Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Jonas Naktinis 1919 03 21-2008 10 20
Dienstag, den 21. Oktober 2008 um 07:05 Uhr
There are no translations available.

Jėzus Kristus: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas” „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn.11,25. 14,23)

 

Jonas Naktinis

1919 03 21-2008 10 20

 

Viešpats į savo poilsį pakvietė vieną seniausių Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimų dalyvį, Salamiesčio ev. ref. parapijos seniūną Joną Naktinį.

Jonas Naktinis gimė Papilio ev. ref. parapijiečių, ūkininkų Jurgio ir Emilijos Naktinių šeimoje Kadarų kaime, Biržų rajone. Augo kartu su broliu Jokūbu bei seserimi Otilija. Juos Viešpats taip pat jau yra pašaukęs į savo Atilsio šalį.

Kun. M. Frankas 1947 m. palaimino Jono Naktinio santuoką su Mare Pelanyte iš Salamiesčio. Salamiestyje ėmė gyventi, susilaukė vaikų. Jiems gimė dvi dukros: Rene ir Alma bei sūnus Jonas. Vaikus užaugino ir sulaukė vaikaičių: Manto, Jono ir Astos bei provaikaitės, Astos dukrelės, Gabijos.

Nuo 1991 09 01 našlavo.

Jonas Naktinis, iš tėvų paveldėjęs meilę savo kraštui, žemei ir tikėjimui. Iki pat gyvenimo pabaigos buvo aktyvus visuomeniniame gyvenime. Po ūkio darbų mėgo skaityti, domėjosi politiniu ir bažnytiniu gyvenimu.

Jono Naktinio kūnas pašarvotas Salamiesčio bendruomenės namuose. Apsėdų pradžia – antradienį, 18:00 val. Kūnas bus išlydimas į Salamiesčio evangelikų reformatų kapinaites trečiadienį, spalio 22 dieną, 15:30 valandą, po atsisveikinimo pamaldų.

Viešpats pašaukė savo tarną į atilsio šalį, mūsų vyriausią nuolatinį Sinodo dalyvį, Salamiesčio ev. ref. parapijos seniūną. Nuoširdų Kristaus tarną, mūsų brolį. Nuoširdi mūsų užuojauta vaikams ir vaikaičiams.

 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo vardu, su liūdesiu,

kun. Rimas Mikalauskas

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas