Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų ev. ref. parapijos seniūnų Taryba ruošiasi parapijos sesijai
Jeudi, 28 Février 2013 20:24
There are no translations available.

Biržų ev. ref. parapijos seniūnų Taryba  2013 02 28 susirinko į posėdį parapijos namuose, Reformatų g.3a, Biržuose. Pagrindinis susirinkimo tikslas - pasiruošti kovo 3 d., sekmadienio, parapijos sesijai. Jos metų bus renkami 8 delegatai ir 4 delegatai-kandidatai į Neeilinį Sinodo suvažiavimą 2013 03 23 Vilniuje bei eilinį Sinodo suvažiavimą per Jonines Biržuose. Jau vyksta išankstinis balsavimas renkant delegatus į Sinodą. Seniūnų Taryba nutarė siūlyti parapijos sesijai be delegatų išsirinkti seniūnų Tarybos pirmininką. Buvo pasiūlytos 4 kandidatūros: Arnolas Stakionis, Parovėjos pirmas seniūnas, 2012 metų parapijos delegatas į Sinodą; Merūnas Jukonis, parapijietis, mokytojas, jau parapijos ne kartą rinktas delegatu į Sinodo suvažiavimus; Irena Narvidienė, Kilučių seniūnė, taip pat ne kartą parapiją atstovavusi Sinode. Ketvirtoji kandidatė - Sinodo kuratorė, ilgametė šios parapijos seniūnų Tarybos pirmininkė Palmira Krikščiukienė. Jeigu kovo 3 dieną parapijos sesijos susirinkime nebus pasiūlyta daugiau kandidatų, sesijos sprendžiamojo balso teisę turintys parapijiečiai rinks parapijos seniūnų Tarybos pirmininką iš šių 4 kandidatų.

Parapijos seniūnų Tarybą sudaro Biržų ev. ref. parapijos seniūnijų išrinkti ir patvirtinti seniūnai. 9 seniūnijos yra atstovaujamos po du seniūnus( pirmo ir pavaduotojo), kitos - mažesnės, po vieną. Seniūnijos yra suformuotos teritoriniu principu 5 Biržų mieste, 11 Biržų rajone ir 1 Pasvalyje, iš viso  - 17 parapijos seniūnijų. Jas atstovauja 26 seniūnai, kurie su 2 dvasininkais sudaro parapijos seniūnų Tarybą.  Didesnėse seniūnijose yra nuo virš 200 iki 50 parapijiečių. Mažosiose 50-20 parapijiečių. Parapijos Taryba įprastai renkasi kartą per mėnesį į posėdžius. Juose sprendžiami parapijos ūkiniai, ekonominiai ir kiti aktualūs parapijos klausimai. Parapijos seniūnų Tarybos posėdžiams pirmininkauja Tarybos primininkas arba parapijos dvasininkas. Kunigas yra Sinodo skiriamas parapijos ganytoju ir sykiu eina Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas (ex officio). Kovo 3 dieną, parapijos sesija patvirtins seniūnų Tarybą naujai 5 metų t.y. 2013-2018 kadencijai. Parapijos sesijos metu bus paskelbti parapijos klebono bei finansininkės pranešimai apie 2012 metų parapijos veiklą.

Biržų ev. ref. seniūnų Taryba nutarė parapijos sesijoje taip pat išrinkti parapijos revizijos komisiją iš 3 asmenų

Parapijos sesiją parapijos ganytojas pradės Dievo Žodžiu ir mada, bendra surinkimo giesme, kviečiant Šventąją Dvasią. Parapijos sesija - aukščiausia vietinio Kristaus surinkimo savivaldos institucija, kviečiama šių metų kovo 3 dieną Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos 2013 01 26 nutarimu, dėl aukščiausiosios nacionalinės evangelikų reformatų vadovybės - Neeilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo Vilniuje š.m. kovo 23 dieną.

InfoRef.lt