Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Dvasininkų sesijos komentaras Šiluvos tema
Dienstag, den 18. November 2008 um 11:19 Uhr
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijai buvo perduotas Romos katalikų arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kvietimas dalyvauti ekumeninėse pamaldose, minint Mergelės Marijos apreiškimo 400-sias metines Šiluvoje. Žinia susilaukė ne tik Konsistorijos narių, bet ir visų evangelikų reformatų dvasininkų, Sinodo kuratorių ir parapijiečių dėmesio. Pirmą kartą mūsų Bažnyčios Lietuvoje istorijoje Konsistorija priėmė sprendimą atsisakyti dalyvauti ekumeninėse pamaldose. Apie tai jau paskelbta. Dvasininkai buvo įpareigoti paruošti pranešimą Bažnyčiai Šiluvos tema.

Pranešimas paruoštas pasinaudojant Jurgio Jašinsko straipsniu, kuris buvo publikuotas evangelikų reformatų žurnale „Mūsų sparnai", Nr. 48 (1980). Jurgio Jašinsko straipsnį mūsų elektroninėje svetainėje publikuojame pirmą kartą. Iš straipsnio matyti, kad Šiluvos religinė tema vėl sugrįžta į laisvą lietuvišką visuomenę daugiau kaip po 35 metų. 1973 metais, artėjant Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimui, kilo sumanymas surengti bendras pamaldas naujoje Vašingtono D.C. koplyčioje, pavadintoje Šiluvos vardu. Lietuvių evangelikų tarybai nesutikus dėl pamaldų vietos, bendros katalikų ir evangelikų pamaldos Šiluvos koplyčioje buvo atšauktos ir perkeltos į šv. Mato katedrą. „Labai didelė skriaudą daro mūsų moksleivijai kai kurie lietuviai istorikai, savo parašytuose Lietuvos istorijos vadovėliuose pateikdami neobjektyvius ir iškraipytus istorinius faktus. Tokiais vadovėliais naudotis yra priversti visų mokyklų mokytojai rusų okupuotoje Lietuvoje. [...] Su apgailestavimu turime pripažinti faktą, kad ir laisvame pasaulyje veikiančios šeštadieninės lituanistinės mokyklos dabar naudojasi šališkais ir visai neobjektyviais Lietuvos istorijos vadovėliais. Tiesa, juose nėra nei buvusį caro režimą Lietuvoje, nei dabartinės Lietuvos užkratą, bolševikinę priespaudą, šlovinančių požymių. Tačiau mūsų išeivijos mokykloms skirtuose vadovėliuose tie šališki požymiai atsispindi vienos ideologijos ar religijos išpažinėjų spinduliais" (pastaba: citatoje kalba redaguota),- rašė Jurgis Jašinskas (Mūsų Sparnai, Nr.47, 1979). Manau, kad šis pastebėjimas aktualus šiandien. Aktyvus krikščionis neišvengia konfesiškumo "spindulių" gyvenimo kasdienybėje. Ar būtina bažnytinei visuomenei pasukti sekuliaraus objektyvizmo arba konfesinio abejingumo keliu? Ar jis nėra tik tariamas - nekonfesinis subjektyvumas? Mūsų nuomone, yra vertintinas atviras požiūrių pristatymas. Romos katalikų informacinėse priemonėse Šiluvos jubiliejaus tema jų konfesinis požiūris yra pateiktas. Jūsų dėmesiui skelbiame minėtą straipsnį bei mūsų dvasininkų paruoštą komentarą apie Šiluvos apsireiškimą, kaip evangelikų reformatų dvasininkų atvirą konfesinį požiūrį.

Lietuvos evangelikų reformatų dvasininkų vardu,

Kun. Rimas Mikalauskas

Generalinis superintendentas