Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pro memoria
Dienstag, den 18. November 2008 um 16:10 Uhr
There are no translations available.

sprindysVytautas Sprindys 1924.08.19-2005.01.11

Eidamas 82 -sius metus šių metų sausio 11 dieną, Panevėžyje mirė vyriausias Lietuvos evangelikų reformatų vargonininkas Vytautas Sprindys.

Liūdime netekę mūsų vargonų patriarcho, senosios evangelikų reformatų vargonų mokyklos auklėtinio- kuklaus žmogaus ir nuoširdaus krikščionio. „Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Taip, - sako Dvasia,- jie turi ilsėtis nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi" (Apr. 14,13)

Vytauto Sprindžio kūnas bus pašarvotas Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Atsisveikinimo apeigos  prasideda sausio 13 dieną, penktadienį 18:00 val. Laidotuvės - išlydėsime šeštadienį 12:00 val. į Sprindžių šeimos kapavietę, Biržų miesto evangelikų  reformatų Liepų kapinėse.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo vardu
gen. superintendentas kun. R.Mikalauskas

 

Vytautas Sprindys gimė 1924 metų rugpjūčio 19 dieną Biržuose, vargonininko Martyno ir Daratos Sprindžių šeimoje. Vyresnės kartos žmonės prisimena šią šeimą su didele pagarba ir meile. Vytauto tėvas, Martynas, vargonavimo meno išmokė visą savo šeimą: žmoną Daratą ir vaikus- sūnus Joną ir Vytautą bei dukrą Olgą. Šios pamokos nulėmė tolimesnį abiejų sūnų gyvenimo kelią. Jonas Sprindys po tėvo mirties perėmė Biržų evangelikų reformatų parapijos vargonininko pareigas, vadovavo parapijos chorui. Vytautas Sprindys baigė Biržų gimnaziją 1943 metais. 1945 metais tėvo skatinamas įstojo į Vilniaus muzikos mokyklos vargonų specialybę. Po metų, mirus tėvui,  studijas teko nutraukti, grįžti į Biržus. Pakeisdamas tėvą vienerius metus vargonavo bažnyčioje, vadovavo chorui. Po to remiamas brolio Jono ir motinos vėl išvyko tęsti studijų į Vilnių.  Konservatorijoje jis tęsė studijas pas  kompozitorių Z. Aleksandravičių, fortepijono klasę - pas prof. L.Dauguvietytę-Malko, muzikos teorijos - pas profesorių J.Gaudrimą, profesorių  K.Galkauską ir kitus.  1953 studijas baigė ir buvo paskirtas dirbti Panevėžio muzikos mokykloje, vėliau J.Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje. Čia dėstė muzikos literatūrą, solfedį, muzikos teoriją, fortepijono kursą ir dirbo koncertmeisteriu. 1980 metais Vytautas išėjo į pensiją, tačiau liko aktyvus muzikiniame gyvenime. Po brolio mirties ėmė tarnauti pirmuoju vargonininku Biržų evangelikų reformatų parapijai, konsultavo jaunus vargonininkus. Studijavo įvairių kompozitorių kūrybą, labiausiai domėjosi J.S. Bacho kūryba. Vytautas Sprindys įrašė tris audiokasetes, kuriose skamba populiarios evangelikų reformatų giesmės ir klasikinės muzikos autorių gedulingi maršai. Nors gyveno Panevėžyje, bet kiekvieną sekmadienį atvykdavo į Biržus ir iki pat mirties pildė pirmojo Biržų evangelikų reformatų parapijos vargonininko pareigas. Jo prakalbinti vargonai puošdavo Sinodų iškilmingas pamaldas, dvasininkų ordinacijas, įkvėpdavo tikinčiųjų širdis ir skelbė didingą Dievo šlovę. Vytautas Sprindys rūpinosi bendru tikinčiųjų giedojimo lavinimu, pats parengė įrašus, kurių pagalba galėtų mokytis giesmių muzikinio išsilavinimo neturintys ir atokiau nuo parapijos centrų gyvenantys žmonės.