Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų bažnyčios apšvietimas
Dienstag, den 18. November 2008 um 17:02 Uhr
There are no translations available.

birzu-baznycia-naktiSpalio 15 d. , sekmadienio vakarą po padėkos pamaldų buvo įžiebti bažnyčios apšvietimo prožektoriai, kurie nuo šiol apšvies Biržų reformatų bažnyčią tamsiu paros laiku, kaip kad jau visą vasarą buvo apšviesta Romos katalikų bažnyčia. Gražinos Dagytės nuotraukose Biržų reformatų bažnyčia naktį.

Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ri­mas Mi­ka­laus­kas, pra­dė­da­mas pa­mal­das, pra­šė lai­min­ti šį lai­ką ir vi­sus va­ka­ro prie­blan­do­je gau­siai su­si­rin­ku­sius žmo­nes. Ku­ni­gas kal­bė­jo, jog prie­te­mo­je, kai su­ma­žė­jęs akių re­gė­ji­mas, at­si­ran­da di­des­nė ga­li­my­bė pa­žvelg­ti į tai, kas ma­žiau re­gi­ma.

„Ku­rian­tis žmo­gus yra Die­vo pa­veiks­las. Tuo jis pa­na­šus į sa­vo kū­rė­ją", - sa­kė ku­ni­gas Ri­mas Mi­ka­laus­kas ir ra­gi­no džiaug­tis bendrys­tės do­va­na bei kvie­tė mels­tis už žmo­nes, ku­rie įdė­jo daug pa­stan­gų, kad baž­ny­čia bū­tų ap­švies­ta.

Po pa­mal­dų, žvelg­da­mi į baž­ny­čios bokš­to vir­šu­je elek­tros švie­sos nu­plieks­tą spin­din­tį kry­žių, pa­ra­pi­jie­čiai, sve­čiai iš ki­tų krikš­čio­niš­kų baž­ny­čių, gau­siai su­si­rin­kę val­džios at­sto­vai ne­ga­lė­jo at­si­gro­žė­ti. „Taip gra­žu, kad net ne­si­no­ri kal­bė­ti", - sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Pal­my­ra Praš­man­tie­nė. Ji tik pa­ra­gi­no vi­sus žmo­nes la­biau remti baž­ny­čią.

Pa­ra­pi­jos na­muo­se prie vai­šių sta­lo su­si­rin­kę pa­mal­dų da­ly­viai da­li­jo­si to­li­mos pra­ei­ties links­mais ar liūd­nes­niais pri­si­mi­ni­mais, džiau­gė­si da­bar­ties lai­mė­ji­mais, ap­ta­rė ar­ti­miau­sius dar­bus. Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ri­mas Mi­ka­laus­kas sa­kė, jog vie­nas di­džiau­sių li­ku­sių rū­pes­čių - re­mon­tuo­ja­mas baž­ny­čios sto­gas. Bet čia pat bai­gė op­ti­mis­tiš­kai: „Iš­kė­lėm „gan­dra­liz­džius", bus vai­kų, bus krikš­ty­nų, bus ir au­kų".

Bir­žų evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­ra­pi­jos ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Le­na Pal­šie­nė vi­siems pri­mi­nė, jog Bir­žai bu­vo ir yra re­for­ma­ci­jos centras, kur vyks­ta daug įdo­mių ren­gi­nių, su­si­ti­ki­mų su ti­kė­ji­mo bro­liais ir se­se­ri­mis iš Vo­kie­ti­jos, Šve­di­jos, Len­ki­jos ir t. t. Ji iš­sa­kė pa­dė­ką vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie baž­ny­čios ir pa­ra­pi­jos na­mų re­mon­to dar­bų, rė­mu­siems pi­ni­gais, tal­ko­mis, ge­rais žo­džiais.

Žo­dį ta­ru­si Alek­san­dra Bal­čiaus­kie­nė pir­miau­siai at­krei­pė dė­me­sį į baž­ny­čių Bir­žuo­se gau­są ir jų tar­pu­sa­vio to­le­ran­ci­ją. „Ja ga­li­me džiaug­tis. Die­vas yra vie­nas. Tik ke­liai prie jo ve­da skir­tin­gi. Gerb­ki­me ir my­lė­ki­me vie­ni ki­tus, nes ir Die­vas my­li vi­sus vie­no­dai - re­for­ma­tus, ka­ta­li­kus, sta­čia­ti­kius, mu­sul­mo­nus", - kal­bė­jo A. Bal­čiaus­kie­nė.

Ei­da­mi na­mo bir­žie­čiai šne­ku­čia­vo­si, jog sma­gu esą įva­žiuo­jant į Bir­žus tam­siu pa­ros me­tu ma­ty­ti ap­švies­tas dvi - ka­ta­li­kų ir evan­ge­li­kų re­for­ma­tų - baž­ny­čias.