Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pasaulinė Reformatų šeimyna gedi
Dienstag, den 18. November 2008 um 17:58 Uhr
There are no translations available.

Pasaulinė Reformatų šeimyna gedi

Pasaulinė Reformatų šeima gedi buvusio WARC generalinio sekretoriaus Milano Opočenský

Šių metų sausio 31-ąją po trumpo negalavimo mirė mokslininkas, ekumenistas, socialinės lygybės šalininkas bei WARC (Worl Alliance of Reformed Churches - Pasaulinis reformuotų bažnyčių aljansas) generalinis sekretorius (1989-2000 m.) Milan Opočenský . Jam ėjo 76 metai.

M. Opočenský gimė 1931-ųjų liepos 5 d. Hradec Kralove, 100 kilometrų į rytus nuo Prahos. Jo tėtis buvo protestantų kunigas, o mama - pirmoji moteris Čekijoje, studijavusi teologiją.

Baigęs vidurinę mokyklą (1950) gilinosi į teologijos mokslus ką tik atidarytame J. A. Komenskio fakultete Prahoje. Studijų metu didžiulę įtaką jam darė profesoriai J. L. Hromadka, J. B. Souček. 1954-aisiais baigęs studijas tapo sistematinės teologijos katedros asistentu. 1955 metais buvo įšventintas į Evangelikų Čekų Brolių Bažnyčios kunigus ir tais pačiais metais vedė J.A.Komenskio fakulteto absolventę Janą Jurankovą.

1954 -1967 metais Opočenský dirbo profesoriaus J. L. Hromadka assistentu. 1965 metais apsigynė daktaro disertaciją. Visą gyvenimą aktyviai dalyvavo daugelyje ekumeniškų organizacijų, taip pat ir Pasauliniame Bažnyčių Suvažiavime (1960 m.), Pasaulinėje studentų krikščionių federacijoje (1967-1973 m.), 1967 metais buvo išrinktas iždininko pareigoms, dirbo Ženevoje. Savo kadencijos metais aplankė daugybę studentiškų organizacijų ir judėjimų Europoje ir kitur. Organizavo seminarus ir europinio lygmens konferencijas, skirtas krikščionims studentams ir studentų kunigams.

1973 metais M.Opočenský grįžo į Prahą, tapo docentu ir pradėjo dėstyti J.A.Komenskio fakultete. Po dvejų metų tapo profesoriumi. 1974-aisiais išrinktas Pasaulinėje studentų krikščionių federacijoje Europos regiono pirmininku, bet kurį laiką negalėjo tinkamai atlikti savo pareigų. 1976-1980 metais posovietinės valstybinės institucijos uždraudė jo keliones į užsienį, taip pat buvo ribojama ir jo veikla už fakulteto ribų - buvo draudžiama pamokslauti ir skaityti paskaitas parapijose bei bažnytiniuose susirinkimuose.

Dr.M.Opočenský, kaip mokslininkas, domėjosi pagrindiniais čekų Reformacijos motyvais ir Petr Chelcický teologija. Šia tema jis 1978 metais parašė darbą "Žinios apie sakramentus" ("Zpravy o svatostech"). Šeštajame dešimtmetyje jis tyrinėjo sekuliarizmo, krikščionybės ir marksizmo sąryšį, ideologijos problematiką, studentų ir jaunimo sukilimus, įvairius visuomenės gyvenimo klausimus.

1989 mm. sausio 1 d. M.Opočenský išrinktas WARC (būstinė - Ženevoje) generaliniu sekretoriumi. WARC - pasaulinei evangelikų reformatų ir presbiterionų Bažnyčių Bendrijai - šiuo metu priklauso 214 bažnyčių iš 107 šalių. Lietuvos evangelikai reformatai - tikrieji jos nariai nuo 1924 metų. Eidamas WARC generalinio sekretoriaus pareigas dr. M.Opočenský 1993 metų vasarą vizitavo Lietuvos evangelikų reforamatų Bažnyčią, dalyvavo jos eiliniame Sinodo suvažiavime Biržuose. Jis labai domėjosi Lietuvos evangelikų reformatų gyvenimu, nuoširdžiai rėmė Sinodo rekomenduotus teologijos studentus.

2000 m. M.Opočenský išėjo į pensiją, buvo Karolio Universiteto Evangelikų Protestantų Teologijos Fakulteto profesorius emeritas.

Milan Opočenský gedi šeima - žmona Jana, ordinuota kunigė, ir trys vaikai, taip pat pasaulio reformuotų bažnyčių tikintieji.

Parengė diak. Gitana Gasiūnaitė (Buvusi Karolio universiteto Evangelikų Protestantų teologijos fakulteto magistro laipsnio teologijos studentė)