Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Einführung


2011 metų vasaros kapinių šventės
Dienstag, den 14. Juni 2011 um 13:06 Uhr
There are no translations available.

„Tavo mirusieji bus gyvi, jų kūnai prisikels, nes tavo rasa - rasa, švytinti šviesa, todėl ir šešėlių šalis atiduos mirusiuosius. Pabuskite ir šaukite iš džiaugsmo, visi,  kurie gulite dulkėse!" (Iz 26, 19)

Vasara mūsų parapijose - kapinių švenčių metas. Kiekvieną savaitgalį evangelikų reformatų kapinės bus pašventinamos Dievo Žodžiu, maldą ir giesme. Bus minimi Viešpatyje užmigusiųjų vardai ir Dievo garbei ir tikinčiųjų atminimui atnašaujamos aukos. Jos skirtos dvasinei tarnystei išlaikyti per ateinančius metus. Kviečiame į evangelikų reformatų kapinių šventines pamaldas rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais:

Rugpjūčio 14 d.,  sekmadienį 14 val. Vinkšninių ir Daukniškių kapinėse

Rugpjūčio 20d., šeštadienį, 11 val. Panevėžio Ramygalos g.; 14 val., Rinkuškių ir Kubilių; 17 val., Papilio partizanų kapinėse

Rugpjūčio 21 d., sekmadienį, 14 val., Mikeliškių ir Pelaniškių kapinėse;

Rugpjūčio 27 d., šeštadienį, 14 val., Tauniūnų kapinėse

Rugsėjo 03 d., šeštadienį, 11 val., Dubingių piliakalnio ev. ref. bažnyčios kripta  (Kunigaikščių Radvilų kapavietė)

 

Kun. Rimas Mikalauskas
Lietuvos ev. ref. vicesuperintendentas

 

 
Filijų nuostatai
Donnerstag, den 05. Februar 2009 um 12:57 Uhr
There are no translations available.

(Priedas prie parapijų nuostatų patvirtintų Kan. II-2001 ir Kan.II-2003)

I. Filija

 1. Filija yra Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios-Unitas Lithuaniae (toliau- LERB-UL) parapijos autonominis vienetas, veikiantis savarankiškai parapijos sudėtyje LERB-UL Sinodo aktų, Parapijų savivaldos nuostatų bei šių nuostatų pagrindu.
 2. Filiją sudaro atokiau nuo parapijos gyvenanti tikinčiųjų grupė, kuri turi savo maldos namus (bažnytėlę, koplyčią) arba apibrėžtą ir tinkamą vietą, kurioje gali būti susirenkama pamaldoms.
 3. Filija neturi juridinio asmens teisių.

II. Filijos įsteigimas

 1. Filiją steigti turi teisę daugiau nei 10 tikinčiųjų grupė.
 2. Susirinkime, dalyvaujant parapijos dvasininkui, tikintieji (konfirmuoti ir mokantys nustatytu būdu bažnyčiai išlaikyti mokestį) raštu pareiškia norą parapijos Valdybai arba parapijos Tarybai, priklausomai nuo parapijos dydžio.
 3. Pareiškime turi būti nurodytas maldos namų (bažnytėlės, koplyčios) adresas, tikinčiųjų sąrašas ir išrinktasis filijai atstovauti seniūnas, jo adresas ir telefonas.
 4. Apie filijos steigiamąjį turi būti viešai pranešta ne vėliau kaip viena savaitė iki susirinkimo. Filijos kitų susirinkimų ir pamaldų laikas turi būti praneštas pamaldų metų filijoje.
 5. Artimiausiame parapijos Valdybos arba Tarybos (priklausomai nuo parapijos dydžio) susirinkime priimamas sprendimas dėl filijos įsteigimo ir apie tai informuojamas LERB-UL superintendentas ir Konsistorija.
 6. Dėl pamaldų ir dvasinio aptarnavimo filijos seniūnas tariasi su parapijos dvasininku.
 7. Artimiausio Sinodo metu filijos įsteigimas turi būti patvirtintas atskiru Sinodo nutarimu.
 8. Dėl parapijos, kuri turi mažiau nei 10 konfirmuotų tikinčiųjų tapimo artimiausios parapijos filija - galutinis sprendimas priklauso LERB-UL Sinodui.
 9. Parapijos seniūnija gali tapti parapijos filija, jeigu išpildo šiuos nuostatus.

III. Savivalda, teisės ir pareigos

 1. Susirinkimas yra aukščiausias filijos savivaldos organas. Jis išsirenka savo nuožiūra vieną ar daugiau seniūnų, tačiau daugiausiai balsų surinkęs seniūnas yra vyriausias filijos seniūnas (vyr.seniūnas).
 2. Seniūnas/Vyr. seniūnas atstovauja filiją parapijos Valdyboje arba parapijos Taryboje, priklausomai nuo parapijos dydžio.
 3. Filijos seniūno/vyr. seniūno teisės ir pareigos yra apibrėžtos šiais nuostatais ir papildomai yra tokios pat kaip seniūnijų seniūnų teisės ir pareigos, nurodytos Kan.II-2001: II.2, II.3 "LERB mažų parapijų savivaldos nuostatų" punktuose arba Kan. II-2003: III.1,III.2, III.3 "Didesniųjų parapijų nuostatų" punktuose (pakeitimas- kan.II-2003). Priklausomai nuo to, pagal kuriuos nuostatus tvarkosi parapija, kuriai priklauso filija.
 4. Filijos seniūnas/vyr. seniūnas sprendžiamojo balso teise dalyvauja parapijos Valdybos arba Tarybos posėdžiuose, priklausomai nuo parapijos dydžio. Filijos tikintieji gali sprendžiamojo balso teise dalyvauti parapijos sesijoje, kurios parapijai priklauso.
 5. Filijai priklausantys parapijiečiai renka parapijos delegatą į Sinodą parapijos sesijoje.
 6. Filijos tikintieji moka parapijos metinį mokestį bei kitas aukas už kurių surinkimą ir saugojimą yra atsakingas filijos seniūnas/vyr. seniūnas.
 7. Filija laisvai disponuoja savo surinktomis aukomistiesioginiams poreikiams tenkinti, tačiau filijos seniūnas/vyr. seniūnas apie aukas informuoja parapijos Valdybą/Tarybą bent kartą per metus ir 10-ją aukų dalį perduoda į parapijos kasą.
 8. Parapijos savivaldoje filijos tikintieji dalyvauja sprendžiamuoju balsu parapijos Sesijoje bei per savo per savo seniūną/vyr.seniūną Valdyboje arba Taryboje.

IV.  Revizija

 • 1. Parapijos Revizijos komisija tikrina filijos finansinę veiklą, kontroliuoja kilnojamo ir nekilnojamo turto panaudojimą ir apskaitą.
 • 2. Revizija atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
 1. Revizijos rezultatai išdėstomi raštu ir pranešami parapijos Tarybos bei parapijos Sesijos susirinkime.
 
Mažųjų parapijų nuostatai
Donnerstag, den 05. Februar 2009 um 12:55 Uhr
There are no translations available.

Kanonas II-2001. Apie aktualizuotus parapijų nuostatus. Sinodas vienbalsiai patvirtina (Su papildymu: Kan.IV-2008, Kan. V -2010):

Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios mažųjų parapijų savivaldos NUOSTATUS

Parapijos sesija gali laisvai pasirinkti, pagal kuriuos parapijų nuostatus - didžiųjų ar mažųjų, tvarkytis. (papildymas Kan. V - 2010)

I. Parapija

1.      Parapija yra LERB administracinis vienetas autonomiškai veikiantis LERB Sinodo aktų bei šių nuostatų pagrindu.

2. Parapiją sudaro parapijiečiai turintys LERB Sinodo sprendimu parapijai aptarnauti paskirtą dvasininką - parapijos administratorių arba kleboną (toliau-dvasininką) ir pačių parapijiečių išsirinktą parapijos seniūnų Valdybą (toliau - Valdybą). Klebonas (administratorius) atstovauja parapiją visose valstybinėse institucijose bei atstovaujamojo vardu turi teisę atlikti visus procesinius veiksmus Lietuvos Respublikos visuose teismuose, tame tarpe pareikšti ieškinį ir priešieškinį, atsisakyti pareikšto ieškinio ir jį pripažinti, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdytojui, gauti turtą, paduoti proceso atnaujinimo prašymą. (papildymas, Kan. IV - 2008)

3.      Aukščiausias parapijos savivaldos organas yra parapijos Sesija - visuotinis parapijiečių susirinkimas.

4.      Dvasininkas yra Sinodo parapijai paskirtas ganytojas skelbti Dievo Žodį, administruoti sakramentus ir prižiūrėti parapijinį gyvenimą. Dvasininkas kartu su seniūnais atsako už tvarką parapijoje ir asmeniškai atsako už jo administruojamos parapijos veiklą prieš Sinodą.

II.1. Rinkimai į seniūnų į Valdybą:

1.      Rinkti seniūnus į Valdybą turi teisę visi konfirmuoti abiejų lyčių parapijiečiai, kurie bent kartą per metus dalyvauja Šv. Vakarienėje ir aukomis: darbu ar pinigais remia Bažnyčią bei moka kasmetinį parapijos nario mokestį.

2.      Kandidatai į seniūnus turi būti ne jaunesni nei 20 metų, išpildyti II.2. sąlygas bei žinoti LERB parapijų savivaldos principus.

3.      Parapijos seniūnai yra renkami parapijos Sesijoje slaptu balsavimu prieš tai nustačius renkamų į Valdybą seniūnų skaičių.

II.2. Seniūnų pagrindinės teisės ir pareigos:

1.      Nuolat gilintis į Dievo Žodžio pažinimą ir išmanyti LERB bažnytinę tvarką.

2.      Pažinti savo parapijiečius, sudaryti ir papildyti tikslius parapijai priklausančių parapijiečių sąrašus;

3.      Rinkti parapijos nario metines aukas parapijos ir visos LERB reikmėms ir jas perduoti į parapijos kasą;

4.      Rūpintis Bažnyčios ūkinėmis reikmėmis, tvarka bei ramybe joje;

5.      Informuoti dvasininką apie parapijoje esančią padėtį, iškilusius klausimus, problemas;

6.      Rūpintis parapijiečių lankomumu bei aktyvumu Bažnyčioje; informuoti parapijiečius apie padėtį parapijoje;

7.      Seniūnas turi teisę, reikalui esant, privačiai ar seniūnų akivaizdoje reikšti broliškas pastabas dvasininkui dėl jo poelgių, tačiau jis nėra atsakingas už jo tarnystę.

8.      Rūpintis diakonine veikla.

9.      Savo asmeniniu gyvenimu privalo liudyti krikščionišką tikėjimą (Mt 5,16).

II.3 Disciplinariniai punktai :

1.      Parapijiečių išrinkto seniūno veikla negali būti nutraukta neribotam laikui vien parapiją aptarnaujančio dvasininko sprendimu.

2.      Akivaizdaus seniūno pareigų, kurias apibrėžė II.2 punktai, peržengimo atveju dvasininkas turi teisę sustabdyti jo veiklą iki kito Valdybos posėdžio bei apie tai raštiškai informuoti Valdybos narius.

3.      Jei seniūnas iki kito Valdybos posėdžio nepaiso šios disciplinarinės priemonės, Valdyba turi teisę savo posėdyje sustabdyti jo veiklą iki artimiausios parapijos Sesijos. Apie tai dvasininkas paskelbia per artimiausias pamaldas.

4.      Seniūnui nepaklusus Valdybos susirinkime priimtiems disciplinariniams sprendimams, parapijos Sesija turi teisę sustabdyti seniūno veiklą neribotam laikui bei pirma laiko paskelbti naujo seniūno rinkimus.

III. Valdybos santykis su dvasininku:

1.      Valdybą derina visus spręstinus parapijos kaip juridinio ir finansinio vieneto klausimus su dvasininku.

2.      Raštiška informacija apie Valdybos susirinkimų vietą, laiką bei darbotvarkę sudaroma kartu su dvasininku.

3.      Su dvasiniu darbu parapijoje susijusius klausimus sprendžia dvasininkas.

4.      Dvasininkas privalo dalyvauti visuose parapijos Sesijos bei Valdybos susirinkimuose.

5.      Nesusipratimai, kurie kyla tarp dvasininko ir Valdybos ar parapijos Sesijos sprendžiami pirmiausia kreipiantis į LERB superintendentą, vėliau - Sinodo Konsistorijoje arba Sinode.

IV. Valdyba:

1.      Sudaro į ją išrinkti seniūnai ir dvasininkas (-ai). Valdyba pati pasirenka ir pasiskirsto pareigybes, tačiau privalo būtinai būti Valdybos pirmininkas kurį renka parapijos sesija, jo pavaduotojas ir iždininkas.

1.1  Valdybos pirmininkas:

1.1.1  Koordinuoja Valdybos darbą;

1.1.2  Visiems Valdybos nariams iš anksto pateikia posėdžio darbotvarkę

1.1.3  Kolegialiai su Valdyba priima sprendimus, jei netikslinga laukti (kviesti) posėdžio.

1.2  Valdybos pirmininko pavaduotojas atlieka pirmininko pareigas, kai negali jų atlikti pats pirmininkas

1.3  Iždininkas atsakingas už parapijos aukų, metinio mokesčio surinkimą, kasą, finansines operacijas, jei nėra Valdybos paskirto tam darbui specialisto. (1.1.-1.3. pakeitimai Kan. V - 2010)

2.      Renkama parapijos sesijoje 5 metams. (pakeitimas Kan.VI-2007)

3.      Privalo ne rečiau kaip kartą per metus pateikti ataskaitą parapijos Sesijai.

4.      Renkasi dvasininko, pirmininko ar ½ seniūnų pareikalavimu ne vėliau kaip prieš savaitę nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku bei sprendžia raštiškai pateiktos darbotvarkės klausimus. (papildymas Kan. V - 2010)

5.      Valdybos posėdyje turi būti vedamas priimtų sprendimų protokolas, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvaujantys seniūnai bei dvasininkas. Protokolas pasirašomas tiksliai raštiškai jį suformulavus

6.      Posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas arba dvasininkas.

7.      Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau nei pusė seniūnų ir dvasininkas.

8.      Sprendimus priima Valdyba paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai pirmininkaujančio balsas yra lemiamas;

9.      Prižiūri bei administruoja parapijos žinioje esantį kilnojamą ir nekilnojamą Sinodo turtą. Klausimai, susiję su nekilnojamo turto įsigijimu ar jo pardavimu, bei ilgalaikės nuomos sutartys (ilgesnės nei vieneri metai) Valdybai pateikus raštišką prašymą, derinamos su Sinodo Konsistorija ir turi būti patvirtintos Sinodo;

10.  Reguliariai (1 kartą per metus) pateikia Sinodui ataskaitas apie parapijos organizacinę, finansinę bei juridinę veiklą. Ataskaita pateikiama raštiškai Sinodo Konsistorijai ne vėliau kaip 1 mėnesį iki Sinodo darbo pradžios;

11.  Sprendžia organizacinius parapijoje vykstančių renginių bei švenčių, kapinių priežiūros klausimus;

12.  Siūlo ir svarsto kandidatus į Sinodo delegatus;

13.  Valdybos pirmininkas kartu su dvasininku: (pakeitimas Kan. V - 2010)

13.1    oficialiai atstovauja parapiją jos kompetencijos ribose santykiuose su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kitų konfesijų bendruomenėmis bei užsienio Reformatų Bažnyčių parapijomis.

13.2    parenka pagal kompetentingumo kriterijus asmenis specialiai spręstinoms parapijos finansinėms ar juridinėms problemoms spręsti.

13.3    Sprendžia parapijoje aukomis išlaikomų parapijos narių šelpimo klausimus;

14.  Valdybos nutarimai siunčiami Sinodo Konsistorijai ir, jai neužprotestavus (per dvi savaites nuo išsiuntimo dienos), įgyja juridinę galią.

V. Sesija

 1. Šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Ją gali sukviesti LERB superintendentas, dvasininkas, Valdyba, daugiau nei pusė parapijos narių grupė arba parapijos Revizijos komisija. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 2. Sesija yra teisėta jei apie ją buvo paskelbta parapijiečiams iš anksto, pamaldų metu ir ne vėliau kaip prieš savaitę bei joje dalyvauja dvasininkas ir daugiau nei pusė seniūnų, o jos sprendimai neužprotestuoti Konsistorijos per dvi savaites nuo protokolo išsiuntimo datos. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 3. Tvirtina Valdybos projektus-pasiūlymus Sinodui.
 4. Renka delegatus į Sinodą.
 5. Nustato Valdybos narių-seniūnų skaičių, tačiau ne mažiau 3 seniūnų.
 6. Siūlo kandidatus į seniūnus.
 7. Renka Valdybą arba ją paleidžia paskirdama naujus rinkimus.
 8. Renka Valdybos pirmininką arba jį atleidžia paskirdama naujus rinkimus. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 9. Tvirtina Valdybos ataskaitas.
 10. Gali rinkti parapijos Revizijos komisiją ne iš Valdybos narių. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 11. Yra galutinė sprendžiamoji instancija parapijoje. Turi teisę perduoti klausimus spręsti LERB superintendentui, Sinodo Konsistorijai arba Sinodui.
 12. Sesijos metu turi būti vedamas priimtų sprendimų protokolas, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius, o dalyvių sąrašas su parašais pridedamas. (pakeitimai Kan. V - 2010)

VI. Revizijos komisija

 1. Gali būti renkama 5 metams iš 3 asmenų. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 2. Tikrina parapijos finansines operacijas, kontroliuoja jos pajamas ir išlaidas, kilnojamo ir nekilnojamo turto panaudojimą ir apskaitą.
 3. Jei Revizijos komisija nerenkama, jos funkcijos deleguojamos Sinodo Revizijos komisijai. (pakeitimai Kan. V - 2010)
 4. Revizijos rezultatai išdėstomi raštu ir pranešami parapijos Sesijos susirinkime.

 
Didžiųjų parapijų nuostatai
Donnerstag, den 05. Februar 2009 um 12:50 Uhr
There are no translations available.

Kan. II-2003, Dėl didžiųjų parapijų nuostatų. Atšaukiamas Kan. III-2001 jį pakeičia šiuo kanonu priimtus Didžiųjų (pakeitimas Kan. IV.-2010) parapijų nuostatus. Su vėlesnių Sinodų papildymais (Kan. XIV-2004, Kan.VII-2005, Kan.IV-2007, Kan. III - 2008, Kan. IV. -2010, Kan.VI-2013N):

Parapijos sesija gali laisvai pasirinkti, pagal kuriuos parapijų nuostatus - didžiųjų ar mažųjų, tvarkytis. (papildymas Kan. IV. - 2010)

I. Parapija

1.       Parapija yra Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniae- administracinis vienetas autonomiškai veikiantis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniae- Sinodo aktų bei šių nuostatų pagrindu pagal Dievo Žodį pildantis Kristaus surinkimo misiją.

2.      Parapiją sudaro parapijiečiai turintys Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniae- Sinodo sprendimu parapijai aptarnauti paskirtą dvasininką - parapijos administratorių arba kleboną (toliau-dvasininką) ir pačių parapijiečių išsirinktą parapijos seniūnų Tarybą (toliau - Tarybą).

Klebonas (administratorius) atstovauja parapiją visose valstybinėse institucijose bei atstovaujamojo vardu turi teisę atlikti visus procesinius veiksmus Lietuvos Respublikos visuose teismuose, tame tarpe pareikšti ieškinį ir priešieškinį, atsisakyti pareikšto ieškinio ir jį pripažinti, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdytojui, gauti turtą, paduoti proceso atnaujinimo prašymą. (papildymas, Kan. III - 2008)

3.       Aukščiausias parapijos savivaldos organas yra parapijos Sesija - visuotinis parapijiečių susirinkimas.

4.       Dvasininkas yra Sinodo parapijai paskirtas ganytojas skelbti Dievo Žodį, administruoti sakramentus ir prižiūrėti parapijinį gyvenimą. Dvasininkas kartu su seniūnais atsako už tvarką parapijoje ir asmeniškai atsako už jo administruojamos parapijos misiją prieš Sinodą.

5.       Parapija gali gauti paramą ir teikti labdarą.

6.       Parapija gali turėti filijų, kurios tvarkosi pagal Filijų nuostatas. Filiją aptarnauja parapijos dvasininkas.

7.       Parapija neturinti Sinodo paskirto dvasininko, tačiau išlaikanti seniūnų atstovavimą per rinkimus superintendento sprendimu įgyja filijos statusą prie artimiausios prapijos, kviečiant šios parapijos dvasininką filijos aptarnavimui. Galutinai šios filijos priklausomybės statusas išsprendžiamas Sinode.

II. Seniūnijų sudarymo principai:

1.       Seniūnijos ribos nustatomos remiantis geografine padėtimi, t.y.:

a)      mieste seniūnijos sudaromos padalinus miestą į teritorijas su tiksliai išvardintomis kiekvienai seniūnijai priklausančiomis gatvėmis. Atsižvelgiama ir į parapijiečių skaičių kiekvienoje seniūnijoje, kad miestą geografiškai suskirsčius seniūnijomis, jose būtų apylygis parapijiečių skaičius;

b)      daugiau parapijiečių turinti miesto (kaimo arba gyvenvietės) bendruomenė išsirinkusi savo seniūną (seniūnus), tačiau neturinti Sinodo paskirto dvasininko, maldos namų ir esanti netoliese didesnį parapijiečių skaičių turinčios miesto bendruomenės, laikoma atskira seniūnija;

c)      mažiau parapijiečių turinti miesto (kaimo arba gyvenvietės) bendruomenė jungiama su arčiausiai esančia kita mažiau parapijiečių turinčia miesto (kaimo arba gyvenvietės) bendruomene į vieną seniūniją.

2.      Parapijietis turi teisę priklausyti seniūnijai ne pagal gyvenamąją vietą, jei jis argumentuotai išreikš tokį norą parapijos dvasininkui arba Tarybai (papildymas Kan. IV. - 2010). Parapijos seniūnijų skaičių ir jų ribas tvirtina seniūnų Taryba. (papildymas- kan.VII-2005)

3.       Seniūnijai, kuri įsikuria maldos namus (koplyčią) ir gauna parapijos administratoriaus pritarimą bei tam neprieštarauja parapijos Taryba, suteikiamas parapijos filijos statusas. Galutinis filijos statusas tvirtinamas Sinode.

III.1      Seniūnijos susirinkimas ir seniūnų rinkimai (kan. IV-2007 pataisa)

1.       Seniūnija savo nuožiūra gali rinkti vieną, arba du seniūnus. Kai renkami du seniūnai daugiau balsų gavęs seniūnas yra pirmasis, mažiau - antrasis (papildymas Kan. IV. - 2010)

2.       Rinkti seniūnus turi teisę visi komfirmuoti abiejų lyčių parapijiečiai, kurie atiduoda parapijos nario metinę auką į parapijos valdybos kasą.

4.       Kandidatai turi būti ne jaunesni nei 20 metų.

5.       Tas pats asmuo kaip kandidatas į seniūnus turi teisę būti keliamas bei renkamas tik vienoje seniūnijoje.

6.       Rinkimai organizuojami kiekvienoje seniūnijoje prieš savaitę nurodytoje bei viešai paskelbtoje vietoje ir nurodytu bei viešai paskelbtu laiku. Prieš savaitę apie rinkimus turi būti paskelbta per pamaldas. (papildymas Kan. IV. -2010)

7.       Kiekvienas seniūnijos parapijietis atiduoda 1 balsą už 1 kandidatą, jei renkami du seniūnai - 2 balsai už du skirtingus kandidatus.

8.       Seniūnu išrenkamas daugiausiai balsų iš rinkimuose dalyvavusių seniūnijos parapijiečių gavęs kandidatas.

9.       Seniūnai renkami penkerių metų kadencijai.

III.2. Seniūno kompetencija:

1.       Seniūnas sudaro ir papildo tikslius seniūnijai priklausančių parapijiečių sąrašus (parapijiečių sąraše nurodoma: vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, krikšto, konfirmacijos ir santuokos datos, vaikai (jų gimimo metai, krikšto ir konfirmacijos datos);

2.       seniūnijoje renka parapijos nario metines aukas parapijos ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios -Unitas Lithuaniae- reikmėms ir perduoda į parapijos kasą, jei Taryba tai daryti nenusprendžia kitaip; (papildymas Kan. IV. -2010)

3.       informuoja dvasininką apie seniūnijoje esančią padėtį, iškilusius klausimus, problemas;

4.       rūpinasi seniūnijai priklausančių parapijiečių dalyvavimu pamaldose ir Bažnyčios veikloje; informuoja seniūnijos parapijiečius apie padėtį parapijoje;

5.       rūpinasi diakonine veikla.

6.       Privalo dalyvauti parapijos seniūnų Tarybos posėdžiuose ir turi juose sprendžiamojo balso teisę.

7.       Pirmas seniūnas su antruoju seniūnu (pavaduotoju) dirba kolegialiai, iškilusias problemas sprendžia kartu dialogo būdu, nesutarimo atveju ginčą išsprendžia dvasininkas.

III.3 Dėl galimų disciplinarinių priemonių seniūnų bei seniūnų pavaduotojų atžvilgiu:

1.       Parapijiečių išrinkto seniūno veikla negali būti nutraukta neribotam laikui vien parapiją aptarnaujančio dvasininko sprendimu.

2.       Akivaizdaus seniūno kompetencijos, kurią apibrėžė  III.2. 2, 3, 6 punktai, peržengimo atveju dvasininkas turi teisę sustabdyti jo veiklą iki kito parapijos seniūnų Tarybos posėdžio bei apie tai informuoja parapijos seniūnų Tarybos narius. (papildymas Kan. IV - 2010)

3. Jei seniūnas iki kito Tarybos posėdžio nepaiso šios disciplinarinės priemonės, seniūnų Taryba turi teisę sustabdyti seniūno veiklą neribotam laikui bei pirma laiko paskelbti seniūnijoje naujus seniūno rinkimus.

IV.       Parapijos Sesija

1.       Šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Ją kviečia dvasininkas, parapijos Taryba, parapijos Revizijos komisija, gen. superintendentas 1/3 parapijos narių pagal sąrašą su parašais prašymu. Superintendento vizitacijos metu taip pat turi būti šaukiama parapijos Sesija. (papildymas Kan. IV - 2010)

2.       Gali rinkti 3 asmenų parapijos Revizijos komisiją ne iš Tarybos narių. (papildymas Kan. IV - 2010)

3.       Tvirtina parapijos Tarybos projektus-pasiūlymus Sinodui

4.       Renka Tarybos pirmininką. (papildymas Kan. IV - 2010)

5.      Renka delegatus į Sinodą. Parapijos seniūnijos teikia delegatų kandidatūras į Sinodą. (Papildymas-Kan. XIV-2004)

6.        Sesija yra teisėta jei apie ją buvo paskelbta parapijiečiams viešai, iš anksto ir pamaldų metu, bet ne vėliau kaip prieš savaitę, bei joje dalyvauja parapijos dvasininkas arba superintendentas ir daugiau nei pusė seniūnų, o jos sprendimai neužprotestuoti Konsistorijos per dvi savaites nuo protokolo išsiuntimo datos. (papildymas Kan. IV - 2010)

7.       Sesijos metu turi būti vedamas priimtų sprendimų protokolas, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius, o dalyvių sąrašas su parašais pridedamas. (papildymas Kan. IV - 2010)

V. Parapijos Taryba

1.       Tarybą sudaro visi parapijoje išrinkti seniūnai, Tarybos pirmininkas bei parapiją aptarnaujantys dvasininkai. (papildymas Kan. IV - 2010)

2.       Parapijos Tarybos kompetencija:

a)           tvirtina parapijos Valdybos sudėtį;

b)           tvirtina parapijos Valdybos ataskaitas;

c)           prižiūri bei administruoja parapijos žinioje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį Sinodo turtą. Klausimai, susiję su nekilnojamojo turto įsigijimu ar jo pardavimu bei ilgalaikės nuomos sutartys parapijos Tarybai pateikus raštišką prašymą, derinamos su Sinodu bei Sinodo Konsistorija;

d)           reguliariai (1 kartą per metus) pateikia Sinodui ataskaitas apie parapijos organizacinę, finansinę bei juridinę veiklą. Ataskaita pateikiama raštiškai Sinodo Konsistorijai ne vėliau kaip per 1 mėnesį iki Sinodo darbo pradžios;

e)           sprendžia parapijoje aukomis išlaikomų parapijos narių šelpimo klausimus;

f)            sprendžia organizacinius parapijoje vykstančių renginių bei švenčių, kapinių priežiūros klausimus;

g)           siūlo ir svarsto kandidatus į Sinodo delegatus;

h)           įgalioja dvasininko ar parapijos valdybos parinktus bei pasiūlytus kompetentingus asmenis specialiai spręstinoms parapijos finansinėms ar juridinėms problemoms spęsti.

i)             Taryba suteikia teisę laikinai eiti seniūno pareigas kandidatui į seniūnus arba kadenciją baigusiam seniūnui tol, kol įvyks rinkimai seniūnijoje. Juose gali būti patvirtintas seniūnų Tarybos laikinai ėjęs pareigas seniūnas arba išrinktas naujas. (Papildymas-Kan.VII-2005)

3.       Taryba renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus. Taryba pati paskiria savo posėdžių datą arba Tarybą kviečia Klebonas (administratorius). Tarybos susirinkimas gali būti taip pat sušauktas jei to reikalauja daugiau nei pusė (50% + 1) Tarybos narių arba superintendento sprendimu. Tokiu atveju superintendentas parapiją aptarnaujančiam dvasininkui (-kams) ir Tarybai ne vėliau kaip prieš dvi savaites pateikia raštišką kvietimą atvykti į Tarybos posėdį bei prideda raštišką svarstytinų klausimų sąrašą. (papildymas Kan. IV - 2010)

4.       Taryba iš Tarybos narių išsirenka Tarybos pirmininko pavaduotoją (pakeitimas Kan. IV - 2010).

Tarybos pirmininkas:

a)         Surenka pasiūlymus ir sudaro posėdžių dienotvarkes.

b)         Koordinuoja seniūnų veiklą.

c)         Pateikia ar įgalioja pateikti parapijos veiklos ataskaitą parapijos sesijai bei Sinodui.

d)         Pirmininkauja Tarybos posėdžiams.

e)         Jei Tarybos pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo pareigas atlieka pirmininko pavaduotojas.

f)         Jei Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas nedalyvauja posėdyje, pirmininkauja dvasininkas. (papildymas 4 a-f  Kan. IV - 2010)

g)     Tarybos pirmininkas kartu su dvasininku: oficialiai atstovauja parapiją jos kompetencijos ribose santykiuose su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kitų konfesijų bendruomenėmis bei užsienio Reformatų Bažnyčių parapijomis" (papildymas Kan.VI-2013N)

5.      Taryba renkasi ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki posėdžio viešai nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku su dvasininko arba Tarybos pirmininko pateiktu darbotvarkės projektu. Raštišką pranešimą apie rengiamą parapijos Tarybos susirinkimą privalo gauti kiekvienas Tarybos narys arba tai turi būti paskelbta pamaldų metu ne vėliau kaip prieš savaitę iki Tarybos posėdžio.

6.       Kiekviename parapijos Tarybos posėdyje turi būti vedamas priimtų sprendimų protokolas, kurį pasirašo visi jame dalyvavę Tarybos nariai. Protokolas pasirašomas tiksliai raštiškai jį suformulavus. (papildymas Kan. IV - 2010)

7.       Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių ir dvasininkas arba superintendentas.

8.       Tarybos nutarimų kopijos siunčiamos Sinodo Konsistorijai ir, jai neužprotestavus (per dvi savaites nuo išsiuntimo dienos), įgyja juridinę galią.

VI. Parapijos valdyba:

1. Kandidatūras į Valdybą siūlo dvasininkas ir seniūnai.

2. Valdybą sudaro Tarybos patvirtinti atskiras atsakingas pareigas parapijos administravime bei misijoje turintys parapijiečiai.

3. Valdybos narių pareigybes bei jų etatų išlaikymą nustato Taryba.

4.       Valdyba yra Tarybos vykdomasis organas, kuris vykdo priimtus Tarybos kompetencijoje esančius sprendimus ir yra įpareigota per materialiai atsakingo už parapijos turtą Valdybos narį ne rečiau kaip du kartus per metus pateikti ataskaitą Tarybai.

5. Valdybos posėdžiai kviečiami pagal poreikį. Juos kviečia dvasininkas, Valdybos sekretorius arba materialai atsakingas už parapijos turtą Valdybos narys. Dvasininko pavedimu Valdybos sekretorius veda Valdybos reikalų protokolą.

6.       Valdyba oficialiai atstovauja parapiją jos kompetencijos ribose santykiuose su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kitų konfesijų bendruomenėmis bei užsienio Reformatų Bažnyčios parapijomis.

7.       Valdyba parenka pagal kompetentingumo kriterijus asmenis specialiai spręstinoms parapijos finansinėms ar juridinėms problemoms spręsti bei gali siūlyti juos patvirtinti Taryboje nuolatinei tarnystei Valdyboje.

8.       Valdybos susirinkimams pirmininkauja dvasininkas, Valdybos sekretorius arba materialiai atsakingas už parapijos turtą Valdybos narys. Valdybos narių susirinkimas ir jo sprendimai teisėti, jei jis vyksta su dvasininko žinia bei jame būtinai dalyvauja Valdybos sekretorius ir materialiai atsakingas už parapijos turtą Valdybos narys.

VII.      Revizijos komisija

1.       Revizijos komisija gali būti renkama 5 metams iš 3 asmenų. Jei revizinė komisija nerenkama, jos funkcijos deleguojamos Sinodo revizinei komisijai. (pakeitimas Kan. IV - 2010)

2.       Revizijos komisija tikrina parapijos finansinės operacijas, kontroliuoja kilnojamo ir nekilnojamo turto panaudojimą ir apskaitą.

3.       Revizija atliekama raštiškai pareikalavus ne mažiau 1/3 Tarybos narių, 1/4 parapijos narių, dvasininkui arba savo iniciatyva. (pakeitimas Kan. IV - 2010)

4.       Revizijos rezultatai išdėstomi raštu ir pranešami parapijos Tarybos bei parapijos Sesijos susirinkime.

 
Lietuvos evangelikų reformatų parapijos
Samstag, den 17. Januar 2009 um 20:28 Uhr
There are no translations available.

Parapija yra graikiškos kilmės žodis iš παροικιος: „esantis svetur arba svetimas". Biblijoje parapija įvardinama žodžiu- „surinkimas" (sen.gr. ekklesia) t.y. bažnyčia arba konkretus, vietinis Kristaus surinkimas. Reformacijos laikotarpiu mūsų valstybėje žodžiu surinkimas (lenkų k. zbór) buvo dažnai įvardinama parapija.

Lietuvos evangelikų reformatų parapija (toliau - parapija) yra mažiausias Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo (toliau-Sinodas), tačiau labai reikšmingas, administracinis vienetas ir turi Sinodo apibrėžtą bažnytinės savivaldos autonomiją. Parapija gali turėti jai priklausančias filijas. Valstybinės teisės atžvilgiu parapijos šiuo metu yra juridiniai asmenys. Tačiau, jais gali ir nebūti, tuomet parapijos būna atstovaujamos juridinio asmens - Sinodo. Pagal savo narių skaičių parapijos yra nevienodos, todėl savivaldos organizacija skiriasi. Ją apibrėžia Sinodo patvirtinti du bažnytinės teisės dokumentai: Didesniųjų ir Mažųjų parapijų nuostatai. Didesnės parapijos laikomos tos, kurios turi daugiau nei 200 parapijiečių (šiuo metu tai yra Biržų ir Vilniaus parapijos ir galimybės tokiomis būti yra Papilio (Biržų r.), Nemunėlio Radviliškio (Biržų r.), Kauno, Panevėžio, Klaipėdos parapijoms). Didesnės parapijos turi vidinį suskirstymą į bažnytines seniūnijas, kuriose yra renkami jų atstovai- seniūnai. Seniūnai, kartu su Sinodo paskirtu parapijos administratoriumi ar klebonu

Weiterlesen...