Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ekumeninė savaitė Biržų bažnyčiose: vienybė vardan bendro tikslo
Donnerstag, den 30. Januar 2014 um 13:42 Uhr
There are no translations available.

birzai_ekumen

Ke­tu­rio­lik­tą kar­tą Bir­žų mies­to krikš­čio­niš­kų baž­ny­čių bend­ruo­me­nės kar­tu šven­tė mal­dų už krikš­čio­nių vie­ny­bę sa­vai­tę. Pen­kias die­nas pen­kių krikš­čio­niš­kų­jų kon­fe­si­jų žmo­nės rin­ko­si vis ki­to­je šven­to­vė­je bend­rai mal­dai ir gies­mei, bend­ra­vi­mui.

Pir­ma­die­nį Bir­žų krikš­čio­nių lau­kė Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia, ant­ra­die­nį vi­sus pa­kvie­tė Evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čia, tre­čia­die­nį eku­me­ni­nės gies­mės ir mal­dos skam­bė­jo Evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių sek­mi­nin­kų baž­ny­čio­je, ket­vir­ta­die­nį - Jung­ti­nė­je me­to­dis­tų baž­ny­čio­je, bai­gia­mo­sios sa­vai­tės pa­mal­dos vy­ko penk­ta­die­nį Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.

La­bai šal­tą ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą tam­sia Kęs­tu­čio gat­ve ei­da­mi į Jung­ti­nę me­to­dis­tų baž­ny­čią, ne vie­nas svars­tė­me: ar gau­siai su­si­rinks krikš­čio­nys į eku­me­ni­nės sa­vai­tės pa­mal­das. Abe­jo­nė grei­tai iš­si­sklai­dė: iki pa­mal­dų pra­džios bu­vo li­kę ke­lio­li­ka mi­nu­čių, o baž­ny­čio­je dau­gu­ma kė­džių jau bu­vo užim­tos: į Jung­ti­nę me­to­dis­tų baž­ny­čią su­si­rin­ko įvai­rių kon­fe­si­jų žmo­nės, dau­ge­lis tų, ku­rie eku­me­ni­nės sa­vai­tės pa­mal­do­se da­ly­vau­ja jau ne pir­mi, ir ne ant­ri me­tai. Dau­gu­ma su­si­rin­ku­sių­jų bu­vo vy­res­nio am­žiaus, ta­čiau čia pat šyp­so­jo­si ir vai­kai, jau­ni­mas.

Sek­mi­nin­kų baž­ny­čios pa­gal­bos cent­ro va­do­vė Ve­ra Šna­rie­nė sa­kė, kad jų baž­ny­čios jau­ni­mas no­riai ei­na į šias pa­mal­das ir džiau­gė­si, kad tre­čia­die­nį jų baž­ny­čio­je sa­vų ir sve­čių bu­vo gau­su, bend­ra­vi­mas bu­vo šil­tas. Dvi ma­žy­les, Sa­man­tą ir Es­te­rą, glau­džian­ti bir­žie­tė Vio­le­ta sa­kė, kad ji yra Sek­mi­nin­kų bend­ruo­me­nės na­rė, ta­čiau su sa­vo duk­ro­mis lan­ko­si ki­to­se baž­ny­čio­se no­rė­da­ma jas pa­ma­ty­ti, su­si­pa­žin­ti su ki­tų kon­fe­si­jų žmo­nė­mis ir kar­tu pa­si­mels­ti.

Ket­vir­tų bend­rų pa­mal­dų sve­čius pa­svei­ki­no Jung­ti­nės me­to­dis­tų baž­ny­čios ku­ni­gas Rai­mon­das Pie­čia ir pa­kvie­tė bend­rai mal­dai. Vi­si kar­tu, kas drą­siau, kas ty­liau, va­do­vau­ja­mi gies­mių va­do­vės Jur­gi­tos, gie­do­jo „Die­vas čia" ir ki­tas gies­mes, ku­rių teks­tus ma­tė ek­ra­ne, dva­si­nin­kų va­do­vau­ja­mi vi­si kar­tu kal­bė­jo „Ti­kė­ji­mo iš­pa­ži­ni­mą", „Vieš­pa­ties mal­dą".

Šven­to­jo Raš­to skai­ti­nius skai­tė evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios kle­bo­nas Ri­mas Mi­ka­laus­kas, Evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių sek­mi­nin­kų baž­ny­čios pa­sto­rius Li­nas Šna­ras, Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­nas Al­gis Ne­ve­raus­kas.

Ka­ta­li­kų baž­ny­čios ku­ni­gas šį va­ka­rą sa­kė pa­moks­lą vi­siems krikš­čio­nims. Dva­si­nin­kas kal­bė­jo, kad šią sa­vai­tę krikš­čio­nys ypa­tin­gai iš­gy­ve­na troš­ki­mą vėl bū­ti vie­na, ta­čiau to­kia dva­sia krikš­čio­nis tu­rė­tų jung­ti kas­dien, nes šių die­nų pa­sau­lis me­ta di­de­lius iš­šū­kius ti­kė­ji­mui. Eu­ro­pa, A. Ne­ve­raus­ko žo­džiais, tam­pa ti­kė­ji­mo dy­ku­ma, Die­vas pa­ša­li­na­mas iš vi­sur, jo vie­tą uži­ma šė­to­nas, baž­ny­čios tuš­tė­ja. „Baž­ny­čia yra vie­nin­te­lė ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri dar ga­li ko­vo­ti su Šė­to­nu. Ji vie­nin­te­lė sa­ko ne eu­ta­na­zi­jai, sek­so ir abor­tų pra­mo­nei, - kal­bė­jo A. Ne­ve­raus­kas. - Šian­dien kaip nie­kad rei­kia kal­bė­ti apie Jė­zų, skelb­ti Jė­zų - to­kia yra vi­sų krikš­čio­nių mi­si­ja ir pa­šau­ki­mas. Bir­žuo­se di­džiau­sia bend­ruo­me­nė yra tų, ku­rie yra nie­kur - nei Die­vui žva­kė, nei vel­niui ša­kė. Pui­ku, kad mes vi­si kar­tu ga­li­me mels­tis, ei­ti į Vieš­pa­tį ir pra­šy­ti Die­vo, kad duo­tų iš­min­ties at­pa­žin­ti šė­to­no klas­tas". Ku­ni­gas pa­tei­kė pa­ly­gi­ni­mą: kaip prieš še­šis šimt­me­čius ke­lios tau­tos su­vie­ni­jo sa­vo ka­riuo­me­nes Žal­gi­rio mū­šy­je ir nu­ga­lė­jo, taip ir šian­dien krikš­čio­nys tu­ri bū­ti kaip nie­kad vie­nin­gi ir skelb­ti, kad Vieš­pats tu­ri bū­ti vi­sa­me.

Ir šių eku­me­ni­nių pa­mal­dų me­tu bu­vo tę­sia­ma gra­ži tra­di­ci­ja rink­ti au­kas Bib­li­jos drau­gi­jai pa­rem­ti (vi­sos Bir­žų krikš­čio­niš­kos baž­ny­čios yra šios drau­gi­jos na­rės). „Die­vas my­li links­mą au­ką", - kal­bė­jo ku­ni­gas R. Mi­ka­laus­kas ir pa­tei­kė skai­čius, kiek per tris die­nas paau­ko­ta skir­tin­go­se baž­ny­čio­se.

Vi­si dva­si­nin­kai mel­dė­si už krikš­čio­nių vie­ny­bę, už ti­kė­ji­mo tvir­tu­mą, už tai, kad ra­jo­no krikš­čio­niš­kos bend­ruo­me­nės bū­tų gy­vy­bin­gos, už do­ras ir tvir­tas šei­mas, už tai, kad ra­jo­no ir ša­lies va­do­vai dirb­tų są­ži­nin­gai, var­dan vi­sų žmo­nių. Ir vi­si ku­ni­gai kar­tu pa­lai­mi­no pa­mal­dų da­ly­vius.

O po pa­mal­dų vi­si jų da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti pa­bend­rau­ti prie vai­šių sta­lo, ku­rį pa­lai­mi­no dva­si­nin­kai.

*

Po pa­mal­dų „Bir­žie­čių žo­dis" no­rė­jo pa­kal­bin­ti Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­ną Al­gį Ne­ve­raus­ką, ku­riam eku­me­ni­nės sa­vai­tės pa­tir­tis yra nau­ja. A. Ne­ve­raus­kas sa­kė: šie su­si­ti­ki­mai yra la­bai džiu­gūs. „Nuos­ta­bus da­ly­kas - gy­vy­bin­gos bend­ruo­me­nės, ge­ras, šil­tas bend­ra­vi­mo įspū­dis. Šian­dien mums vie­ny­bė kaip nie­ka­da yra rei­ka­lin­ga, nes pa­sau­lis da­ro bai­sius da­ly­kus", - sa­kė ku­ni­gas A. Ne­ve­raus­kas.

Nuo pir­mos Bir­žų krikš­čio­nių eku­me­ni­nės sa­vai­tės šį su­ma­ny­mą su ki­tais dva­si­nin­kais puo­se­lė­ja pa­sto­rius Li­nas Šna­ras. „Pa­to­bu­lė­jom, įsi­va­žia­vom, atei­na sau­sis ir vi­si lau­kia­me tos sa­vai­tės, to ypa­tin­go lai­ko. Iš pra­džių ruoš­da­vo­mės spon­ta­niš­kai, kiek pa­dri­kai, bet tai bu­vo pui­kus lai­kas vie­niems ki­tus pa­žin­ti ir pa­mil­ti. Šie­met gal kiek nu­si­vy­lė­me, nes ma­žiau žmo­nių - gal tam su­truk­dė ir šal­čiai, - svars­tė L. Šna­ras, - o gal rei­kė­tų ką keis­ti".

Vi­si dva­si­nin­kai su­ta­rė: tra­di­ci­ją bū­ti­na sau­go­ti, to­kios sa­vai­tės rei­ka­lin­gos ir jiems pa­tiems, nes sa­vo baž­ny­čių dar­buo­se pa­sken­dę re­tai ran­da pro­gą pa­bū­ti kar­tu ir pa­bend­rau­ti. Rei­ka­lin­gos jos ir ki­tiems ti­kin­tie­siems: tai ge­ra pro­ga ap­lan­ky­ti ki­tų kon­fe­si­jų baž­ny­čias, pa­žin­ti vie­niems ki­tus ir kar­tu pa­si­mels­ti. „Ši sa­vai­tė - lyg at­vi­rų du­rų die­nos", - sa­kė ku­ni­gai.

Šiuos me­tus krikš­čio­niš­kos Lie­tu­vos baž­ny­čios pa­skel­bė Šei­mos me­tais, tad ir eku­me­ni­nės sa­vai­tės me­tu šie­met bu­vo mel­džia­ma­si už šei­mas. Dva­si­nin­kai ta­rė­si, ko­kį bend­rą vi­sų kon­fe­si­jų ren­gi­nį bū­tų ga­li­ma Bir­žuo­se su­reng­ti Šei­mos me­tu pro­ga.

Pa­ra­pi­jų va­do­vai šil­tu žo­džiu pa­ly­dė­jo du ku­ni­gus, ak­ty­vius šios sa­vai­tės ren­gė­jus, Kings­ley Hal­de­ną ir Da­lių Tu­bį, ku­rie jau išė­jo į Am­ži­ny­bę.

*

Bend­ra krikš­čio­nių mal­da skir­tin­go­se baž­ny­čio­se mal­dų už krikš­čio­nių vie­ny­bę sa­vai­tės die­no­mis Bir­žuo­se ren­gia­ma ke­tu­rio­lik­tą kar­tą. Šia pro­ga ban­dė­me pri­si­min­ti ir pir­mą­ją sa­vai­tę ir pa­kal­bi­no­me jos ini­cia­to­rių, bu­vu­sį Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­ną Ri­man­tą Kau­nie­tį. „Bu­vo ypa­tin­gi me­tai - di­dy­sis krikš­čio­ny­bės ju­bi­lie­jus, to­dėl rei­kė­jo ypa­tin­go da­ly­ko, kas su­jau­din­tų žmo­nių šir­dį. O Bir­žų kraš­tas nuo se­no gar­sė­jo eku­me­niš­ko­mis tra­di­ci­jo­mis, krikš­čio­niš­kų kon­fe­si­jų gau­su­mu. No­rė­jo­si, kad vie­ni į ki­tus krikš­čio­nys pa­žiū­rė­tų ki­to­kiu žvilgs­niu. Nuo se­no Ju­bi­lie­jaus me­tai yra su­si­tai­ky­mo, sko­lų nu­ra­šy­mo, ver­gų pa­lei­di­mo me­tai. Į Ju­bi­lie­ji­nius me­tus vi­siems krikš­čio­nims no­rė­jo­si ei­ti drau­ge - juk 2000 krikš­čio­ny­bės ju­bi­lie­jus bu­vo ne tik ka­ta­li­kų, bet vi­sų krikš­čio­nių šven­tė. No­rė­jo­si, kad Bir­žuo­se vi­si juo džiaug­tu­mės ir švęs­tu­me drau­ge. Bu­vo daug žmo­nių, dva­si­nin­kų, ki­tų ti­kin­čių­jų, ku­rie bu­vo iš­troš­kę bend­rys­tės ir šil­tai pa­lai­kė šią idė­ją", - sa­kė kun. R. Kau­nie­tis

Bir­žų krikš­čio­nys po penk­ta­die­nio pa­mal­dų at­si­svei­ki­no iki nau­jų su­si­ti­ki­mų. Gal­būt - iki šil­to žvilgs­nio gat­vė­je, ran­kos pa­spau­di­mo, gal­būt - iki bend­ros šven­tės, o gal - iki ki­to sau­sio. Skir­tin­gai vie­nin­gi, no­rin­tys pa­žin­ti vie­ni ki­tus.

Ja­ni­na Bagdonienė

Ja­ni­nos Bag­do­nie­nės nuo­tr.