Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Apie 2% paramos pervedimą Bažnyčiai
There are no translations available.

"Jūs tapote visokeriopai pasiturintys ir galėsite būti dosnūs, kad mes turėtume už ką dėkoti Dievui." (2 Kor 9,11)

Bažnyčiai, kaip visuomeninėms ir kai kurioms valstybinėms organizacijoms ir įstaigoms yra Įstatymu suteikta teisė gauti paramą iš valstybės biudžeto. Kam ir kokio dydžio parama bus suteikta priklauso ne nuo valstybės vadovų, bet nuo pačių dirbančių ir pajamų mokestį mokančių piliečių. Naujiena: prašymus gali pateikti ne tik dirbantys pagal darbo sutartis, bet ir mamos auginančios vaikus, kurioms pinigėlius moka Sodra, dirbantys pagal autorines sutartis, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas, svarbu, kad būtų mokėtas gyventojų pajamų mokestis, 2 proc. gali sudaryti ir 1 litą, parama bus pervedama.

Mokesčio mokėtojas turi užpildyti FR0512 (2) formą mokesčių inspekcijoje, internete arba savo darbovietėje. Jos užpildymo ir pateikimo taisyklės čia pridedamos. Jūsų patogumui pridedame taip pat FR0512(2), kurią galima užpildyti namie ir pristatyti į vietinę mokesčių inspekciją, bei formos užpildymo bei pateikimo taisykles:

Spauskite čia norėdami parsisiųsti FR0512(2) formą

Spauskite čia norėdami parsisiųsti FR0512 (2) formos užpildymo ir pateikimo taisykles

Žemiau pateikiame reikalingus duomenys FR 0512 užpildymui:

 • 6. Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas).
 • 7. Prašymo 2 laukelyje turi būti įrašomas telefono (laidinio ar mobiliojo telefono) kodas ir numeris. Jei telefono numeris registruotas užsienio valstybėje, prieš skaitmenis turi būti įrašomas ženklas „+" .
 • 8. Prašymo 3V laukelyje turi būti įrašomas gyventojo vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, turi būti įrašomas pirmasis vardas.
 • 9. Prašymo 3P laukelyje turi būti įrašoma gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė.
 • 10. Prašymo 4 laukelį turi užpildyti gyventojas, nesantis Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos vartotoju, ir jame įrašyti adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ar vietovės pavadinimus), kuriuo pageidauja gauti korespondenciją.
 • 11. Prašymo 5 laukelyje turi būti įrašoma: 2012
 • 11.1. mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), už kurį nuo gautų pajamų mokėtino arba mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, kai gyventojas nusprendė skirti tik vieno mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį (t.y. kai prašymo E5 laukelis neužpildytas);
 • 11.2. mokestinis laikotarpis, už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį nusprendė skirti ilgiau kaip vienerius metus (t.y. kai yra užpildytas ir prašymo E5 laukelis).
 • 12. Atsižvelgiant į tai, ar gyventojas nusprendė skirti pajamų mokesčio dalį vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, ar jo neberemti, gali būti užpildomas tik vienas - 6S arba 6A - laukelis:
 • 12.1. prašymo 6S laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį skiria vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, arba jį pakeičia kitu vienetu, taip pat kai keičia paskirtosios pajamų mokesčio dalies dydį ar paskirtį. Tokiu atveju 6S laukelyje turi būti įrašomas „X" ženklas.
 • Užpildžius 6S laukelį, ankstesniame prašyme (kai buvo pateiktas ankstesnio mokestinio laikotarpio prašymas pervesti paramą ilgiau kaip vienerius metus arba kai pateikiamas vėlesnis to paties mokestinio laikotarpio prašymas) nurodytam vienetui pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama, t.y. mokesčio dalis bus pervedama tik vėliausiai pateiktame prašyme nurodytiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą;
 • 15. Prašyme gali būti nurodyta:
 • 15.1. vienas arba keli vienetai, turintys teisę gauti paramą, ir (ar):
 • 15.2. viena arba kelios politinės partijos.
 • 16. Prašymo eilutės - E1-E5 laukeliai - turi būti užpildomi, kai gyventojas pageidauja skirti pajamų mokesčio dalį vienetui, turinčiam teisę gauti paramą,...
 • 17. Kai pageidaujama pajamų mokesčio dalį paskirti keliems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) kelioms politinėms partijoms, tai kiekvieno vieneto ir (ar) kiekvienos politinės partijos duomenys turi būti įrašomi atskirose prašymo eilutėse.
 • 18. Prašymo E1 laukelyje turi būti įrašoma:
 • 1 - kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti politinei partijai,
 • 2 - kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą.
 • 19. Prašymo E2 laukelyje turi būti įrašomas vieneto, turinčio teisę gauti paramą, arba politinės partijos identifikacinis numeris (kodas), kurį jam suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojas.  t.y.: 192100594
 • 20. Prašymo E3 laukelis užpildomas, kai gyventojas pageidauja, kad skiriama pajamų mokesčio dalis būtų panaudota konkrečiam tikslui. Tokiu atveju turi būti įrašomas atitinkamos programos, meno ar sporto kolektyvo, politinės partijos padalinio pavadinimas, kuris gali būti įrašomas sutrumpintas. Kaip skiriamos pajamų mokesčio dalies panaudojimo tikslas negali būti įrašoma gyventojo vardas, pavardė, sąskaitos numeris, taip pat negali būti įrašyti daugiau kaip du skaitmenys.
 • Kai gyventojas pageidauja pajamų mokesčio dalį skirti keliems skirtingiems to paties vieneto ar politinės partijos tikslams, pildomos kelios eilutės, kurių E2 laukelyje įrašomas to paties vieneto ar politinės partijos identifikacinis numeris (kodas), o E3 laukeliuose - tikslai, kuriems skiriama pajamų mokesčio dalis.
 • 21. Prašymo E4 laukelyje turi būti įrašoma (2,00)  E2 laukelyje nurodytam vienetui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais).
 • 22. Prašymo E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam vienetui , pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti (2016).
 • 23. Prašymą pasirašyti, taip pat nurodyti savo vardą ir pavardę turi gyventojas, kuris teikia prašymą, arba jo atstovas. Kai užpildyti ir pasirašyti prašymą įstatymų nustatyta tvarka yra pavesta atstovui, jį pasirašyti ir nurodyti savo vardą bei pavardę turi atstovas. 
 • Kai įstatymų nustatyta tvarka prašymą užpildyti ir pasirašyti yra pavesta įgaliotam atstovui, tai prie prašymo turi būti pridedamas ir įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
 • Elektroniniu būdu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu jį pateikusio asmens tapatybę.
Užpildę ir pateikę šią formą vietinei mokesčių inspekcijai, Jūs nukreipsite savo sumokėto pajamų mokesčio 2 procentus, kaip valstybės paramą Bažnyčiai. Prašome, pasinaudokite šia valstybės suteikta teise skirti paramą ten, kur Jūsų manymu yra verta. Skirdami valstybės pinigus Bažnyčiai, Jūs paremsite sielovadinį darbą.

Primename, kad pajamų mokesčio 2 procentus už 2012-sius metus užpildytą formą FR0512 (2) turite atiduoti vietinei mokesčių inspekcijai iki 2013 metų gegužės 1 dienos.

2004 metais buvo pervesta Sinodui už 2003 metus  6 842,50 litai

2005 metais buvo pervesta Sinodui už 2004 metus  9 381,39 litas

2006 metais buvo pervesta Sinodui už 2005 metus 13 201,20 litas

2007 metais buvo pervesta Sinodui už 2006 metus 12 328,37 litai

2008 metais buvo pervesta Sinodui už 2007 metus  16 294,47 litai

2009 metais buvo pervesta Sinodui už 2008 metus 18 245,33 litai

2010 metais buvo pervesta Sinodui už 2009 metus 10 284,38 litai

2011 metais buvo pervesta Sinodui už 2010 metus 10 758,54 litai

Per 8-rius metus (2004-2011 m.) Bažnyčiai buvo pervesta suma iš viso: 97336,18 litai. Tai yra LR piliečių, deklaravusių savo pajamas ir sumokėjusių mokesčių 2% dalis, kurią jie patys nukreipė valstybės lėšas evangelikų reformatų misijai Lietuvoje paremti.

Plačiau apie tai parašyta „Apžvalgoje" 2006/2007 m. Nr.10,p.2. Apie 2003/2004 metus-"Apžvalgoje" 2005 m. Nr.6, p.6 ir Nr. 8, p.15