Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Sekmininkų judėjimui Lietuvoje šimtas metų!
Friday, 28 September 2012 08:40
There are no translations available.

sekmin_100_logo

1937 m. Vilnius

Šiais 2012 metais Sekmininkų judėjimas Lietuvoje švenčia 100 metų jubiliejų. Šventiniai renginiai prasidėjo gegužės mėnesį Biržuose, kur Biržų Evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė minėjo savąjį pirmąjį šimtmetį, ir tęsis Vilniuje, kur kartu su draugais š.m. rugsėjo 29 d. šį jubiliejų minės LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga.

Dangiškojo Tėvo pažado žinia - Šventosios Dvasios išliejimas su kalbų dovana bei galybe skelbti Evangeliją - Lietuvą pasiekė pirmąjį dvidešimtojo amžiaus dešimtmetį.1937 m. Vilnius

1912 m. įkuriama Biržų Evangelikų krikščionių drauguomenė - pirmoji sekmininkų bažnyčia Lietuvoje.

Apie 1922 metus susiformuoja sekmininkų būrelis Vilniuje.

1930 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ministras leido Biržų EKD vadovui Petrui Viederiui laikinai vesti ir tvarkyti metrikaciją.

1931 m. gruodžio 3 d., siekiant plačiau Lietuvoje skelbti Evangeliją, keičiami Biržų EKD įstatai: pavadinime vietoj žodžio Biržų įrašoma Lietuvos [Lietuvos Evangelikų Krikščionių Draugijos Įstatai], o Įstatų 8 straipsnyje nurodoma: § 8. Draugijos veikimo plotas yra Lietuvos Respublika. Veikimo centras - Biržai. Šią (1931 12 03) datą laikome Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių I-ojo suvažiavimo data.

1932 m. kovo 2 d. Žagarėje (Joniškio raj.) ir Vergėniškių km. (Raseinių apsk.) įkuriamos bendruomenės, turėjusios EKD skyrių statusą.

Nuo 1935 m. Biržų EKD pastangomis leidžiamas mėnesinis laikraštis Evangelijos šviesa.

1937 m. birželio 6 d. įvyko II-asis Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių suvažiavimas, tuomet vyko Lietuvos Ev. Krikščionių draugijos 25 metų sukaktuvių šventimas.1937 m.1937 m. birželio 6 d. įvyko II-asis Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių suvažiavimas, tuomet vyko Lietuvos Ev. Krikščionių draugijos 25 metų sukaktuvių šventimas.

1940 metais, Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, Vilniaus Evangelikų krikščionių parapija nusprendė įsijungti į Lietuvos Evangelikų krikščionių centrą Biržuose ir tų metų sausio 16 d. Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių III-iajame suvažiavime tampa Draugijos nare.

1989 m. rugsėjį, prasidėjus tautos atgimimui, sekmininkų bendruomenės pasitraukė iš TSRS Evangelikų krikščionių baptistų sąjungos.

1989 m. rugpjūtį vykusiame IV-ąjame Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių suvažiavime buvo išrinkta Lietuvos ETK presbiterių taryba ir vyriausiuoju Lietuvos ETK presbiteriu išrinktas Ivan Panko. Buvo patvirtinta pirmoji trumpo tikėjimo išpažinimo redakcija.

1989 m. įkurta Pastorių rengimo mokykla, vėliau išaugusi į Vilniaus teologijos koledžą. 1995 m. duris atvėręs Vilniaus teologijos koledžas iki šios dienos (2012 m.) tarnystei Viešpačiui paruošė 277 studentus.

1991 m. įregistruota Lietuvos Evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga (LETKS), kurią sudarė Biržų, Kėdainių, Klaipėdos, Panevėžio ir Vilniaus Bažnyčios; taip atkurtas sekmininkų Bažnyčių bendravimas. Šios bažnyčios buvo aktyvios naujų bendruomenių steigime ir per 1991 - 2003 m. laikotarpį buvo įsteigta dar 15 bažnyčių.

Šią dieną Sąjungoje yra 20 bendruomenių, apjungiančių per 1500 tikinčiųjų, kuriems tarnauja 20 pastorių, 40 diakonų ir 150 tarnautojų.

LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga priklauso Europos sekmininkų bendrijai (Pentecostal European Fellowship), Pasaulio sekmininkų bendrijai (Pentecostal World Fellowship) ir Tarptautinei evangelinio tikėjimo krikščionių asamblėjai (International Assembly of Christians of Evangelical Faith), bei yra Pasaulinės Dievo Asamblėjų sekmininkų bendrijos (World Pentecostal Assemblies of God Fellowship) asocijuota narė, kuri vienija daugiau nei 57 mln. narių visame pasaulyje.

Esame įsitikinę, kad Dievo žodis klestės dar stipriau, jei skatinsime kiekvieną tikintįjį, aktyviai įsitraukti į bažnyčios gyvenimą - ištikimai tarnauti Viešpačiui garbinimo bei Evangelijos skelbimo susirinkimuose, gailestingumo tarnavimuose ir kitose, pagal Šventosios Dvasios suteiktas dovanas, veiklose.

Visais būdais remiame Evangelijos skelbimo projektus. Pabrėžiame naujų tarnautojų mokymų svarbą, padedame bendruomenėms steigti misijų taškus, organizuoti Sekmadienines mokyklas vaikams. Norėdami pagerinti pastorių, misionierių ir kitų tarnautojų darbą, organizuojame seminarus, konferencijas ir maldos susitikimus.

LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga organizuoja vasaros stovyklas vaikams, paaugliams, jaunimui ir šeimoms, organizuoja evangelizacijas ir platina Biblijas bei kitą krikščionišką literatūrą.

1989 metais buvo pradėta tarnystė įkalinimo įstaigose. Šiuo metu 7 kapelionai iš skirtingų Sąjungos bažnyčių nuolat lanko 6 įkalinimo įstaigas.

1991 m. LR ETK sąjunga kartu su kitomis Lietuvos sekmininkiškomis bendruomenėmis įsteigė Lietuvos krikščionių gailestingumo misiją, kuri Lietuvos žmonėms sunkiu 1993 - 1998 metų periodu gavo 337 tonas labdaros krovinių. Ši labdara per sekmininkų bažnyčias buvo išdalinta stokojantiems žmonėms, socialinės rūpybos ir sveikatos įstaigoms, pensionatams ir globos namams. Tai buvo tuomet būtini maisto produktai, medikamentai, drabužiai, baldai, medicininė ir kita įranga.

1992 m. sausio 17 d. aštuonios skirtingos krikščionių denominacijos (įskaitant ir LRETKS) įsteigė Lietuvos Biblijos Draugiją, kurios tikslas - versti į lietuvių kalbą, spausdinti bei platinti Bibliją, biblinę literatūrą mūsų tautoje. Per Biblijos draugijos veiklos dvidešimtmetį Lietuvoje buvo atspausdinta ir išplatinta per 65 000 Biblijų ir per 500 000 Naujų Testamentų bei kitos biblinės literatūros.

1999 m. metais užsimezgė bendradarbiavimas su Tarptautine Teen Challenge organizacija, besidarbuojančia su žmonėmis turinčiais priklausomybę alkoholiui, narkotikams, bei patarnaujančia asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų.

2001 m. Lietuvoje buvo įsteigtas labdaros ir paramos fondas „Teen Challenge", kuris šiandieną kuruoja 4 reabilitacinius centrus (Vilniuje, Kauno r., Kėdainiuose ir Alytuje) bei bendradarbiauja dar su vienu reabilitaciniu centru. Minėtuose keturiuose centruose, vykdančiuose „Teen Challenge" programą, yra 62 studentai ir 21 darbuotojas, įskaitant savanorius.

Pastaraisiais metais bažnyčios suprato iškilusį poreikį patarnauti vaikams už bažnyčios ribų. Jau veikia keturi Vaikų dienos centrai, greitu metu duris atvers penktasis. Visuose šiuose centruose lankosi virš 150 vaikų.

Minėdami Sekmininkų judėjimo Lietuvoje šimtmetį norime priminti tiek sau, tiek naujajai tikinčiųjų kartai pirmojo Lietuvos sekmininkų bendruomenės pastoriaus Petro Viederio I-ojo paskutinius žodžius: Eikite ir tarnaukite Viešpačiui. Šie žodžiai yra 2012 metais Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenės išleistos istorinės knygos bei sekmininkų judėjimo Lietuvoje 100 metų jubiliejinių renginių moto.

Biržų ETKB jaunimas

http://www.pentecost.lt/

 

 

www.pentecost.lt