Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kristus gyvas, Aleliuja! Sveiki sulaukę Velykų!
Antradienis, 18 Lapkritis 2008 18:24
Kristus gyvas, Aleliuja! Sveiki sulaukę Velykų!
Tą dieną bus sakoma: „Štai mūsų Dievas! Juo mes pasitikėjome ir jis mus išgelbėjo! (Iz.25, 9a)

Jėzus Kristus prikeltas, jis gyvas! Didžiojo Sekmadienio Evangelija skelbiama tūkstančius metų, testiprina, paguodžia pavargusias Kristaus vaikų sielas.
Kelkitės su tyra širdimi ir giliu pasitikėjimu, apvalę savo širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu gyvybės vandeniu. Būkite stiprūs krikščioniškame pašaukime, savo gyvenimu skelbkite Gyvąjį Kristų pražūvančiam pasauliui ir džiaukitės turtais kuriuos nei kandys, nei rūdys nesuės! Tebūna pašlovintas mūsų Dievas:
Nepergalimas galiūne, mūsų Viešpatie Jėzau Kristau, nuodėmės, mirties ir visų mūsų išganymo priešų pergalėtojau, garbiname ir šloviname Tavo švenčiausią vardą už Tavo visas dovanas ir Tavo geradarystes, kuriomis apdovanojai mus nuodėmingus žmones. Ypač liaupsiname Tave šiandien, jog pergalėjęs mūsų sielų priešus, priėmei mus savo dieviškon globon. Brangusis Išganytojau, Savo Dvasios ir Evangelijos galybe padaryk mus vertais Savo pergalėjimo dalininkais, idant ir mes drąsiai kariautumėm prieš visus savo sielų priešus ir juos pergalėtumėm. Mūsų mirtis tegul nebaido mūsų, nes Tu ją pergalėjai, Jėzau! Savo Dvasios galybe padėk mums išsivaduoti nuo senų papročių ir visokių nuodėmių ir, Tave sekant, visados užsilaikyti Tavo Žodžio šviesybėje. Meldžiame, apdovanok ir ta malone, idant augtumėm ir daugintumės maldinguose iš tikėjimo plūstančiuose darbuose ir šventose dorybėse ir šias iškilmingas Velykų šventes praleistumėm ne piktybės ir pasileidimo rauge, bet tikrybės ir teisybės šviesoje, nuoširdžiai Tave garbindami, Tau dėkodami. Dovanok mums, meldžiame, keltis iš nuodėmių kapo ir piktų papročių tamsybės, pradėti naują gyvenimą, apsivilkti šventomis dorybėmis ir užsilaikyti Tavo šventos tiesos šviesybėje.
Kaip Tu prisikėlęs pradžiuginai Savo nuliūdusius mokinius, taip ir mus palinksmink geros sąžinės ramybe, jog esame su Viešpačiu Dievu suderinti. O Tavo laikui atėjus, visuotinio prisikėlimo dieną uždėk ant mūsų galvų Tavo pergalėjimo vainiką ir įvesk mus amžinon karalystėn, amžinos palaimos vieton, kur Tau, užmuštas ir amžinai gyvas Avinėli, tesie garbė ir liaupsė per amžių amžius. Amen.

Kun. Rimas Mikalauskas
Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas

(Velykų malda, pagal 83 maldą iš (1910) evangelikų reformatų giesmyno)