Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
„Radviliečio sąmonė"
Dienstag, den 18. November 2008 um 18:33 Uhr
There are no translations available.

„Radviliečio sąmonė" Image
2007 vasario 24 dieną Biržuose vykusiame eiliniame visuotiniame LERJD „Radvila" suvažiavime, suvažiavimo dalyviams buvo pasiūlyta užpildyti Kornelijaus Šišlos paruoštą klausimyną, pavadinimu „Radviliečio sąmonė".
Klausimyno tikslas - įvertinti draugijos narių, bei asmenų, prijaučiančių draugijos koncepcijai, istorinę ir kolektyvinę sąmonę. Klausimynas buvo pildomas anonimiškai ir laisva valia, bet nenorinčių pildyti klausimyno neatsirado. Klausimyne figūravo tiek uždaro, tiek atviro tipo klausimai. Iš viso buvo pateikti 27 klausimai, beje, tiek pat (27) buvo ir respondentų, pildžiusių šį klausimyną. Respondentų amžius nuo 12 iki 40 metų.
Klausimyną pildė 24 draugijos nariai, vienas garbės narys ir 2 asmenys, kurie nepriklauso draugijai. Pildžiusiųjų narystės stažas:

1 metai ir mažiau                  5 asmenys
2 metai                                    2 asmenys
3 metai                                    7 asmenys
4 metai                                    0 asmenų
5 metai                                    1 asmuo
6 m.(nuo atkūrimo)               8 asmenys
Vienas respondentas parašė, kad jis draugiai priklauso jau 8 metai.
Iš dviejų respondentų, nepriklausiusių draugijai, į draugijos susirinkimą vienas atėjo pirmą sykį, kitam tai jau antras kartas.

Iš visų klausimyną pildžiusių LERJD „Radvila" narių, 6 yra priklausę draugijos Centrinei Valdybai, 19 narių nėra priklausiusių. Du nariai yra buvę CV nariais dvi kadencijas, 3 nariai po vieną kadenciją ir vienas narys neatsakė, kelias kadencijas jam yra tekę būti Centrinės Valdybos nariu. Klausimyną pildė 16 konfirmuotų ir 11 nekonfirmuotų asmenų.

 

Klausimyno atsakymų analizė:
Ką reiškia trumpinys LERJD? Į šį klausimą 20 respondentų atsakė teisingai, kad tai reiškia -  Lietuvos Evangelikų Reformatų Jaunimo Draugija. Du atsakymai buvo - Lietuvos Evangelikų Reformatų Draugija. Taip pat du atsakymai - Lietuvos Evangelikų Reformatų Judėjimo Draugija. Kiti atsakymai -  Lietuvos Evangelikų Reformatų Jaunoji Draugija; Lietuvos Evangelikų Radvilos Jaunimo Draugija; Lietuvos Evangelikų Reformatų...?!

 

Kada įkurta „Radvilos" draugija? (pažymėkite vieną datą)
·  1962 m.
·  1918 m.
·  1998 m.
·  1931 m.
·  1557 m.
Į ši klausimą 21 respondentas atsakė teisingai - 1931 m. Kad 1962 m. - atsakė 4 respondentai, vienas atsakė, kad 1998 m. Vienas respondentas nieko neatsakė.

 

Kas įkūrė draugiją? (pažymėkite vieną asmenį)
·  Rimas Mikalauskas
·  Mikalojus Radvila Rudasis
·  Donatas Balčiauskas
·  Gitana Gasiūnaitė
·  Alisa Balčiauskienė
·  Ignas Skudrickas
·  Tomas Šernas
·  Povilas Jakubėnas
·  Aleksandras Balčiauskas
·  Gabija Ramšaitė
Į šį klausimą 17 respondentų atsakė teisingai, kad draugiją įkūrė Aleksandras Balčiauskas. Trys atsakė, kad draugiją įkūrė Donatas Balčiauskas, taip pat trys atsakymai buvo - Mikalojus Radvila Rudasis. Vienas respondentas manė, kad draugiją įkūrė Tomas Šernas. Trys respondentai nieko neatsakė.

 

Ką dar žinote apie auščiau jūsų pasirinkto asmens nuveiktus darbus Lietuvos Reformatų Bažnyčiai?
Iš 17-kos teisingai atsakiusių į klausimą apie draugijos įkūrėją A.Balčiauską, 10 respondentų nieko negalėjo pasakyti apie jo nuveiktus darbus Lietuvos Reformatų Bažnyčiai. Likusieji 7 atsakymai:
·  Buvo kunigas, gyveno Biržuose ir visą laiką iki draugijos veiklos sustabdymo pirmininkavo jai.
·  Studijavo Kaune, būrė ten jaunimą, Kunigavo Biržuose.
·  Kunigas.
·  Buvo kunigas, karo kapelionas, sinodų sekretorius, Kolegijos/Konsistorijos narys dvasininkas.
·  Kunigas, karo kapelionas, Sinodų sekretorius.
·  Buvo veiklus Bažnyčios narys ir daug padarė jaunimo veiklai.

 

Koks yra draugijos obalsis? (aut. - šūkis)
Į šį klausimą teisingai atsakė 7 respondentai - „Dorinkis ir švieskis!". Net 20 respondentų į šį klausimą nieko neatsakė.

 

Kas yra pavaizduota „Radvilos" draugijos herbe? Ką simbolizuoja spalvos?
Į šį klausimą 13 respondentų atsakė, kad herbe pavaizduoti: širdis, kryžius ir inkaras. Iš jų 7 respondentai nežinojo ką simbolizuoja spalvos, o likę 6 atsakė, kad balta spalva - dorybė, žalia - tikėjimas, violetinė - viltis. Kiti atsakymai:
·  Grifas
·  Kryžius
·  Skydas - paminėtas 2 kartus
·  Kalavijas ir kryžius
·  Inkaras
·  Širdis ir inkaras
·  Širdis, kardas ir kryžius
Šeši respondentai į šį klausimą nieko neatsakė.

 

Ar draugija dabar turi savo vėliavą?
Į šį klausimą 14 respondentų atsakė teisingai, kad dabar neturi; 11 - kad turi ir 2 respondentai nieko neatsakė.

 

Ar draugija yra turėjusi savo ženkliukus?
Į šį klausimą 18 respondentų atsakė teisingai, kad turėjo; 8 - kad neturėjo ir vienas nieko neatsakė.

 

Ar draugijai yra sukurtas himnas?
Į šį klausimą 10 respondentų atsakė teisingai, kad draugijai yra sukurtas himnas - muzikos autorius kompozitorius Konstantinas Galkauskas, žodžius parašė Petras Juodgudis (aut.); 14 atsakė, kad nėra sukurtas ir 3 respondentai nieko neatsakė.

 

Ar „Radvila" priklauso kokiai nors politinei srovei? Jei taip, tai kokiai?
Į šį klausimą 22 respondentai atsakė, kad nepriklauso ir 5 nieko neatsakė.

 

Kiek ir kur skyrių turi draugija?
Į šį klausimą 21 respondentas atsakė teisingai, kad draugija turi 3 skyrius: Biržuose, Vilniuje ir Kaune. Vienas respondentas prie šių trijų skyrių dar pridėjo Kėdainius. Penki respondentai į šį klausimą nieko neatsakė.

 

Kiek skyrių yra turėjusi ankstesniųjų laikų „Radvilos" draugija?
·  19     
·  18
·  15
·  22
Į šį klausimą 2 respondentai atsakė teisingai - 22 skyrius; 5 atsakė - 15 skyrių; 7 atsakė - 18 skyrių; 6 atsakė - 19 skyrių; 7 respondentai į šį klausimą nieko neatsakė.
Kiek draugija turėjo Centrinės Valdybos pirmininkų iki pirmosios sovietų okupacijos?
·  2
·  5
·  1
·  3
Į šį klausimą 7 respondentai atsakė teisingai, kad iki pirmosios sovietinės okupacijos 1940 06 15 draugija turėjo du pirmininkus - kunigą Aleksandrą Balčiauską ir mokytoją Petrą Bružą (aut.); 4 atsakė - 1 pirmininką; 7 atsakė - 3 pirmininkus; 5 atsakė - 5 pirmininkus; 4 respondentai nieko neatsakė.

 

Kada atsikūrė „Radvilos" draugija?
·  1990 m.
·  1999 m.
·  2000 m.
·  2001 m.
·  2002 m.
Į šį klausimą 15 respondentų atsakė teisingai, kad draugija atsikūrė 2001 m.; 6 atsakė - 1990 m.; 2 atsakė - 1999 m.; 2 atsakė - 2000 m.; 2 atsakė - 2002 m.

 

Kas iki šios dienos (2007 02 24) yra buvę atsikūrusios draugijos Centrinės Valdybos pirmininkais?
Į šį klausimą 7 respondentai atsakė teisingai - Gabija Ramšaitė, Gitana Gasiūnaitė - Demčenko, Ignas Skudrickas. Vienas respondentas prie šių trijų dar pridėjo Viktoriją Statauskaitę, tačiau iki šių metų eilinio visuotinio draugijos suvažiavimo ji dar nėra buvusi CV pirmininke. 8 respondentai atsakė, kad tik Ignas Skudrickas; 4 - Ignas Skudrickas ir Gitana Gasiūnaitė - Demčenko; 2 - Ignas Skudrickas ir Gabija Ramšaitė; 1 -  Ignas Skudrickas, Gitana Gasiūnaitė - Demčenko ir Giedrius Vaitiekūnas; 1 -  Ignas Skudrickas ir Viktorija Statauskaitė; 1 - tik Viktorija Statauskaitė; vienas respondentas nieko neatsakė.

 

Išvardinkite veiklas, kuriomis užsiima draugija?
22 respondentai minėjo stovyklas; 14 - tarptautinius mainus ir projektus; 15 - seminarus ir konferencijas; 9 - sekmadienines mokyklėles; 6 - minėjo ekskursijas; 3 - pagalbą Sinodų metu; 2 - minėjo vaikų namų lankymą; 2 - prisiminė buvusią skautų veiklą; 1- Kalėdinės eglutės rengimą; du respondentai nepaminėjo jokios veiklos.

 

Gal žinote kas yra „Radvilos" garbės nariais?
Į šį klausimą 3 respondentai atsakė teisingai, išvardindami visus keturis draugijos garbės narius - kunigus T.Šerną, R.Mikalauską ir D.Gartman iš Vokietijos, bei Synergy mokymų kuratorių M.Vlaming iš Nyderlandų karalystės; 8 minėjo T.Šerną, R.Mikalauską ir D.Gartman; 1 - R.Mikalauską D.Gartman ir M.Vlaming; 3 - T.Šerną, R.Mikalauską; 1 - R.Mikalauską ir D.Gartman; 4 respondentai paminėjo tik T.Šerną ir vienas tik R.Mikalauską. Į šį klausimą nieko neatsakė 6 respondentai.

 

Kam galima įstoti į šią draugiją? Ar yra kokie nors reikalavimai? Kokie jie?
Į šį klausimą 3 respondentai atsakė, kad gali į draugiją įstoti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 14 metų; 14 respondentų žinojo, kad į draugiją gali įstoti asmenys nuo 14 m, bet nepaminėjo, kad gali tik LR piliečiai; 4 respondentai paminėjo, kad nepilnamečiai turi turėti tėvų sutikimą, kad šie neprieštarauja vaiko stojimui; 5 paminėjo, kad reikia gauti dviejų aktyvių narių rekomendacijas; 2 atsakė, kad galima stoti - nuo 16 m.; 1 - nuo 18 m.; 4 - kad galima stoti visiems, be jokių papildomų reikalavimų; 1 - minėjo, kad į draugiją galima stotį tik tada, kai to nuoširdžiai norima; kitas respondentas paaiškino, kad jaunuolis, stodamas į draugiją, privalo būti pasiryžęs mokėti nario mokestį, būti aktyvus ir dalyvauti veikloje; 3 respondentai į šį klausimą nieko neatsakė.

 

Kada yra minimas oficialus „Radvilos" gimtadienis?
·  Sausio 6 d.
·  Sausio 12 d.
·  Birželio 24 d.
·  Spalio 31 d.
·  Gruodžio 20 d.
Į šį klausimą 9 respondentai atsakė teisingai, kad tai yra gruodžio 20 d.; 7 atsakė - spalio 31 d.; 4 - birželio 24 d.; 1 - sausio 12 d.; sausio 6 d. nepasirinko niekas; 6 respondentai nieko neatsakė.

 

Kur galima rasti naujienų apie „Radvilos" vykdomą veiklą? (išvardinkite visus šaltinius, kurios žinote)
20 respondentų paminėjo internetinį puslapį www.ref.lt; 7 - „Vilniaus Reformatų Žinias"; 6 - „Apžvalgą"; 4 - elektroninę konferenciją Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ; 2 - paminėjo, kad parapijose per pamaldas iš dvasininkų; 1 - Sinode; 1 - iš kitų draugijos narių; 1 - iš lankstinukų; 1 - iš kalendoriaus; 1 - „Biržiečių Žodyje"; vienas respondentas paminėjo, kad galima rasti naujienų tokiuose leidiniuose: „Esam", „Mūsų Sparnai", „Sėjėjas", „Mūsų Jaunimo Vadovas", bei archyvuose. 7 respondentai nepaminėjo jokių konkrečių šaltinių.

 

Ką norėtumėte plačiau išgirsti apie LERJD „Radvilą"? (jūsų temų pasiūlymai paskaitoms ar seminarams)
15 respondentų paminėjo, kad norėtų daugiau sužinoti apie draugijos istoriją; 2 - apie evangelizacijos veiklą draugijoje; 2 respondentai norėjo sužinoti viską, bet vienas iš jų norėjo tik svarbiausių dalykų, nesigilinant į smulkmenas.
Kiti klausimai:
·  Seminarai moralinių vertybių klausimais
·  Ryšys su parapija
·  Skyrių veiklos
·  Vaikų tarnystė
·  Projektai su krikščionišku „prieskoniu"
·  Tarpukario Radvilos idėjos, tikslai, veikla
·  Draugijos vaidmuo Lietuvos reformatų gyvenime
·  Draugijos tarptautinis gyvenimas ir esamos galimybės bendrauti su kitų šalių reformatų jaunimu
·  Horoskopai ir dvasios
·  Kokia veikla užsiėmė konkretūs skyriai iki karo?
·  Kas iki 1944 m. buvo „Radvilos" garbės nariai ir tuo pačiu sinodo kuratoriai?
11 respondentų į šį klausimą nieko neatsakė.
Iš respondentų pageidavimų, bei atsakymų galima daryti išvadą, kad reikėtų dėmesio skirti draugijos narių istoriniam švietimui, susijusiam su draugijos, kuriai jaunimas priklauso - praeitimi.

Kadangi draugija yra krikščioniška, norėtųsi, kad kas parengtų panašų klausimyną apie draugijos narių dvasinių klausimų žinias, kaip prieš keletą metų per Kalėdinius susitikimus darė Giedrius ir Gitana. Kadangi kažkada ateityje draugijos jaunimui,  teks užimti vienokią ar kitokią poziciją Bažnyčios valdyme, norėtųsi paskaitų apie mūsų Bažnyčios administracinę struktūrą ir valdymą, Bažnytinę teisę, Konsistorijos narių bei kuratorių funkcijas ir kompetencijas ir t.t. Tikėtina, kad mūsų Bažnyčios dvasininkai neatsisakytų pravesti panašaus pobūdžio paskaitas mūsų draugijos jaunimui, jeigu tik mes patys parodytume iniciatyvą ir motyvuotume savo žingeidumą. „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma." Mt. 7, 7-8; Lk 11, 9-10.
Kornelijus Šišla