Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Giesmių šventė 2007
Tuesday, 18 November 2008 18:42
There are no translations available.

Giesmių šventė 2007

Birželio 2 d. (šeštadienį) 15:00 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyks Evangeliškų giesmių šventė 2007.

Šiais metais sukanka 450 metų, kai Lietuvoje susirinko pirmasis evangelikų reformatų Sinodas. Šveicariškosios Reformacijos kryptis Lietuvoje pradėjo augti į vieningą evangelikų reformatų bažnytinę struktūrą. Vieni svarbiausių evangeliškojo išpažinimo globėjų ir reformatų Bažnyčios mecenatų buvo kunigaikščiai Radvilos. Ypatingai Biržų-Dubingių šakos palikuonys, garsūs Lietuvos Didieji kariuomenės vadai - etmonai. Vilnius, Kėdainiai ir Biržai yra vieni svarbiausių evangelikų reformatų centrų. Nuo XX a. pradžios Biržai iškilo kaip svarbiausias Lietuvos evangelikų reformatų Sinodų eilinių suvažiavimų centras. Paskutiniais gyventojų surašymo duomenimis šiame krašte gyvena beveik pusė visų Lietuvos evangelikų reformatų. Biržų evangelikams yra labai svarbu ir didelė dovana tokią reikšmingą progą pašlovinti Dievą galinga evangeliškų chorų giesme, pasidžiaugti tikėjimo bendryste su iš toliausių Lietuvos kampelių atvykusiais tikėjimo broliais bei seserimis evangelikais liuteronais.

Kun. Rimas Mikalauskas, gen. superint.

Bendra šventės dienos programa:

10:00 - 12:00 val. dalyvių registracija ir atskirų chorų repeticijos
12:00 - 13:30 Jungtinio choro repeticija
13:30 - 14:30 Pietūs
14:50 - 15:00 Eisena
15:00 "GIESMIŲ ŠVENTĖS" programa

1. Visuotinė giesmė „Šventas, šventas, šventas"

2. Homilija - Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyskupas Mindaugas Sabutis

3. Sveikinimo žodžiai: Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios Superintendentas Rimas Mikalauskas,
LEBMS valdybos atstovas

4. Jungtinio choro programa

5. Sveikinimo žodžiai
Biržų miesto savivaldybės atstovai ir kt...

6. Pučiamųjų muzika

7. Atskirų chorų bei vargonininkų pasirodymai:
Šventėje dalyvaus apie 15 Lietuvos Evangelikų Liuteronų ir Reformatų bažnytinių chorų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Tauragės, Šakių, Šilutės, Žemaičių Naumiesčio, Pagėgių, Kretingos, Plikių, Dovilų bei Biržų.

8. Pučiamųjų muzika

9. Jungtinis choras atlieka Helmuto Valchos kantatą „Viešpatį liaupsink" (chorai sustoja balsais prie altoriaus) -dirguoja giesmių šventės vyr. dirigentas B. Skirsgilas (Klaipėda), groja PIO, akompanuoja vargonininkė Renata Moraitė (Vilnius).

10. "Tėve mūsų" malda ir palaiminimas - LERB Supr. R. Mikalauskas, LELB vysk. M. Sabutis

11. Jungtinis choras „Palaimos linkėjimas" - diriguoja Jūratė Duderienė (Biržai)

12. Sveikinimai, padėkos raštų įteikimas chorų vadovams

13. Visuotinė giesmė „Paimki mano ranką"
14. Pučiamųjų muzika
15. Vakarienė
16. Ekskursijos


GIESMIŲ ŠVENTĖS istorinė reikšmė ir apžvalga

„Giesmių šventes" Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga organizuoja nuo 1996 m. orientuojantis į bažnytinę, Šv. Dvasios atsiuntimo - Sekminių šventę, (50 dienų po Velykų) - tai yra Bažnyčios įsteigimo, įkūrimo diena. Šiai progai, t. y. Šv. Dvasios garbinimui, mes randame labai daug gražių giesmių chorams. Lietuviško evangeliško Bažnytinio giedojimo tradicija yra labai sena ir stipri. Giedojimas padėjo išsaugoti savają Bažnyčią sunkiu priespaudos laikotarpiu. Giesmė - tai malda, kuria melodingai skambančiais žodžiais garbiname Viešpatį Dievą! Kasmetiniai „Giesmių švenčių" susitikimai skatina bažnytinius jaunimo ir suaugusiųjų chorus bendrauti vieni su kitais; suvokti save, kaip vientisą Bažnyčios kūną.

Šiais metais sukanka 450 metų, kai Lietuvoje susirinko pirmasis evangelikų reformatų Sinodas. Šveicariškosios Reformacijos kryptis Lietuvoje pradėjo augti į vieningą evangelikų reformatų bažnytinę struktūrą. Vieni svarbiausių evangeliškojo išpažinimo globėjų ir reformatų Bažnyčios mecenatų buvo kunigaikščiai Radvilos. Ypatingai Biržų-Dubingių šakos palikuonys, garsūs Lietuvos Didieji kariuomenės vadai - etmonai. Vilnius, Kėdainiai ir Biržai yra vieni svarbiausių evangelikų reformatų centrų. Nuo XX a. pradžios Biržai iškilo kaip svarbiausias Lietuvos evangelikų reformatų Sinodų eilinių suvažiavimų centras. Paskutiniais gyventojų surašymo duomenimis šiame krašte gyvena beveik pusė visų Lietuvos evangelikų reformatų. Biržų evangelikams yra labai svarbu ir didelė dovana tokią reikšmingą progą pašlovinti Dievą galinga evangeliškų chorų giesme, pasidžiaugti tikėjimo bendryste su iš toliausių Lietuvos kampelių atvykusiais tikėjimo broliais bei seserimis.

Keliais istoriniais brūkšniais apžvelgsime ir GIESMIŲ ŠVENČIŲ praeitį Lietuvos evangelikų liuteronų bei reformatų bažnyčiose:

1935 m. pirmoji Giesmių šventė įvyko Biržų ev. reformatų bažnyčioje. Joje giedojo Biržų, Papilio, Nemunėlio Radviliškio bažnytiniai chorai.
1938 m. rugsėjo 17 d. šventinant Tauragės ev. liuteronų bažnyčios bokštą, įvyko antroji Giesmių šventė, joje dalyvavo net apie 20 bažnytinių chorų iš daugelio Lietuvos evangelikų liuteronų ir reformatų parapijų. Iškilmingai skambėjo lietuvių evangelikų giesmė „Pranaše didis", L.van. Bethoveno „Padangės giria" ir kitos.
1988 m. įvyko pirmoji Giesmių šventė po karo, lygiai po 50 metų - taip pat Tauragės ev. liuteronų bažnyčioje. Organizavo kun. Jonas Kalvanas jaunesnysis ir bažnyčios muzikas Valdas Žielys. Dalyvavo chorai iš Biržų, Klaipėdos, Tauragės ir Šilutės.
1994 m. rugsėjo 13 d. norint atgaivinti giesmių šventės tradiciją, Plikiuose buvo suorganizuota Giesmių šventė, kaip pirmojo giedojimo seminaro Nidoje baigiamasis koncertas, kurį organizavo kantorius iš Vokietijos Frieder Gutowski.
Nuo 1996 m. tradiciškai giesmių šventės vyksta kasmet įvairiose evangeliškose bažnyčiose, kurias jau vienuolika metų iš eilės organizuoja Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga (LEBMS):
1996 m. Šventė įvyko Marijampolės ev. liuteronų bažnyčioje,
1997 m. Tauragės ev. liuteronų bažnyčioje,
1998 m. Kėdainių ev. reformatų bažnyčioje. (390 m. Kėdainiai sugrąžinti Radviloms).
1999 m. Rusnės ev. liuteronų bažnyčioje,
2000 m. jubiliejinė giesmių šventė Biržų ev. reformatų bažnyčioje.
2001 m. Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje.
2002 m. Klaipėdoje, ev. liuteronų Jono bažnyčios vietoje (Klaipėdai -750 metų)
2003 m. Tauragėje, miesto vasaros estradoje (15-metų nuo 1- sios giesmių šventės po karo 1988 m. Tauragėje).
2004 m. Kėdainiuose ev. reformatų bažnyčioje.
2005 m. Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje ir mokytojų namų kiemelyje minint 10- ies metų LEBMS ir Vilniaus bažnyčios 450-ies metų jubiliejus, kuriems paminėti atlikome specialiai šiai Bažnytinei šventei sukurtą kantatiną: Alvydo Remesos „Garbiname Viešpatį Švenoje Trejybėje" ir Jono Domarko „Liaupsė Trejybėje Vienam" . Vyr. šventės dirigentas B. Skirsgilas.
2006 m. Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje minint Šilutės miesto 495-erių metų sukaktį bei 80 -ies metų sukaktį nuo dabartinės Šilutės ev. liut. bažnyčios statybų pradžios.
Apvainikuodami šių metų „Giesmių šventę" Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje atliksime choralinę kantatą "VIEŠPATĮ LIAUPSINK" harmonizuotą vokiečių kompozitoriaus Helmut Walcha, kuriai tekstą parašė Joachim Neander (1680), pagal 17 a. melodiją. Tai viena iš populiariausių ir dažniausiai viso pasaulio evangeliškose bažnyčiose giedamų choralinių giesmių. Ši giesmė sukurta pagal 103 - ją šlovinimo psalmę:

Liaupsink Viešpatį, manoji siela, ir visą, kas manyje yra, Jo šventąjį vardą.
Liaupsink Viešpatį, manoji siela, visų Jo geradarysčių neužmiršdama.
Liaupsinkite Viešpatį visi jo dangiškieji pulkai, Jo tarnai, Jo valią vykdantieji.

Parengė LEBMS valdybos pirmininkė

Laura Matuzaitė

Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga
Litauischer Evangelischer Kirchenmusikverband
Pylimo g. 2, 91249 Klaipėda; tel. +370 - 46 - 31 33 79; fax. +370 - 46 - 49 29 07
e-paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.lebms.lt
2007-05-18
Klaipėda