Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
"Viešpatį liaupsink..." Giesmių šventė: Reformatų Sinodui 450
Tuesday, 18 November 2008 18:48
There are no translations available.

"Viešpatį liaupsink..." Giesmių šventė: Reformatų Sinodui 450

Birželio 2 dieną Biržuose įvyko evangelikų Giesmių šventė. Kiekvienais metais jos vieta skirtinga. Pernai šventė įvyko Šilutėje, evangelikų liuteronų bažnyčioje. Jos metu buvo minimas bažnyčios pastatymo jubiliejus.

Image

Šiemet ši šventė, po septynerių metų sugrįžo į Biržus. Šį kartą jos metu buvo paminėtas Lietuvos evangelikų reformatų  Sinodo 450 metų jubiliejus. Šventės aprašymą Biržų krašto laikraštyje „Šiaurės rytuose" ( www.siaure.lt),  maloniai sutikus redakcijai, skelbiame šioje svetainėje.  Taip pat galite pamatyti šventės akimirkas nuotraukų galerijose:
  1. Galerija Nr. 1 (aut. http://www.lebms.lt/)
  2. Galerija Nr. 2 (aut. Giedrius Vaitiekūnas)

Image

Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento sveikinimo žodis šventės dalyviams:

Brangūs šventės dalyviai, viešnios ir svečiai,

Mums šiemet ypač reikšminga, kad į Biržus atvyksta evangeliški chorai iš Lietuvos evangelikų parapijų. Minime evangelikų reformatų Sinodo 450-sias metines. Paskendę savo kasdienybės rūpesčiuose dažnai pamirštame, kad Viešpats mus kviečia ne tik tikėjimo tarnystei kasdieniniuose rūpesčiuose bet ir tikėjimo bendrai šventei. Evangelikų liuteronų ir reformatų bažnyčias pavadinčiau sesėmis dvynėmis. Jos skiriasi savo vardais, išvaizda, tačiau turi tą pačią „pavardę" bei gyvenimo šalia viena kitos patirtį. Neseniai bažnytiniame archyve aptikau įdomų 1973 metais vyskupo Jono Kalvano rašytą laišką Povilui Jašinskui, mūsų vyriausiajam kunigui: „Džiaugiuosi, kad visi krutate kaip bitelės ir pagal išgalę darbuojatės [...] Nors mes maži ir silpni, bet didis ir stiprus yra už mus miręs ir mums prisikėlęs VIEŠPATS. Jis telaimina Tavo darbą namuose ir bendruomenėse. Nuoširdūs sveikinimai iš mūsų namų Jūsų namams". Ar kas begali geriau išreikšti, kokie šilti ryšiai bei bendras tarnystės pašaukimas siejo mūsų bažnyčias seses? Koks nuoširdus dėmesys bei padrąsinimas sunkiu metu vienos bažnyčios tarno kitam tokiam pačiam tarnui! Šių žodžių ir tokio broliško dėmesio esame reikalingi šiandien kasdieninėje mūsų tikėjimo kovoje. Dėkoju Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugai ir visiems jos rėmėjams, kad ši šventė vėl sugrįžo į Biržus. Į vieną iš negausių Lietuvoje evangeliško išpažinimo istorinių salelių. Čia evangelikai turėjo išpažinimo laisvę, kartu su kitais evangelikais statė miestus ir Lietuvai davė protestantiškos kultūros vaisių. Nepaisant karų, nepalankių įstatymų evangelikų reformatų bažnyčioje išaugo iškilūs valstybės ir visuomenės vyrai bei moterys: Andrius Volanas - teologas ir pažangus visuomenės mąstytojas, Lietuvos „Jonas Kalvinas", Jo didenybės Biržų-Dubingių kunigaikščio ir Lietuvos Didžiosios Kunigaišktystės karo etmono Radvilos Rudojo sekretorius, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio diplomatinis pasiuntinys. Kunigaikščiai Radvilos - evangeliško tikėjimo globėjai ir svarbūs valstybės veikėjai. Daugelis Lietuvos evangelikų reformatų dvasininkų - lietuviško spausdinto žodžio autorių ar Biblijos vertėjų į lietuvių kalbą: kunigai Božimovskiai, Nerlichai ir Boguslavas Chilinskis. Lietuvos Respublikos ir tautinio atgimimo vyrai: Stanislovas Dagilis, signataras Jokūbas Šernas bei jo brolis kun. Adomas Šernas, kun. Povilas Jakubėnas- ilgametis generalinis superintendentas. Nepriklausomybės kovų vadai: generolai Ladyga ir Žukauskas, karininkai Nastopkos, pulk. Jonas Variakojis. Valstybės ministrai: Jonas ir Martynas Yčai. Klara Šepetinė - pirmoji moteris delegatė pasauliniame reformatų suvažiavime ir kitos šviesios moterys evangelikės, kurios per Evangelikių Moterų sąjungą dirbo prasmingą švietimo ir augančios kartos auklėjamąjį darbą. Pokario evangeliško tikėjimo kovotojus - kunigus ir pasaulietinius vyresniuosius. Neturiu galimybės čia išvardinti visų net pačių iškiliausių asmenybių: dvasininkų ir pasauliečių - visi jie Sinodų kuratoriai ir bažnyčios mecenatai. Didžiuojamės jais ir dėkojame Dievui už jų tikėjimo darbų pavyzdžius mums ir ateinančioms kartoms.
Kuomet Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje skambės Jūsų širdies giesmės, jos bus pačios gražiausios dvasinės gėlės visų šių tikėjimo žmonių atminimui. Tai bus patys gražiausi „iš mūsų namų Jūsų namams sveikinimai" mums, šiandien bebėgantiems tikėjimo lenktynėse. Meldžiu, kad šios šventės pastiprinimas su Dievo jėga sugrįžtų su Jumis į Jūsų parapijas ir stiprintų per ateinančius metus. Tebūnie kuo daugiau mūsų visų namuose Viešpačiui garbės ir ramybės Dievo mylimiems žmonėms.

Kun. Rimas Mikalauskas
Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas
Biržai, Reformatų g. 3a