Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
WARC‘o ir REC‘o dialogas tęsiasi
Dienstag, den 18. November 2008 um 19:16 Uhr
There are no translations available.

WARC‘o ir REC‘o dialogas tęsiasi

Dvi gausiausios pasaulio evangelikų reformatų organizacijos kalba apie susijungimą į vieną pasaulinę organizaciją. Jau šioje svetainėje buvo rašyta apie WARC‘o (The World Alliance of Reformed Churches) ir REC‘o (The Reformed Ecumenical Council) jungimosi pradėtą procesą. Pagal WARC‘o informacinį pranešimą skelbiame, kaip bažnyčios narės reguoja į susijungimo pasiūlymą ir kokios nuotaikos sklaido tarptautinėje reformatų bendrijoje.

WARC‘o bažnyčių narių atsakymų sąntrauka atskant į pasiūlymą sukurti WRC
WARC‘o bažnyčių narių atsakymų sąntrauka atskant į pasiūlymą sukurti WRC

2006 metų vasaro mėnesį Pasaulio Reformuotų Bažnyčių Aliansas (The World Alliance of Reformed Churches) ir Reformuotą Ekumeninė Taryba (The Reformed Ecumenical Council) pasiuntė bendrą laišką bažnyčioms narėms supažindindamos su pasiūlimų susivieniti į Pasaulio Reformuotų Bažnyčių Bendriją (The World Reformed Communion). Pakvietėme bažnyčias nares atsakyti į šį pasiūlymą per vienerių metų laikotarpį. Gauti 49 atsakymai. Tai sudaro apie ketvirtadalį WARC narių ir teikia pagrindo manyti, kad kitos, neatsileipusios narės nėra priešiškos susijungimui. Nuo 2006 metų vasario mėnesio vizituodamas Aljanso bažnyčias Generalinis sekretorius kun. dr. Setry Nyomi (WARC) diskutavo šia tema su bažnyčių vadovais.

Iš 49 bažnyčių, diduma (43) nuoširdžiai priėmė šį pasiūlyma. Dauguma jų dėkojo Dievui už tai ir buvo sujaudinti, džiaugėsi šiuo pasiūlimu. Trys bažnyčios netgi paragino, kad susijungimais įvyktų per labai trumpą laiką. Vieną jų pasiūlė tai pradėti per sekantį WARC generalinės tarybos susitikimą. Apie 10 kitų bažnyčių išreiškė neoficialius pritarimus šiam pasiūlimui. Dauguma pritarė tam kaip aiškiam krikščionių vienybės pavyzdžiui ir, kad tai reikėjo padaryti daug anksčiau. Susijungimo priežastys ir pagrindiniai sąjungos pašaukimai buvo daugumos kritikuoti teigiamai. Pora bažnyčių išreiškė keletą specifinių siūlymų susijusių su esminiais pašaukimais. Vieną bažnyčia tikisi, kad kai unija bus sukurta, jos centru galėtų būti Ženeva. Kita tikėjosi, kad REC‘o valdymo formos etosas bus pritaikytas valdyti naujam organizmui. 41 bažnyčios nuomuones mes galime apibendrinti Evangeliškosios Mozambiko bažnyčios žodžiais „Mes dėkojame Dievui už šias geras žinias".

Iš bažnyčių, kurios sutiko su siūlimu, trys pripažino, kad jų atsakymai yra negalutiniai ir oficialus sprendimas gali būti tiktais priimtas valdomojo organo (Sinodo, Generalinės asamblėjos), kuri įvyks praėjus nemažai laiko po ataskymams duoto termino.

Šešios bažnyčios iš 49 oficialiai atsakiusių iškėlė keletą klausimų, iš kurių kai kurie gali būti interpretuoti kaip dvejojimai dėl sąjungos. Nė viena iš atsakiusių bažnyčių neišreiškė aiškaus neigiamo atsakymo. Labiausiai su neigiamu atspalviu atsakymas pasirodė iš bažnyčios narės, kuri išreiškė abejones susijusias su sąvoka „Bendrija" naujos organizacijos pavadinime. Taip pat nurodė, kad dėl to jie negali sutikti su šiuo pasiūlymu, bet būtų dėkingi už daugiau informacijos šiuo klausimu.

Daugiausia dvejonių yra susijusios su su žodžiu „Bendrija" pavadinime. Tai labiausiai problemų keliantis siūlymo aspektas. Kai kurios bažnyčios išreiškė sutikančios su siūlymu, bet jos jaučia, kad naujos organizacijos vardui teiktų pirmenybę „Aljansas". Viena bažnyčia išreiškė nomuone, kad jai patiktų jei varde būtų žodis „Bažnyčios". Kita bažnyčia pajuto akronimą, be balsės pavadinimas būtų problematiškas ir pasiūlė, kad naujas pavadinimas privalėtų turėti panašumą į WARC ar REC pavadinimus. Mūsų narės bažnyčios Europoje, (iš vienos šalies) kartu išreikė savo susierzinimą, nes jos nesitikėjo greitai WARC- REC diskusijos, kurios rezultatas siūlymas susivienyti ir teiravosi apie teologinius skirtumus ir pozicijas socialinėje etikoje. Taip pat ta pati bažnyčių grupė išreiškė būtinybę palikti naujos organizacijs pavadinime žodžių junginį „Pasaulio Aljansas".

Keletas bažnyčių (viena oficialiai, dvi neoficialiai) iškėlė klausimus susijusius su apartheito eros skirtumais. Jie konkrečiai pastebėjo faktą, kad viena narė iš REC‘o bažnyčių yra šiuo metu suspenduotą WARC‘o, taip pat jie žino, kad procesas pagal kurį vėl tą bažnyčią būtų priimta yra apsvarstomas įvykdyti. Jie iškėlė klausimą kas atsitiktų, jeigu bažnyčia iki organizacijų susijungimo nebūtų pakartotinai priimta?

Taip pat buvo iškeltas klausimas kaip šis siūlimas paveiks WARC- DECC santykius. Viena narė turinti narystę tiek WARC‘e tiek ir REC‘e nurodė, kad jie ketinatys būti stebėtoju iki tol kol bus įtikinti, kad bus atkreiptas dėmesys į problemas susijusias su moterų ir homoseksualų visapusišku dalyvavimu Bažnyčios gyvenime. Ši bažnyčia netoleruoja šių dvejų reiškinių ir nenorėtų, kad jie būtų toleruojami naujoje organizacijoje.

Apbendrinant, diduma sutiko su šiuo pasiūlimu (41 bažnyčia iš 49 atsakiusių oficialiai ir 10 iš 11 atsakiūsiu neoficialiai). Šešios atsakiusios oficialiai ir neoficialiai abejoją dėl šių problemų:
1. Pavadinimo (problemos dėl žodžio „Bendryja" pavadinime);
2. Skirtumų teologijos ir socialinės etikos klausimuose;
3. Nemalonus patyrimas susijęs su apartheido era ir susirūpinimas, kad gali įvykti „tumpasis jungimasis" WARC vientisumo užtikrinimo procese sprendžiant klausimą Pietų Afrikos vienos bažnyčios siekį sugrįžti į Aljansą.

Taip pat kartu su šiais atsakymais buvo išreikšta daug naudingų pasiūlimų:
1. Nauja organizacija turėtų konsultuotis su esančiais nariais prieš priimant naują narį į organizaciją;
2. Pradžioje turėti pavadinimą kaip „Reformatų Pasaulio Taryba" paruošiant dirvą busimąjai „Pasaulio Reformatų Bendrija" pavadinimui ateityje;
3. Tinkamas sakinys pagrinduose turėtų būti pakeistas taip: „...duota Šventame Rašte, Senąjame ir Naująjame Testamentuose, ineterpretavus apšviestiems Šventosios Dvasios;
4. Naujos organizacijos tapatybės gimimas turi būti lydimas bažnyčių narių padrąsinimo abiejuose organizacijose tose pačiose šalyse siekiant pagylinti bendradarbiavimą ir apreikšti vienybę;
5. Geriausios WARC‘o ir REC‘o savybės turi būti sujungtos į naują krikščionišką kūną skleidžiantį reformatų teologiją ir indetitetą ir turintįs globalią vienybės ir tarnystės viziją;
6. Tai turėtų būti naujas krikščioniškas kūnas pastaytas ant geriausių bažnyčių narių ineteresų, on ne „naują organizaciją";
7. Naujas kūnas turės laikytis agendos, kuri bus paruošta sustiprinti vidinę bendriją;
8. Labai svarbu, kad pasiūlyti pagrindai turėtų nuorodas į „ aiškią reformatų tapatybę istoriniuose Reformatų tikėjimo išpažinimuose, pratestą reformatų bendrijos gyvenime ir liudijime siekiant kartu pabrėžti istorinę reformatų tikėjimo tradiciją ir „Reformatų etosą" susiduriant su šiandienos pasaulio iššūkiais";
9. Paaiškinti bažnyčių narystės suspendavimo ir baigimo sąlygas;
10. WRC turėtų save identifikuoti nuo išorės kaip dalelę didesnio ekumeninio žingsnio. Pageidaujama, kad naujos konstitucijos projektas prasidėtų teiginiu pabrėžiančiu šį didelį ekumeninį žingsnį kaip Šventosios Dvasios dovaną, kurią mes priėmeme su dėkingumu. Tuo norimą pabrėžti ieškojimus skirtingų veikėjų sutarimo agendos su kitomis orgnizacijomis kaip Pasaulio Krikščionių Taryba per šį veiksmą, kad mes galėtume bendradarbiauti bet kur atitinkamai;
11. Išreikšti vilti, kad WARC‘o ir REC‘o susivienijimas skatins visų Reformatų bažnyčių susivienijimą ir didesnę pasaulinę ekumeninę veiklą kaip WCC;
12. Poreikis naujo organizmo, kuris artimiau dirbtų su reformatų ir liuteronų bažnyčiomis Europoje (CPCE) ir užtikrintų, kad „Reformatų tradicijos savitumas" nėra prarastas;
13. Terminas „Bendrija" pabrėžia ekleziastinę svarbą kai tuo tarpu savoką „Aljansas" turi atvyrą ekumeninę prasmę;
14. Įvadas į esminius pašaukimus turėtų būti pakoreguotas ir skaitomas taip „...dėl visos bažnyčios vardo kaip tarnystė paskatinti Dievo žmonių vienybę ir visos kūrinijos liūdijimas. Su šia sąlyga..."
15. Turbūt pašaukimuose turėtų būti sakinys pristatantys ir apsaugantis žinomus procesus, tokius kaip „ekonominis teisingumas/Acros išpažinimas" , kad nauja organizacija prisidėtų prie liudijimo ir įsipareigojimo dėl didesnio teisingumo žemėje per vienybės užtikrinimą nuo Dievo karalystės horizontų;
16. Tokios problemos kaip Ekonominis Teisingumas ir moterų ordinacija neturėtų būti pamirštos naujoje siūlomoje struktūroje;
17. Patvirtinti teisingumo veikimą įskaitant dėkingumą „skatinant teisingumą ekonmikoje, žemėje ir taikos užtikrinimo darbe" kaip vienus iš eminių pašaukimo tikslų;
18. Skubotumas siekiant naujos eukumeninės veiklos konfiguracijos, rūpinimasis problemų sprendimais;
19. Bažnyčios vienybė sustiprins bažnyčios vystymasi;
21. Finansinių suvaržymų laikais bendras liūdininkas iš WARC‘o ir REC‘o bus atsakingas už finansų valdytojo pareigas;
22. Tvarkaraštis jungimuisi pasiūlytas per ilgas. Skatinama, kad WRC jau pradėtų darbą 2010 metų sausio 1 dieną;
23. Žodis „Bažnyčios" būtinas pavadinime;
24. Pageidautina, kad WRC centras būtų Ženevoje, siekiant naudos bendradarbiaujant su kitomis ekumeninėmis organizacijomis, kurios turi centrus Ženevoje taip pat;
25. Nauja struktūra suteiktų Reformatų balsui daugiau svorio ir autentiškumo pasaulyje, bei būtų efektyvesnis sutinkant šių dienų įšūkius;
26. Paskatinti bendruomeniškumą ir solidarumą tarp visų bažnyčių narių. Tai palengvintų mažoms bažnyčioms sudominant savo tarnyste ir pagerinant santykius su vyriausybėmis, kitomis institucijomis ir dvasininkais.

Gautą iš WARC informaciją išvertė Vladas Verkelis
Informacija paruošė: InfoRef.lt