Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
JAUNIMO KONFERENCIJA 2007
Dienstag, den 18. November 2008 um 19:20 Uhr
There are no translations available.

2007 m. spalio 27 d. Biržuose įvyko kasmetinė LERJD „Radvila" jaunimo konferencija. Jos tikslas - pristatyti nuveiktus darbus per pastaruosius metus, bei susipažinti su ateinančių metų planais, nustatyti projektų datas, išsirinkti  būsimų projektų organizatorius, išgirsti naujus veiklos pasiūlymus.

Šiemet jaunimo konferencija buvo suskirstyta į dvi dalis: įgyvendintų ir būsimų projektų pristatymas, ir antroji - draugijos pristatymas, bei darbas grupėse. Pirmoje dalyje dalyvavo tik iš anksto užsiregistravę nariai, o antroje - kiekvienas norintis. Konferencijai vadovavo Kornelijus Šišla. Pirmoje dalyje dalyvavo: dvasininkai - kun. Rimas Mikalauskas, diak. Sigita Švambarienė; centro valdybos nariai - Viktorija Statauskaitė, Dainius Viederis, Ina Vaisiūnaitė, Donalda Sinkutė, Jurga Jurkšytė - Gluskinienė, Kornelijus Šišla; nariai - Žydrūnas Kamarauskas, Aida Kvedaraitė, Justas Brazauskas, Vykintas Striužas, Gabija Ramšaitė, Eglė Mekaitė, Gediminas Burbulis, Jonas Venskūnas, Evelina Venskūnaitė, Rūta Vaitiekūnienė, Giedrius Vaitiekūnas, Justas Vaitiekūnas, Andrius Rabačiauskas, Ilona Trečiokaitė ir svečias iš Vokietijos - Julia Binder. Konferencija prasidėjo 10 val. Biržų evangelikų reformatų parapijos salėje, generalinio superintendento, kunigo Rimo Mikalausko palaiminimu ir skaitiniu iš Švento Rašto. Skaitinys buvo parinktas iš Psalmyno, Dovydo psalmės, „Šlovink besikeičiantį pasaulį". Kunigas šiuo skaitiniu ragino radviliečius perduoti savo patirtį ateinančioms kartoms. Konferencijos dalyviams pagiedojus giesmę „Kiekviena diena", bei centro valdybos pirmininkei tarus pasveikinimo žodį, konferencijos darbas prasidėjo. Dainius Viederis pristatė jo organizuotą vaikų vasaros stovyklą „Atverskime savo Bibliją". Donalda Sinkutė pristatė jos organizuotą jaunimo vasaros stovyklą „Dvasiška kova". Jurga Jurkšytė - Gluskinienė pristatė Vilniaus sekmadieninės mokyklėlės veiklą, pavadintą „Mes norime būti dori, Dieve mums padėk". Ji konferencijos dalyviams padalino lapelius, kuriuose parašė įrašyti savo idėjas ir pasiūlymus būsimai mokyklėlės veiklai. Kadangi, dėl kojos traumos konferencijoje negalėjo dalyvauti Danutė Nindriūnaitė, atsakinga už Biržų sekmadieninę mokyklėlę, tai mokyklėlės veiklą pristatė diakonė Sigita Švambarienė. Konferencijoje negalėjo dalyvauti tarptautinio projekto „Go for more" organizatorius Ignas Skudrickas, kuris tuo metu buvo išvykęs į mokymus Rumunijoje. Šį projektą pristatė Justas Brazauskas, kuris buvo vienas iš šio projekto dalyvių. Eglė Mekaitė pristatė savo organizuotą tarptautinį projektą „Open your eyes and reach for each other". Viktorija Statauskaitė pristatė kovo mėnesį vykusią kelionę į Vaxjo mieste, (Švedija) vykusį seminarą „Cross the border", kuriame ji dalyvavo kartu su diakone Sigita Švambariene. Diakonė pristatė kitą kelionę į Švediją, kurioje ji dalyvavo kartu su Ignu Skudricku. Justas Brazauskas pristatė kelionę į Prancūziją, kurioje dalyvavo ir Žydrūnas Kamarauskas. Vykintas Striužas pristatė dar vieną kelionę į Švediją, į kurią vyko kartu su Vilgaile Striužaite, liuteronais Gediminu Puloku ir Mariumi Macevičiumi. Jis trumpai pristatė NBCC (Nordic - Baltic Cooperation Council) suvažiavimą. Jis taip pat yra oficialus VELAYF (Vilnius Evangelical Lutheran Academical Youth Fellowship) atstovas ir neoficialus „Radvilos" atstovas NBCC taryboje. Žydrūnas Kamarauskas pristatė Vilniaus skyriaus veiklą, Dainius Viederis - Kauno. Apie merdėjantį Biržų skyrių pakalbėjo Donalda Sinkutė, nes Biržų skyriaus pirmininkė Dovilė Sinkutė į konferenciją neatvyko. Tiek buvo pasisakymų apie vykdytą veiklą. Toliau laukė būsimi projektai. Pradėta nuo vaikų ir jaunimo stovyklų datų nusistatymo, bei organizatorių išrinkimo. Jaunimo stovykla vyks 2008 07 05 - 2008 07 12. Ją organizuot apsiėmė Justas Vaitiekūnas. Vaikų stovykla vyks 2008 07 26 - 2008 08 02. Šią data pasiūlė Julia Binder, nes yra galimybė, kad vėl atgis graži tradicija, kad vaikų stovykloje dalyvautų grupelė svečių iš Vokietijos. Vaikų stovyklą organizuoti panoro Evelina Venskūnaitė ir Gabija Ramšaitė. Taip pat buvo nustatytos kitų stovyklų datos: konfirmantų stovykla vyks 2008 07 18 - 19 d. ir jaunų šeimų stovykla vyks 2008 08 14 - 17 d. Visuotinis „Radvilos" suvažiavimas vyks Biržuose 2008 02 23. Jaunimo konferencija vyks taip pat Biržuose 2008 10 25. Kalėdinio susitikimo klausimas liko atviras dėl tikslios datos, bet tikėtina, kad jis įvyks tarp Kalėdų ir Naujųjų Kaune, kur šalia pasibuvimo maldoje ir susikaupime, bus organizuojamas Kalėdinis boulingo turnyras, kurį organizuoja Kauno „Radvilos" skyrius.Vykintas Striužas pristatė būsimą „Radvilos" internetinį puslapį www.radvila.lt. Tikėtina, kad jau nuo kovo mėnesio šis puslapis ims funkcionuoti. Andrius Rabačiauskas pristatė norimą įgyvendinti projektą, pavadinimu „Dorinkis ir švieskis". Šio projekto tikslas: įtraukti narius į veiklą, išjudinti esamus narius (Kas moka daryti gera ir nedaro, tas nusideda [Jokūbo 4, 17]), supažindinti su reformatų istorija, doktrinos pagrindais ir t.t. Šis pristatymas sulaukė diskusijų dėl jo įgyvendinimo erdvės, t.y. kur ir kada jį tikslinga vykdyti, tačiau, pasisakiusių prieš tokį projektą, neatsirado. Jurga Jurkšytė - Gluskinienė pristatė, vėl bandomą atgaivinti, jaunų šeimų stovyklą, kuri, tikėtina, tradiciškai vyktų pajūryje. Kunigas Rimas Mikalauskas paragino radviliečius aktyviai dalyvauti gruodžio 1 d. Biržų evangelikų reformatų parapijos salėje organizuojamame šachmatų turnyre. Tuo pirmoji konferencijos dalis buvo baigta.

Į antrąją dalį sugužėjo nemažai gražaus jaunimėlio. Rūta ir Giedrius Vaitiekūnai parengė gražią prezentaciją apie tai, koks turėtų būti „Radvilos" narys (originale - radvilėnas). Pristatymas parengtas pagal 1939 m. A.Balčiausko ir A.Šliko sudarytą „Mūsų jaunimo vadovą". Toliau sekė darbas grupėse. Kornelijus Šišla kiekvienam konferencijos dalyviui padalino savo parengtą klausimyną tema - „Žiūrim, ką turim". Dalyviai individualiai turėjo užpildyti pirmąją dalį, apie „Radvilos" dabartį, tikslus ir siekius. Užpildę šią dalį, dalyviai pasiskirstė į penkias grupes, kurioje buvo po vieną centro valdybos narį. Grupėse dalyviai išsakė savo mintis apie esamą „Radvilos" padėtį, kurias jie išdėstė pirmoje dalyje. Antroje dalyje grupės turėjo sudaryti bendradarbiavimo schemą, kurioje turėjo būti įtraukti nutolę „Radvilos" nariai, trys esami skyriai ir jų bendravimas su nutolusiais nariais bei jų įtraukimas į skyrių veiklą, taip pat bendradarbiavimas tarp skyrių ir skyrių bendravimas su centro valdybą, o pastarosios bendravimas su skyriais. Buvo pristatytos penkios tokios schemos, kur dalyviai išreiškė bei išgirdo puikių idėjų, kaip pritraukti atgal į draugijos veiklą nutolusius „Radvilos" narius. Centro valdyba taip pat išgirdo narių lūkesčius, t.y., ko nariai tikisi iš centro valdybos. Po darbo grupėse, dalyviai gavo užpildyti konferencijos įsivertinimo anketas, kurias parengė centro valdybos pirmininkė Viktorija Statauskaitė. Tuo oficialioji konferencijos dalis buvo baigta. Centro valdyba susibėgo į trumpą pasitarimą, kuriame pasidalino konferencijos įspūdžiais.  Konferencijos dalyviai neišsiskirstė, nes dar laukė gražios jaunimo pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Pamaldose dalyvavo ne tik konferencijos dalyviai, bet ir jaunieji konfirmantai, kurie gražiai žvakutėmis papuošė bažnyčią bei parengė trumpą vaidinimą. Pamaldas laikė diakonė Sigita Švambarienė. Buvo giedamos bažnytinės ir jaunimo giesmės. Po pamaldų niekas nesiskirstė kas kur sau. Jaunieji konfirmantai sukvietė konferencijos dalyvius atgal į parapijos salę, kur laukė arbata, saldumynai ir smagūs žaidimai, kuriais siekta suartinti būsimus „Radvilos" narius ir vyresniuosius, jau susibendravusius radviliečius. Ši graži idėja pavyko, vyresnieji nepasididžiavo ir aktyviai dalyvavo konfirmantų suruoštoje vakaronėje.

Kornelijus Šišla