Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis 2008 metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose
Wednesday, 19 November 2008 11:26
There are no translations available.

Eilinis 2008 metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose

Birželio 23-24 dienomis Biržuose posėdžiaus aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė - Sinodas. Sinodas savo darbą pradės pirmadienį 11:00 valandą Sinodo atidarymo pamaldomis Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Po pamaldų - pirmoji sesija, kurios metu bus išrinkta 2008 metų eilinio Sinodo suvažiavimo vadovybė: Sinodo direktorius, cenzorius ir sekretorius. Toliau Sinodas posėdžiaus pagal 2008 m. gegužės 24 dieną išplėstame Konsistorijos priešsinodiniame posėdyje patvirtintą darbotvarkę. Numatyti pagrindiniai klausimai: Konsistorijos 1968 metų sprendimo patvirtinimą apie kun. Povilui Jašinskui pavestas eiti Bažnyčios superintendento pareigas; dėl Sinodo komisijos sudarymo kuratorių institucijos klausimams spręsti; dėl parapijų nuostatų bei Senjorato regulos papildymų teisiniams santykiams su valstybinėmis institucijomis patikslinti ir vienas svarbiausių klausimų apie misijas - dvasininkų ordinacijas bei jų tarnystės vietos paskyrimo. Dvasininkų sesijos rekomenduoti diakonai: Sigita Švambarienė, Raimondas Stankevičius bei šiais metais Vokietijoje filosofijos bei evangeliškosios teologijos magistro studijas pabaigęs Tomas Sakas. Visi šie dvasininkai birželio 10 dieną sėkmingai išlaikė Konsistorijoje Dievo Žodžio tarno egzaminus ir yra rekomenduojami ordinacijai į kunigus. Į Sinodo darbotvarkę taip pat įtraukti ūkiniai klausimai dėl nekilnojamo turto ilgalaikės panaudos ar nuomos suteikimo; nacionalizuoto bažnytinio turto inventoriaus; išspausdintos Sinodo 450 metų jubiliejui skirtos konferencijos ir pamaldų Biržuose knygos pristatymas; delegatų nuo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo rinkimai į Pasaulio reformuotų Bažnyčių aljanso suvažiavimo 2010 metais Grand Rapids mieste, JAV. Be aukščiau paminėtų klausimų Sinodo darbotvarkėje bus pateikti Konsistorijos prezidentės kuratorės dr. Renatos Bareikienės, Sinodo revizinės komisijos (vadovas Giedrius Vaitiekūnas), generalinio superintendento kun. Rimo Mikalausko, parapijų vyresniųjų ir kiti pranešimai.

Sprendžiamojo balso teisę Sinode turi visi ordinuoti dvasininkai, Sinodo kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai. Visi evangelikai reformatai, bažnytinės teisės nustatyta tvarka, turi patariamojo balso teisę ir gali dalyvauti atviruose Sinodo posėdžiuose.

Birželio 24 d., Joninių antradienį, 11:00 valandą prasidės iškilmingos Sinodo pamaldos su šventa Vakariene, taip pat numatomos diakonų ordinacijos į kunigus. Šia proga taip pat laukiama atvykstant svečių iš kaimyninių šalių - Vokietijos ir Švedijos evangelikų dvasininkų. Pamaldų metu bus paskelbti Sinodo priimti nauji kanonai.

Kun. Rimas Mikalauskas
Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas