Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos ev. reformatų gen. superintendento kun.T. Šerno informacija
wcrc_1
Birželio 24-osios vakaro įvykiai prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios sukėlė atgarsį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Privačios saugos tarnybos veiksmai, t.y. bandymas uždaryti ir užantspauduoti Biržų evangelikų reformatų bažnyčios duris, vykstant svarbiausiam evangelikų reformatų metiniam įvykiui - Sinodui, sukėlė nemenką atgarsį ir užsienyje. Tai suprantama, nes „draudžiamųjų" sąraše buvo ne tik vietos parapijiečiai, Sinodo delegatai iš kitų šalies miestų, bet ir užsienio svečiai. Svečių nerimas negali rimti jau vien dėl to, kad apsaugos automobilis jau dvi savaites „budi" , nors ir atokiau nuo bažnyčios, ties jos šventoriaus kampu.

Iš Vokietijos, Vengrijos, JAV ir kitų evangelikų reformatų ir presbiterionų bažnyčių vadovybių plūsta laiškai, adresuoti Lietuvos evangelikų reformatų generaliniam superintendentui kun.Tomui Šernui ir Lietuvos Respublikos atsakingoms institucijoms, valstybių, reziduojančių Lietuvoje ambasadoms bei Lietuvos Respublikos ambasadoms tų šalių sostinėse. Vienas iš pirmųjų į įvykius Biržuose sureagavo Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos vykdomojo komiteto generalinis sekretorius kun.dr.Setri Nyomi.

Dar 1922-aisiais Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas priėmė sprendimą įstoti į pasaulinę reformatų ir presbiterionų bažnyčių sąjungą. 1925 metais Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia tapo šios sąjungos tikrąja nare. Narystės šioje sąjungoje nesugebėjo pertraukti net Sovietinė šalies okupacija, nes dėl „geležinės sovietų užkardos" nebegalint dalyvauti pasauliniuose suvažiavimuose, Lietuvos evangelikus reformatus atstovavo Lietuvių evangelikų reformatų sinodo kolegija Čikagoje. Pirmą kartą „geležinę uždangą pralaužė" ir iš Pasaulio reformuotų reformatų bažnyčių sąjungos į Lietuvą atvyko jos vicepirmininkas Vengrijos reformatų vyskupas Karoly Toth. Jis kartu su kun.Povilu Jašinsku 1981 metų spalio 04 dieną Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje ordinavo diakoną Petrą Čepą kunigu.

Nuo 1989-ųjų Lietuvos evangelikai reformatai kas septynerius metus siunčia delegatus į pasaulinius suvažiavimus. Jų dalyviais buvo Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun.Povilas Jakubėnas, kuratorius Martynas Yčas, kuratorė Hypatija Yčienė-Šliupaitė. Pokario laikotarpyje toliau Lietuvą suvažiavimuose atstovavo evangelikų reformatų kunigai St.Neimanas, Povilas Dilys, kuratorius prof.Julius Slavėnas ir kiti.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią pasauliniuose suvažiavimuose oficialiai atstovavo kunigas-diakonas Julius Norvila (Seule, Korėjoje 1989 m.), dr.Povilas Jašinskas ir Erna Mizaraitė (Budapešte,Vengrijoje, 1997 m.), diakonė Gitana Gasiūnaitė (Akroje, Ganoje 2003 m.) ir kunigas Rimas Mikalauskas bei dr.Renata Bareikienė 2010-aisiais Grand Rapids mieste Mičigano valstijoje, JAV.

* * * * * * * *
Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento kun. Tomo Šerno pavedimu skelbiame Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos generalinio sekretoriaus kun. Setri Nyomi laišką Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministrui bei Lietuvoje reziduojantiems Vokietijos, Nyderlandų, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų diplomatams, Lietuvos evangelikų reformatų generaliniam superintendentui kun.Tomui Šernuiwcrc


Didžiai gerbiamas Ministre,

Rašome Jums su dideliu skausmu apie įvykius, kurie užgavo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią (Unitas Lithuaniae). Mes tikimės Jūsų institucijos geros valios sutvarkyti formalumus, kuriuos sąlygojo vieno asmens nepamatuotos užgaidos ir kurie daro didelę neteisybę Reformatų bažnyčiai Lietuvoje.

Rašau Jums, kaip Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos generalinis sekretorius, - t.y. Pasaulinės institucijos, kuri po savo globa telkia daugiau nei 80 milijonų krikščionių 108-se šalyse, visuose kontinentuose. Pasaulinė bažnyčių unija savo šaknimis siekia XVI a. teologijos ištakas, susijusias su garbingais Jono Kalvino, Ulricho Cvinglio ir kitų Reformacijos teologų vadais. Pasaulinė reformuotų bažnyčių sąjunga susikūrė 1875 metais. Šios sąjungos dabartinė vadovybės būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia (Unitas Lithuaniae) yra Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos bona fide narė. Reformatų bažnyčios yra istorinės bažnyčios, turinčios joms būdingą konstitucinę santvarką ir tradicijas. Todėl nė vienas asmuo ar menka asmenų grupė negali savintis bažnyčios turto kaip asmeninės nuosavybės. Vienintelė teisėta ir aukščiausia bažnytinė vadovybė yra vienos ar kitos šalies reformuotų bažnyčių Sinodas. Todėl kalbėti ir veikti bažnyčios vardu gali tik Sinode išrinkti ar paskirti bažnytiniai tarnautojai.

Tokia yra mūsų bažnyčių tvarka visame pasaulyje, ir taip buvo per amžius. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas deramai ir tinkamu laiku išsirinko savo vadovybę, - Lietuvos evangelikų reformatų generalinį superintendentą kun. Tomą Šerną bei vicesuperintendentą kun. Rimą Mikalauską. Pagal Reformatų kanoninę teisę, būtent jie yra vieninteliai pagal tarptautinius standartus pripažinti Lietuvos evangelikų reformatų vadovai. Niekas kitas, net ir praeityje buvę šios bažnyčios vadovai, negali tvirtinti turį tokius įgaliojimus šiandien. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, mes teigiame, kad piliečio Algimanto Kvedaravičiaus veiksmai visų reformatų vardu tiek Biržuose, tiek visoje Lietuvoje yra neteisėti. Tikra ir vienintelė Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė yra Sinodas ir jo įgaliota jau minėtoji vadovybė.

Prašome panaudoti Jums patikėtas pareigas, kad tikintieji evangelikai reformatai galėtų melstis ramybėje ir prisidėti prie Lietuvos Respublikos pažangos. Šaliai, kuri integruojasi Europos Sąjungoje, tvarkos ir teisingumo ženklai yra Lietuvos liudijimas apie jos vertybes pasauliui.

Nuoširdžiai Jūsų,
kun.dr.Setri Nyomi, generalinis sekretorius
2011 m. liepos 05 diena, Ženeva

* * * * * * * *

InfoRef.lt