Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Paskelbti duomenys apie vieningą Lietuvos ev. reformatų vadovybę
Monday, 15 July 2013 15:35
There are no translations available.

ref.b.vln_mRegistrų centras paskelbė 2013 m. kovo 23 d. įvykusiame Lietuvos evangelikų reformatų Neeiliniame Sinode (toliau tekste - Neeilinis Sinodas) ir ankščiau vykusiuose parapijų sesijose naujai išrinktus visų parapijų ir kitų šios Bažnyčios juridinių asmenų valdymo organus.

Neeilinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas visų Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausiuoju dvasininku - generaliniu superintendentu išrinko kunigą Tomą Šerną. Aktyviai veikdama tikinčiųjų bendruomenė 2013 metų vasario-kovo mėnesiais gausiai rinkosi visose evangelikų reformatų parapijų susirinkimuose ir išsprendė ilgus metus šią tradicinę religinę bendriją varginusią problemą. Lietuvos evangelikų reformatų susirinkimuose asmeniškai dalyvavo arba balsavo raštu daugiau nei 1300 bendruomenės sprendžiamojo balso bažnytinėje administracijoje teisė turinčių tikinčiųjų - dvasininkų ir pasauliečių. Jų įgalioti parapijų delegatai bei visi Sinodo pasaulietiniai ir dvasiniai kuratoriai susirinko į Vilnių 2013 metų kovo 23 dieną, Neeilinį suvažiavimą ir ten patvirtino savo valią išrinkti vieningai veikiančią kanoninę Bažnyčios vadovybę, jos valdymo organus: Seniorato - vyriausiąjį Lietuvos evangelikų reforamatų vyriausiąjį dvasininką - generalinį superintendetną kun. Tomą Šerną, jo pavaduotoju - vicesuperintendentą kun. Rimą Mikalauską. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos priezidentą pasaulietinį Sindo kuratorių Romualdą Petrą Puodžiūną ir viceprezidentą kun. Raimondą Stankevičių. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas patvirtino kanoniškai nustatytą visų Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vardu veikiančius juridinius asmenis galinčius atstovauti įgaliotus fizinius asmenis. Pagal bažnytinę teisę juridinius asmenis: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia (j.a.kodas: 192103366) atstovauja generalinis superintendentas ir jo pavaduotojas, juridinį asmenį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegiją (j.a. kodas:292077730) Konsistorijos prezidentas ir jo pavaduotojas bei juridinį asmenį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae- Sinodas (j.a. kodas:192100594) atstovauja generalinis superintendentas bei Konsistorijos prezidentas. Vadovaujantis tiek bažnytine teise, tiek valstybės įstatymais tradicinė religinė bendrija veikia pagal savo kanonus ir išrinktoji vadovybė ima veikti iš kart po Sinodo uždarymo pamaldų. Apie naujai išrinktą vadovybę buvo pateikta informacija Tesingumo ministerijai - valstybės atsakingai už santykius su Bažnyčia institucija, kuri šiuos duomenis perduoda Registrų centrui. 2013 m. liepos 12 dieną Registrų centras šios duomenis įregistravo duomenų bazėje ir ji yra visems suinteresuotiems asmenims prieinama. Nuo šiol bet kokie anksčiau buvę nesusipratimai, kildavę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios santykiuose su Lietuvos Respublika, yra panaikinti. Bažnyčia patvirtino savo visų juridinių asmenų atstovavimo įgaliojimus.

Mes galime džiaugtis, kad Lietuvos evangelikai reformatai šiandien yra susitelkę ir yra vieningi kaip niekada ir kad nuo šiandien galime su viltimi žvelgti į ateitį, jog bendruomenė išlaikys ir stiprins savo tikėjimą, pagrįstą Diervo Žodžiu, evangelikų reformatų tradicijoje - sako Lietuvos evangelikų reformatų Generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas.

Tačiau Neeilinio Sinodo priimti sprendimai dar neužbaigia visų problemų, kurios pastaruosius keletą metų kamavo Lietuvos evangelikus reformatus. Teismuose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose vis dar sprendžiamos bylos dėl 2011 m. Vilniuje perleisto ar iššvaistyto iš esmės viso Lietuvos evangelikams reformatams priklausiusio nekilnojamojo turto, kurio vertė įvairiais vertinimais yra beveik 17 mln. litų.

Be abejonės, džiaugiamės bendruomenės vieningumu ir susitelkimu bei galimybe visuose Evangelikų reformatų bažnyčiose laisvai rinktis ir išpažinti tikėjimą, tačiau visi suprantame, jog nueita tik pusė kelio. Mūsų Bažnyčios vardu veikę neįgalioti asmenys labai stipriai pakenkė Bažnyčiai tiek materialine, tiek moraline prasme - pažymi Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas kunigas Rimas Mikalauskas.

Pasak Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenę atstovaujančio advokato Tado Kelpšo - bendruomenė siekia susigrąžinti visą prarastą turtą ir tikisi, jog teisėsauga bus ryžtinga bei visus kaltus asmenis dėl iššvaistyto ar pasisavinto turto patrauks atsakomybėn. Aišku, kad bendruomenė sieks ir civilinės atsakomybės - visus nuostolius sieks prisiteisti ne tik ne tik baudžiamosiose bylose, bet reikalaus iš kaltų asmenų atlyginti žalą ir civiline tvarka.

Šiuo metu teismuose yra pareikšti ieškiniai buvusiems vadovams - Algimantui Kvedaravičiui ir Daliai Liaukevičienei dėl padarytos žalos Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios religinei bendruomenei, kuriais siekiama prisiteisti, kaip nurodoma ieškiniuose - jų pasisavintus iš viso 250 000 litų. Artimiausiu metu šiems asmenims ruošiamasi pareikšti dar papildomus civilinius ieškinius dėl aukščiau paminėto išvaistyto evangelikų reformatų bendruomenės turto.

2011 metais Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodas kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl A. Kvedaravičiaus neteisėtų veiksmų, - Lietuvos evangelikų reformatų turto iššvaistymo ir pasisavinimo bei spekuliavimo bažnyčios ir jos bendruomenės vardu, neturint religinės bendruomenės įgaliojimų bei jos neatstovaujant. Šioje baudžiamojoje byloje yra pareikšti įtarimai A. Kvedaravičiui ir kriminalinę praeitį turinčiam pil. Jakov Strokanov.

Lietuvos evangelikų reformatų bendrija yra viena iš devynių Lietuvoje veikiančių tradicinių religinių bendrijų, kuri pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus. Pagal 2011 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenis evangelikais reformatais save laiko beveik 7000 Lietuvoje gyvenančių asmenų, o šiuo metu Lietuvoje yra įsteigta ir veikia 14 evangelikų reformatų parapijų.