Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Po vasaros pertraukos Konsistorija vėl susirinko į posėdžį Biržuose
Jeudi, 19 Septembre 2013 20:25
There are no translations available.

konsist__mBiržuose į trečią šios kadencijos (Nr.3-96, 2013) posėdį, po vasaros pertraukos, rugpjūčio 31 d. susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Posėdį Šv. Rašto dienai skirtu skaitiniu iš „Gyvenimo palydovo" (Psalmyno 86,5) ir malda pradėjo kun. R.Mikalauskas.

Vienas iš pagrindinių darbotvarkės klausymų - 2013 m. Sinodo kanonų vykdymas.

2013 m. Sinode Kanonu III-2013 buvo patvirtinti Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios santuokos ir skyrybų nuostatai. Konsistorija buvo įpareigota patvirtinti santuokos prašymo ir pažymos apie asmens šeimyninį stovį pažymas/formas bei nustatyti pažymos išdavimo ir skyrybų bylų tyrimo apmokėjimą.

Posėdžio metu patvirtinti Prašymo santuokai ir Pažymos krikščioniškai santuokai formos. Nustatyta, kad parapijiečiai, aktyviai išlaikantys bažnytinę tarnystę, aukojantys metines narystės aukas, yra atleidžiami nuo mokesčio už Pažymos krikščioniškai santuokai išdavimą. Visiems kitiems, pažyma išduodama sumokėjus 50 litų įmoką į Bažnyčios sąskaitą. Visi norintys pradėti bažnytinių skyrybų procesą, turės įmokėti 1000 litų Skyrybų bylos tyrimo išlaidoms padengti. Aktyviems parapijiečiams, aukojantiems metines narystės aukas - minėta įmoka gali būti sumažintas Bažnyčios vadovybės sprendimu.

Bažnyčios misijai vykdyti buvo aukojami ne tik pinigai, kilnojamas turtas, bet ir nekilnojamas turtas. Jį reikia prižiūrėti, ūkiškai valdyti, kad jis tarnautų bažnytiniams tikslams. Iki šiol bažnytiniu turtu rūpinosi parapijų administratoriai ir klebonai, kartu su parapijų seniūnais. Vadovaujantis bažnytine teise visas nekilnojamas turtas priklauso Sinodui ir yra valdomas kartu su vietine parapija. Nemažai nekilnojamo turto yra apleista, reikalinga jam skirti nuolatinį dėmesį. Vienoms parapijoms tai darosi sunki našta, dvasininkai yra atitraukiami nuo Žodžio tarnystės. Konsistorijos posėdyje buvo pasiūlyta įsteigti Bažnyčios ekonomo - nekilnojamojo bažnytinio turto valdytojo pareigybę. Iš dalies būtų atkurta iki XX amžiaus veikusi bažnytinio aktoro pareigybė, kurią vykdydavo pasaulietinis bažnytinis tarnautojas, turintis administratoriaus bei teisininko kvalifikacijas. Šiai Bažnyčios tarnystės įsteigimui Konsistorija pritarė. Kitam posėdžiui numatyta pateikti svarstymui ekonomo pareiginiai nuostatai.

Kun. R. Mikalauskas informavo, kad vasarą Lietuvoje lankėsi Jungtinės reformatų presbiterionų bažnyčios JAV vienas iš vadovų - kun. dr. Frankas van Dalenas su žmona Emy. Šio vizito metu juos lydėjo neseniai LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje dėstytojo darbą pabaigęs ir minėtoje Bažnyčioje tarnystę pradėjęs Dr. Dariusz Bricko. Svečiai lankėsi Biržuose, Kėdainiuose ir Vilniuje, susitiko su generaliniu superintendetu kun. Tomu Šernu. Kun. dr. Frankas van Dalenas yra atsakingas vadovas už bažnytinius tarptautinius santykius ir misijas. Ilgą laiką tarnavęs bažnytinėje misijoje Pakistane, kur XIX a. ši Bažnyčia vykdė misijinę veiklą. Šiuo metu ten jau veikia nepriklausoma Presbiterionų Bažnyčia, vienijanti apie vieną šimtą tūkstančių krikščionių. Ši Bažnyčia buvo įsteigusi mokyklų tinklą Pendžabo provincijoje, kurias prieš 30 metų musulmoniškoji valdžia nacionalizavo. Šiuo metu vėl vyksta derybos ir siekiama mokyklas sugrąžinti Bažnyčiai. Bažnyčia taip pat turi savo ligoninę, kurioje per metus gydosi daugiau nei 30 tūkstančių musulmonų. Jungtinė reformatų presbiterionų Bažnyčia Amerikoje - dydžiu ženkliai nusileidžia minėtai savo dukterinei Bažnyčiai Pakistane, tačiau yra viena seniausių iš savarankiškų presbiterionų Bažnyčių. 2010 metais ją sudarė 290 parapijų, su daugiau nei 23 tūkstančiais tikinčiųjų. Jos pagrindą sudaro emigrantų iš Škotijos ainiai. Tai - maža Bažnyčia, ištikima Švento Rašto mokymui, besilaikanti Reformacijos išpažinimo simbolių, aktyvi misijose, skiria labai rimtą dėmesį dvasiniam mokymui ir švietimui. Konsistorija pritarė besimezgančiai partnerystei su Jungtine reformatų presbiterionų Bažnyčia.

Konsistorijoje buvo paliesti kausimai, susiję su Bažnyčios teisiniais procesais, Panevėžio Maldos namų statyba, parama Bažnyčiai iš Amerikos reformatų lietuvių. Išklausyta generalinio superintendento kun. T. Šerno informacija apie ruošimąsi Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos reformatų Bažnyčių vadovų konsultacijoms ir Brastos Biblijos minėjimo renginiams. Konsultacijų metu (rugsėjo 19-21 d.) vyks mokslinė konferencija, susitikimai, ekskursijos, teologinis kultūrinis renginys.

Konsistorija prisiminė 2011 metų skaudžius vasaros įvykius Biržuose, kuomet su nusikaltėlių pasauliu susiję ir šiuo metu stambaus turto grobstymu įtariami asmenys siekė užvaldyti Biržų maldos namus. Vertindama per pastaruosius du metus ženklius teisinius ir teisingumo atstatymo darbus, Konsistorija numatė kitą posėdį 2013 m. spalio 5 d. sukviesti Papilyje, Biržų rajone, vienoje labiausiai nukentėjusių nuo „vilkų avies kailyje" evangelikų reformatų parapijoje. 10 val. numatyta posėdžio pradžia, 12 val. - pranešimą apie Bažnyčios teisinę padėtį bei su ja susijusius teisinius procesus skaitys Bažnyčios advokatas Tadas Kelpšas, o 14 val. numatytos rudenį evangelikų tradiciškai minimos Padėkos pamaldos Papilio evangelikų reformatų bažnyčioje. Į šį atvirą Konsistorijos posėdį yra kviečiami visi parapijų Sinodo delegatai, dvasiniai ir pasaulietiniai Sinodo kuratoriai, eiliniai parapijiečiai.

InfoRef.lt