Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
MORKAUS 1, 14-28
Dimanche, 31 Mai 2009 17:19
There are no translations available.

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: "Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!" Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai. Jėzus tarė: "Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais." Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pašaukė juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Žinutė apie Jono suėmimą - laiko ženklas. Jėzus sugrįžta į provincijos miestelį - Galilėją. Atėjo metas. Visais laikais žmonės buvo įpratę valdžios vyrų vardus paversti laiko ženklais.

Pavyzdžiui:"Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas, vardu Zacharijas" (Luk ,5) arba ir dabar liaudyje girdime: „Smetonos laikais", „Chrusčiovo laikais" ir pn. Jono suėmimas, kaip laiko ženklas labai nedera su gera naujiena Jėzaus sekėjams. Nieko gera nežada. Dievo karalystės prisiartinimas suskamba tarsi grėsmė: „bijokite, atsiverskite ir tikėkite Evangelija". Kitos išeities neturit- kitaip bus blogai. Labai dažnai pamokslininkams knieti įbauginti savo klausytoją, o po to jį paguosti. Tarsi Evangelijai reiktų svorio, gyvenimo kontrasto. Tai labai panašu į „bizūno ir pyrago" metodą. Kvaila mąstyti apie Dievą tokiomis žmogiškomis kategorijomis, o dar pavojingiau taip skelbti Evangeliją. Teisingiau,  tai vadinti Gerąja Žinia. Ačiū Dievui, toliau skaitant Morkaus eilutes mes suvokiame, kad ši eilutė yra santrauka tolimesnių įvykių, o ne Jono suėmimo pasekmė. „Eikite paskui mane"- štai slaptažodis su pažadu besąlygiškai veikiantis pašauktuosius. Konkrečiame laike, vietoje. Simonas ir Andriejus, Jokūbas ir Jonas- taip pat yra konkretūs žmonės, paprasti žmonės. Žvejai. Įdomu,  ar jie iš anksčiau vieni kitų nepažinojo? Apie tai evangelistas Morkus nerašo. Mes sužinome, kad vos Jėzui juos pašaukus - jie palieka savo darbą ir pradeda mokinystės kelią. Sutikite, keistas šis ryžtingumas. Nebent, jį paaiškintume ne pigiu noru „žvejoti žmones". Tokia žvejyba nuolat vyksta prekybos centruose, per masines informacines priemones. Prekybininkai, politikai tai daro kasdien- toks jų darbas. Vargu, kad šie žvejai paprasčiausia pasinaudojo proga ir nutarė Jėzaus pamokyti pakeisti savo amatą. Negi jie dar nežinojo apie Jono suėmimą? Ir vėliau, kai matome, kad tikrai apie tai jie žino- liko su Jėzumi. Evangelistas vėl atskleidžia mūsų regėjimo ir tikėjimo akims Dievo veikimą per išorinį Jėzaus žmogiškumo rūbą jo kalboje ir Jėzaus dieviškumo veikimą žmonių širdyse. Mokiniai nusekė jį į Kafarnaumą, kur buvo sinagoga. Netrukus, gal kitą dieną, šabui prasidėjus, sinagogoje Jėzus pradėjo mokyti. Mums jau patirta, šioje kelionėje Evangelijos eilutėmis prie žvejų valčių, Jėzaus vidine dieviškojo veikimo galia. Jis moko ne kaip Rašto aiškintojai. Akivaizdi priešprieša teorinio dangiškojo dalyko suvokimo, jo išdėstymo ir dangiškosios tikrovės suvokimo žemėje, jos liudijimo, paremto patirtimi. „Teisusis gyvens tikėjimu" (Rom.1,17b)  Tikėjimo jėga neprilygstamai pranoksta Raštų aiškintojų žinojimą. Gyvojo Dievo tikėjimas labai skiriasi nuo filosofų Dievo pažinimo. Tolimesnė istorija apie apsėstojo išgydymą yra išskleistas paveikslas Dievo jėgos veikimo žmonių tarpe. Netyros dvasios pažįstą Dievo Šventąjį ir jam neturi galios priešintis.

Deja, matyt, kad piktoji dvasia palikusi nelaimingąjį virto gandu greit pasklidusiu po visą Galilėją ir jos apylinkes - stebėkitės! Evangelijos džiaugsmui tarp gandų maža vietos. Evangelija - nėra gandas.