Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų evangelikų reformatų parapijos klebono žodis
Sekmadienis, 03 Liepa 2011 21:08

Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Rimas MikalauskasJau daugiau nei 210 valandų, kai Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje be pertraukos parapijiečiai budi dieną ir naktį. Parapija pergyvena vieną iš didžiausių išbandymų po sovietmečio. Formaliu remonto pretekstu į Biržų evangelikų reformatų bažnyčią su samdyta apsauga ėmė veržtis „naujieji bažnyčios šeimininkai"  iš Vilniaus. Apie „remontus bažnyčioje" jie  mane informavo praėjus kelioms paroms po apsaugos pastatymo prie bažnyčios. Dar prieš jėgos demonstraciją buvo paduotas policijai pasirašytas ponios D.Liaukevičienės pareiškimas, jog jų neįleidžiame į bažnyčią! Taip išeina - patys muša ir patys rėkia. Užpuolikų skundas, mūsų žiniomis, buvo atmestas.

Po bažnyčios užpuolimo daugelis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo dalyvių ir svečių, parapijiečių padavė pareiškimus už sutrukdytą atidaryto Sinodo darbą, sutrikdytą rimtį ir sugadintą šventinę nuotaiką viename iškiliausių Lietuvos evangelikų reformatų tikėjimo išpažinimo praktikos - Sinodo suvažiavimo metu. Šių pareiškimų pagrindu Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariate 2011-06-27 pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje, pagal LR BK 171 str. , dėl trukdymo atlikti religines apeigas.  Iš esmės dar didesniam trukdymui patys parapijiečiai užkirto kelią, nes buvo  siekiama bažnyčią uždaryti 2 mėnesiams (taip buvo skelbiama užsakomajame „remonto" iniciatorių straipsnyje), be jokių derinimų su Biržų evangelikų reformatų parapija, tarsi jos gyvenimas „uoliems remontininkas" visai nerūpėtų. Juk pamaldos skelbiamos iš anksto, suplanuotos sutuoktuvės, krikštynos... Visa tai jų planuose turėjo būti pakeista remonto darbais, kurių nei prašėme, nei tikėjomės iš tokių geradarių.  Žinome tikrus „remonto" tikslus iš puikių pavyzdžių Vilniuje ir Papilyje. Ten bendruomenės išvarytos iš maldos namų, o tuščiuose namuose šeimininkauja „pikti vilkai, avies kailiuose", tuomet kai jiems ten patinka. Tą penktadienio vakarą ir per praėjusią savaitę Dievas mus pamokė, jog tikėjimo išpažinimo laisvę reikia apginti nepaistant kokie laikai bebūtų ir bet kurioje politinėje santvarkoje begyventume. Šiuo metu laikome tikėjimo išpažinimo egzaminą. Tokius egzaminus išlaikė mūsų tikėjimo tėvai ir seneliai, atėjo metas mūsų kartai. Po šios patirties labiau suvokiame, kokie sunkūs buvo pokario laikai bendruomenei ir kaip ji buvo stipri išsikovoti teisę net komunistų nusavintoje bažnyčioje išsilaikyti, Dievą šlovinti.

Netrukus po penktadienio įvykio buvo imtasi teisinių bažnyčios gynimo priemonių. Kreiptasi į Biržų rajono apylinkės teismą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių bažnyčios pastatui ir klebonijai. Po aktyvių bažnyčios apgynimo bei nerimo pirmųjų dienų budėjimo, trečiadienį, birželio 28 d.,  buvo gauta žinia apie Biržų rajono apylinkės teismo nutartį taikyti pastatams laikinąsias apsaugos priemones. Pasijutome kiek ramesni, tačiau, patyrę tokį įžūlų bandymą apriboti mūsų tikėjimo laisvę, liekame bažnyčioje dieną ir naktį. Bažnyčios teisininkai atlieka savo darbą, o mes meldžiamės, giedam ir klausome Dievo Žodžio. Pamaldas Biržų ev. ref. bažnyčioje laikome ryte 8 valandą, per pietus 15 valandą, bei vakare 20 valandą. Visi iki šiol parapijoje suplanuoti patarnavimai ir vaikų, Konfirmantų mokymai bei stovyklos vyks. Pirmadienį prasideda Biržų ev. ref. parapijos vaikų dieninė stovykla, kuri vyks kartu su „Radvilų jūrų skautų" stovykla. Į ją jau atvyko krikščionys skautai iš Švedijos Missionskyrkan bažnyčios bei suaugęs vadovas, lietuvių jūrų skautas iš Čikagos Eddi Brooks. Vaikų dieninėje stovykloje, vadovaujant Biržų evangelikų reformatų parapijos antrajai dvasininkei kun. Sigitai Švambarienei, dalyvaus 36 vaikai bei apie 10 vadovų.

Ketvirtadieniais, 16 val. vyksta konfirmantų pasiruošimo užsiėmimai. Liepos 30 d., sekmadienį buvo numatytos Biržų ev. ref. jaunimo konfirmacijos pamaldos ir jos įvyks kaip numatyta. Pagal paskelbtą grafiką toliau vyks evangelikų reformatų kapinių vasaros šventės Biržų rajone. Taip pat visi proginiai patarnavimai, kai kuriuos jų planuojame iš anksto (tuoktuves, krikštynas) kai kurie - neplanuoti, bet neišvengiami vyks įprasta tvarka. Dėl padidėjusio pamaldų skaičiaus į talką Biržų ev. ref. parapijos kunigams atvyksta reformatų dvasininkai iš Vilniaus - kun. Raimondas Stankevičius, katechetas Evaldas Tamariūnas bei ketina atvykti patalkinti iš Klaipėdos kun.Tomas Sakas, o nuo liepos vidurio kun.dr.Kęstutis Daugirdas iš Vokietijos. Pasikeisdami ir pagelbėdami vieni kitiems, spėjame patarnavimuose. Labai džiaugiuosi Biržų evangelikų reformatų ryžtu apginti savo tikėjimą ir aktyviu dalyvavimo ryto, pietų ir vakaro pamaldose. Taip pat dėkoju už tikslines aukas, kurios gausiai aukojamos Bažnyčios teisiniams reikalams, ne tik Biržų evangelikų reformatų, bet ir iš kitų parapijų - Papilio, Švobiškio, Kauno, Vilniaus, Kėdainių, Panevėžio ir kt. Taip pat matome atvykstančius kartu maldoje, giesmėje pabudėti mūsų brolius ir seses iš kitų parapijų.

Dėkoju visiems geros valios žmonėms, kurie skambino, atėjo asmeniškai prie bažnyčios palaikyti Biržų evangelikų reformatų - krikščionys iš kitų konfesijų: katalikai, sekmininkai, metodistai ir adventistai. Taip pat dėkojų Biržų r. Tarybos nariams, kurie asmeniškai ar viešai, kaip Biržų r. Tarybos liberalios frakcijos nariai K.Slavinskas, P. Stakionis ir S.Griciūnienė palaikė teisę Biržų evangelikų reformatų parapijos tikintiesiems nevaržomai melstis savo bažnyčioje. Dėkoju už viešą solidarumo išraišką buvusiam 2000-2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo nariui ir dabartiniam Lietuvos Biodujų asociacijos generaliniam direktoriui Jonui Budrevičiui. Šeštadienio pamaldose sulaukėme LR Seimo nario nuo Biržų - Voldemaro Valkiūno, kuris mums, kaip savo broliams ir sesėms palinkėjo stiprybės. Pasakęs, jog šį kartą išgyvename tokią situaciją dėl to, jog teisingumas prasilenkė su teisėtumu. Jis, kaip ir daugelis parapijiečių, atvyko ne tuščiomis rankomis, atveždamas sulčių budėtojams. Tikiuosi, jog Lietuvos politinės visuomenės reakcija bus aiški bent vienu klausimu, kad tikėjimo išpažinimo nevalia varžyti, tuo labiau šiam tikslui pasitelkiant pinigus ir brutalią jėgą.

Kol vyks teisiniai procesai, budėsime Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje tiek, keik reikės. Šios dienos sekmadienio pagrindinių, 11 valandos pamaldų metu, kreipiausi ir dabar kreipiuosi į parapijiečius dėl budėjimo maldoje ir sutelkto darbo ginant savo tikėjimo laisvę. Skelbiu pasninką, kuriame evangelikai reformatai raginami susitelkti maldoje, giesmėje ir Dievo Žodyje tiek namuose, tiek Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Susilaikyti nuo neapykantos šiuos įvykius sukėlusiems asmenims, susilaikyti nuo viešų ir asmeninių pramogų, pasilinksminimų, laikytis blaivybės ir santūrumo. Ruoštis Viešpaties Vakarienės Stalui, ateinančio sekmadienio pagrindinėms pamaldoms, 11 val., liepos 9 dieną Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Kun. Rimas Mikalauskas
Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas
Lietuvos ev. ref. vicesuperintendentas