Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Mirė Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Garbės kuratorius Jonas Gilys
Donnerstag, den 28. Juli 2011 um 08:54 Uhr
There are no translations available.

jonasgylys

„Man gyvenimas - tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas" (Fil 1,21)

Lietuvą pasiekė liūdną žinią, jog liepos 25 d., Austin, Teksase, JAV, po sunkios ligos mirė Lietuvos evangelikų reformatų draugas, Sinodo garbės kuratorius Jonas Gilys (John Gillies).

Jono Gylio tėvas buvo kilęs iš Lietuvos ir Jam pirmą kartą teko lankytis Lietuvoje vaikystėje 1937-40 metais Nepriklausomos Lietuvos laikais. Vėliau buvo atvykęs sovietų okupacijos laikais 1982-1985 metais. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, nuo 1991 metų, kol sveikata leido, atvažiuodavo vos ne kasmet. Dažnai kartu su žmona Karolina. Aplankydavo visas atsikūrusias parapijas. Dalyvaudavo Lietuvos reformatų Bažnyčios Sinodų darbe Biržuose.

Jonas Gilys priklausė JAV Misijos Presbiterionų (Mission Presbytery) bažnyčiai Teksase. Jo įtakoje Misijos Presbiterijos bažnyčia, JAV, 1992 m. priėmė bendrystės ir bendradarbiavimo planą su Lietuvos ev. reformatų Bažnyčia. Pagal šią sutartį atvykdavo kunigai iš JAV, padėdavo organizuoti pirmąsias jaunimo stovyklas Švobiškyje, skaitydavo paskaitas, pamokslaudavo.

Jonas Gylys lietuvių išeivių reformatų bažnyčios kolegijos buvo įgaliotas pamokslauti, laikyti pamaldas ir teikti Viešpaties Vakarienės Sakramentą Lietuvos reformatų parapijose, neturinčiose savų kunigų.

Pamokslininkas J. Gilys patarnavo pamaldose ne tik reformatams, bet ir liuteronams bei baptistams Klaipėdoje. J. Gilio išrūpintomis presbiterionų bažnyčios stipendijomis Klaipėdoje Lietuvos Krikščioniškajame Koledže (Lithuanian Christian College) mokėsi reformatai vilnietė Gitana Griniūtė ir biržietis Ugnius Baniulevičius, dvasiškai ir materialiai padėjo mokytis Teologijos Akademijoje Varšuvoje ir palaikė siekimą tapti kunigu mūsų vicesuperintendentui kun.Rimui Mikalauskui, rėmė ir padėjo kitiems reformatų kilmės jaunuoliams ruoštis tarnauti Bažnyčiai.

Jonas Gilys turėjo gražų, labai malonų balsą, kuriuo kur tik galėdamas garbino Viešpatį. Vilniaus, o ir kitose parapijose po savo laikytų pamaldų dar visada pagiedodavo keletą giesmių. Ypatingai mėgo giesmę „Koks didis Tu..", kuri tiek angliškai, tiek jo išverstais žodžiais lietuvių kalba puikiai skambėdavo mūsų bažnyčiose.

J. Gilys bendradarbiavo lietuvių išeivių spaudoje, daug straipsnių rašė į išeivijos reformatų žurnalą „Mūsų sparnai", atsikūrusios reformatų Bažnyčios Lietuvoje leidžiama „Sėjėją". Pergyveno dėl Bažnyčioje prasidėjusios nesantaikos, mėgino aiškintis priežastis, buvo tolerantiškas, stengėsi neužgauti nė vieno, linkėjo Reformatų bažnyčiai Lietuvoje vienybės ir susitaikymo.

Lietuvos ev. Reformatų Bažnyčia, jos Sinodo konsistorija išreiškia nuoširdžią užuojautą velionio Jono Gylio gyvenimo palydovei ir visokeriopai padėjėjai Karolinai Gillies, sūnui, dukrai...