Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Veiklus šeštadienis Panevėžio parapijoje
Pirmadienis, 22 Rugpjūtis 2011 08:32
Rugpjūčio 20-oji panevėžiečiams buvo darbinga diena, kuri prasidėjo Kapinių švente Ramygalos gatvėje. Pamaldas laikė parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius. Susirinkęs nemažas būrelis parapijiečių malda ir giesme pagerbė išėjusius į amžinybę.

Po Kapinių šventės panevėžiečiai pasveikino ilgametę parapijos seniūnę Liliją Kutraitę garbingo Jubiliejaus proga. Sveikinimo žodį tarė Sigita Audickienė.

Vėliau kai kurie parapijiečiai mikroautobusu išvyko į Kapų šventes Kubiliuose ir Papilyje pagerbti žuvusių partizanų atminimą. Likusieji ruošėsi bažnyčioje vyksiančioms Dovydo Yčo krikštynoms.
Krikštynų pamaldos praėjo labai dvasingai. Mažąjį Dovydą krikštijo kun. R. Stankevičius, sveikino parapijos atstovai.

Po krikštynų pamaldų vyko jaunimo rengimas konfirmacijai, po kurio visi pasiliko agapei.
Parapijiečiai, išvykę į Kubilius, laiku spėjo į Kapų šventę. Akį džiugino kruopščiai sutvarkytos kapinės. Pamaldas laikė vicesuperintendentas Biržų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas. Jos praėjo šiltai ir pamaldžiai, malda bei giesme minint mirusiuosius ir bendraujant su broliais ir sesėmis Kristuje. Mūsų parapijietės Marytės Naktinienės rūpesčiu buvo aplankytas ilgamečio buvusio Papilio parapijos vargonininko Jono Mikelėno kapas.

Po pamaldų tikintieji buvo pakviesti į agapę buvusiame malūne, kur papiliečių širdys visus sušildė vaišingumu, gera nuotaika, nuoširdžiu bendravimu. Kunigas priminė, kad bendravimas agapėje neužsitęstų, nes 17 val. Papilyje turi prasidėti pamaldos partizanų žūties atminimo vietoje.

Kun. R. Mikalauskas Papilyje pradėjo pamaldas, kurių metu kartu meldėsi ir sveikinimo žodį tarė Papilio parapijos R. katalikų kunigas Virgilijus Liuima. Jis pasiūlė visų čia žuvusių partizanų pavardes, kurios išliktų ateities kartoms, įamžinti atminimo lentoje prie monumento. Tai derėtų padaryti nedelsiant, kol dar yra gyvų liudininkų, nes atminimo dulkės, kaip žinia, nusėda akimirksniu.

Pasibaigus pamaldoms, prisiminimais pasidalino buvęs tų laikų partizanas Povilas Stakionis, kilęs iš Nemunėlio Radviliškio. Jis paminėjo, kad iš 2000 partizanų, veikusių Biržų girioje, šiuo metu gyvi vos 4 ir nuoširdžiai padėkojo už jautrų bendražygių pagerbimą.

Pažadėję vėl susitikti kitais metais, reformatai išsiskirstė, o panevėžiečiai dar spėjo apsilankyti Biržų bažnyčioje, pabendrauti su ją saugančiais biržiečiais.

Daugiau autorės foto: picasa

Sigita Audickienė, Palmyra Griciūnienė