Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Panevėžiečiai šiltai susitiko šiauliečius
Dienstag, den 25. Oktober 2011 um 08:34 Uhr
There are no translations available.

Bendra nuotrauka prieš atsisveikinantSpalio 23-sios rytas išaušo nepaprastai vaiskus: saulėtas ir šaltokas. Žinodami, kad į svečius atvyks mūsų tikėjimo broliai ir sesės iš Šiaulių ev. reformatų parapijos, skubėjome į bažnytėlę ir laukėme atvykstant.

Pirmi šilti rankų paspaudimai, trumpas parapijos administratoriaus kunigo Raimondo Stankevičiaus ir svečio, evangelikų teologo, Evangeliško Biblijos Instituto dėstytojo Holgerio Lahayne pasitarimas ir, svečiui ir kunigui einant per bažnyčią, parapijiečiai pagiedojo giesmę „Ačiū Tau, Viešpatie".

Susitikimo šventines pamaldas pradėjo parapijos administratorius kunigas R. Stankevičius, o ilgą ir išsamią homiliją pasakė H. Lahayne‘as, prieš tai pristatydamas atvykusią delegaciją, kurioje buvo ir du mažieji Lahayne‘ai.

Parapijiečių vardu svečius pasveikino Panevėžio parapijos valdybos pirmininkas Petras Romualdas Puodžiūnas ir pavaduotoja Sigita Audickienė, o panevėžiečiai sugiedojo „Sveikiname Jus širdingai".

Skelbimų metu, kunigas priminė, kad daug prisidėjęs prie šios bažnyčios pastato atgavimo sekmininkų pastorius Povilas Volkovas, kuris dabar gyvena JAV, kaip tik šiandieną švenčia 70 -ties metų garbingą jubiliejų ir pasiūlė visiems kartu pasimelsti už jį.

Kunigas taip pat padėkojo parapijiečiams, kurie dalyvavo Dubingiuose pavasarį sodinant ąžuoliukus ir eglaites, o rudenį padėjusiems ruošti apsaugą jauniems medeliams žiemai Radvilų ąžuolyne.

Toliau pamaldos vyko su Viešpaties Vakariene.
Pamaldų pabaigoje parapiją sveikino Šiaulių ev.ref.parapijos valdybos pirmininkas Tadas Jokūbas Pavinkšnis ir parapijos iždininkė Danutė Ženčiauskienė.

Po susitikimo šventinių pamaldų nuoširdus bendravimas vyko Agapėje. Mintimis apie parapijų veiklą dalinosi parapijų pirmininkai, kiti parapijiečiai. Nemažai svečiams rūpimų klausimų atsakė kun.Raimondas Stankevičius.

Trumpa svečių viešnagė baigėsi, visų širdyse palikusi neišdildomus įspūdžius ir malonius prisiminimus.
Džiaugiamės, kad pirmasis susitikimas buvo malonus, šiltas, dalykiškas, jaučiamės viena bendruomenė Viešpatyje, pasiruošusi ir toliau artimai bendradarbiauti.
„Kaip malonu ir kaip miela broliams gyventi vienybėje" (Ps 133).

Sigita Audickienė
Palmyra Griciūnienė