Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Knygos „Lietuvos reformatų tikėjimo pagrindai" pristatymas Panevėžyje
Donnerstag, den 22. März 2012 um 06:49 Uhr
There are no translations available.

asi_pan_visi_m2012 m. kovo 16 d. į popietę Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje, į Heinricho Bullingerio knygos „Antrasis šveicariškasis išpažinimas" (2011) sutiktuves gausiai rinkosi panevėžiečiai. Smagu buvo matyti daug brandžių, išsilavinusių žmonių, besidominčių evangelikų reformatų tikėjimu.

Popietę tema „Antrasis šveicariškais išpažinimas" - evangelikų kunigaikščių Radvilų išpažinimas" pradėjo Panevėžio evangelikų reformatų parapijos administratorius kun.Raimondas Stankevičius. Jis pristatė pagrindinį pranešėją - Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentą kun.Rimą Mikalauską ir apgailestavo, kad dėl ligos negalėjo atvykti teologas Holger Lahayne.

asi_pan_choras_mParapijos choras pagiedojo Oskar Ahnfelt giesmę „Tik viena diena". Toliau visi klausėsi vicesuperint. kunigo Rimo Mikalausko pranešimo. Pirmiausia kunigas pasidžiaugė, kad į susitikimą atvyko nemažai panevėžiečių ir perdavė kuo nuoširdžiausius sveikinimus nuo Lietuvos ev.reformatų gen. superintendento kun.Tomo Šerno, parašiusio įvadą šiam veikalui „Ilgai lauktas lietuviškas tikėjimo dokumentas".

Ekrane pasirodė Išpažinimo sudarytojo Heinricho Bullingerio (1504-1575) portretas. Šį savo tikėjimo dokumentą jis parašė, kai susirgęs maru buvo atsidūręs mirties akivaizdoje. Kurfiursto Frydricho paprašytas suformuluoti argumentuotą aiškinamąjį raštą, kuris apgintų reformatų tikėjimą kaip teisėtą ir ortodoksišką prieš katalikus ir liuteronus, Bullingeris nusiuntė savo tikėjimo išpažinimą bei tikėjimo išaiškinimus. Frydrichui nepaprastai patiko. Bulingerio suformuluotas reformatų Tikėjimo išpažinimas buvo gerai įvertintas ir T.Bėzos - po Kalvino mirties tapusio jo įpėdiniu, Ženevos vadovu. Dokumentas tuojau buvo išverstas iš lotynų kalbos į vokiečių ir pirmą kartą išspausdintas Ciuriche 1566 m. kovo 12 d. Antrasis šveicariškasis išpažinimas greit buvo išversta į daugelį nacionalinių kalbų bei priimtas pagrindiniu reformatų Tikėjimo išpažinimu įvairiose Europos šalyse, tarp jų ir Lenkijos - Lietuvos valstybėje. Svarbiausia nuostata - Evangelija turi būti skelbiama visiems suprantama - liaudies kalba.

Vicesuperintendentas kun.Rimas MikalauskasKun.R.Mikalauskas priminė ir garbingą Lietuvos didikų Radvilų giminę - Reformacijos pradininkus Lietuvoje, o parapijietis Anicetas Kutrevičius padeklamavo savo kūrybos eilėraštį „Radvilų aidas", skirtą Radvilų palaikų perlaidojimui Dubingiuose (2009 09 04-5d.d.).

Antroje susitikimo dalyje vicesuperintendentas kalbėjo kaip teologas. Jis pabrėžė, kad vaikus reikia mokyti tikėjimo tiesų.

Renginio pabaigoje choras pagiedojo Padėkos giesmę. Oficialioji dalis baigėsi. Dar gerą pusvalandį Agapėje kunigai atsakė į pateiktus rūpimus klausimus, o įsigijusieji knygas galėjo gauti vicesuperintendento autografą.

Esame dėkingi Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos darbuotojams už suteiktą galimybę pravesti įdomų renginį.

Sigita Audickienė

Virginijaus Benašo  nuotraukos