Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Psalmių vakaras
Mardi, 22 Mai 2012 20:22
There are no translations available.

Chorvedė, kompozitorė Tamara Blažienė Gegužės 18 d. pavakarę grupė vilniečių reformatų susirinko susipažinti su chorvedės, kompozitorės Tamaros Blažienės naujai sueiliuotomis ir pritaikytomis Ženevos melodijoms psalmėmis. Po kovo 3 dienos, kada kun. Rimas Mikalauskas į parapijos namus buvo sukvietęs pirmam įžanginiam susitikimui, kad išjudinti didžiulį kalną - XXI a. evangelikų reformatų giesmyno leidybą, Tamara daug neatidėliodama ėmėsi darbo. Atsirinkusi jos širdžiai mieliausias Dovydo psalmes, pritaikė jas Ženevos psalmyno melodijoms. Jau yra sueiliuota ir parašytos natos vienuolikai psalmių: 3, 8, 42, 47, 38, 86, 99, 118, 130, 134, 150.

Ženevos psalmyne yra 126 melodijos, pritaikytos giedoti 150 Biblijos psalmių ir trys kitos Šventraščio giesmės. Muzika parašyta specialiai reformatams, melodijos yra reformatų - kalvinistų krikščionių paveldo dalis. Visos melodijos yra sukurtos 1539- 1562 metais Ženevoje, Šveicarija, Jono Kalvino prašymu pritaikant prancūzų kalbai.
Jas kūrė to meto žymiausi prancūzų kompozitoriai, kai kuriom pritaikydami pasaulietinių dainų melodijas: daugiausia Luisas Buržua (Louis Bourgeois g. 1510-1515, mirė 1559), taip pat Guillaume Franc, Pierre Davantès (1525-1561).
Psalmes prancūziškai sueiliavo poetas Klemensas Maro (Clément Marot) bei, šiam 1544 m. mirus, žymus reformatorius, Kalvino bendražygis Teodoras Beza (Théodore de Bèze).

Harmonizavo ir paruošė leidybai vienas žymiausių XVI a. prancūzų kompozitorių Klaudijus Gudimelis (Claude Goudimel, g.1514 ar 1520 m., mirė 1572 m.).
Nuo to laiko Ženevos psalmyne nebuvo nei pridėta, nei pakeistos nė vienos psalmės gaidos. Kai kurių melodijų atsirado po kelis variantus, dažniausiai pakeista ritmika. Jos buvo perharmonizuotos daugelį kartų, priklausomai nuo laikmečio, skonio, mados arba dažnai naudojamos visai be harmonijos. Įvairiose šalyse melodijoms buvo pritaikyti skirtingi tekstai. Ir mūsų dabar naudojame giesmyne ta pačia gaida yra giedamos net kelios giesmės, kai kurios sueiliuotos paties kunigo A.Šerno.
Maždaug iki XVIII amžiaus psalmės buvo plačiai giedamos pamaldose Europos, Britanijos salų ir Amerikos bažnyčiose. Jos iki šiol skamba kai kuriose tradicinėse kalvinistinėse bažnyčiose Kanadoje ir Europoje.

Iki XX a. išleistuose Lietuvos reformatų giesmynuose psalmės sudarė atskirą skyrių ir būdavo giedamos prieš pamokslą. Dabar psalmės dažniausiai skaitomos kaip Senojo Testamento skaitinys. Vilniaus liuteronų bažnyčioje pastaraisiais metais įvestas psalmių grigališkasis giedojimas pagal senovines grigališkųjų melodijų formules, vadinamuosius psalmių tonus - aštuonias dermes. Bažnyčia nuo VI - VII a. pagal šiuos tonus giedojo Senojo Testamento psalmes, Zacharijo, Marijos ir kai kurias kitas giesmes.

Ruošiant naująjį reformatų giesmyną (NRG- sutrumpintai), vėl nutarta psalmes spausdinti atskiru skyriumi prieš giesmes. Svarstant NRG leidybą Konsistorijos posėdyje, dėl ribotų galimybių buvo apsispręsta apsiriboti 20-25 psalmėmis. Tamara Blažienė, sueiliavusi vienuolika Dovydo psalmių pagal Ženevos psalmyno melodijas, padarė svarią įžangą giesmyno leidyboje.

Susirinkę paklausyti Tamaros sutvarkytų psalmių, pirmiausia paklausėme jų įrašų interneto svetainėje www.genevanpsalter.com, po to bandėme giedoti. Ne visos psalmės lengvai mums pasidavė, kai kurias Tamarai teko po keletą kartų pakartoti, kad pajustume jų grožį.

Šis susitikimas buvo pirmas, bet, tikimės - nepaskutinis, ir norinčiųjų paklausyti naujųjų psalmių bus daugiau, ir, svarbiausia - jaunimo, kuriam ir teks giedoti iš šio - naujojo reformatų giesmyno.

D.Gudliauskienė