Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Sekminės Panevėžyje - Esam Dvasioje Viena
Montag, den 28. Mai 2012 um 07:01 Uhr
There are no translations available.

Lina Kiršaitė
dvasioje_mGegužės 26d. Panevėžio Krikščioniškų bažnyčių bendruomenės susirinko į vakarines ekumenines Sekminių pamaldas gėlėmis ir berželių šakomis išpuoštoje Liuteronų ir Reformatų bažnyčioje.

Pamaldoms vadovavo Panevėžio evangelikų reformatų parapijos administratorius kun.Raimondas Stankevičius, jas kartu vedė Panevėžio krikščioniškų bendruomenių atstovai: Panevėžio Šv. Apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras kun.Jonas Morkvėnas, Krikščionių Bažnyčios Panevėžio Vynuogynas pastorius Žilvinas Škulevičius, Panevėžio Bažnyčios Tikėjimo Žodis vyresnysis Marius Jukna, Panevėžio Jungtinės Metodistų Bažnyčios pirmininkė Regina Juškienė, Lietuvos veiklių žmonių bendrijos Panevėžio skyriaus sekretorius Gintaras Jankauskas.

Daugeliu giesmių Viešpatį šlovino Reformatų choras, Bažnyčios Panevėžio Vynuogynas giedotojai, Bažnyčios Tikėjimo Žodis šlovintojai, Veiklių žmonių bendrijos atstovas, pritariant įvairiems instrumentams - vargonams, vargonėliams, smuikui, gitarai.

Bažnyčios šeimininkas kun.Raimondas Stankevičius pasveikino tikinčiuosius, tardamas, jog gera matyti taip daug nepažįstamų veidų, bet visi esame viena.

Pamaldos prasidėjo giesmėmis. Susirinkusieji giedojo kartu, nes gavo lapelius su pamaldų tvarka ir giesmių žodžiais, taip pat galėjo tekstus matyti ir ekrane. Apie vieną iš pirmųjų giesmių „Esam dvasioje viena" pamaldų vadovas sakė, jog ji nuo pernai tapo ekumeninių bažnyčių Panevėžyje himnu. Dabartinio susirinkimo tema taip pat pasirinktas šios giesmės pavadinimas.

Kun.Jonas Morkvėnas pravedė atgailos maldą, kuria buvo pripažįstamas mūsų susikaldymo ir nusigręžimo nuo Dievo blogis ir meldžiama, kad Šv. Dvasia užtvindytų Dievo gailestingumu ir malone.

Bažnyčios Tikėjimo Žodis vyresnysis Marius Jukna perteikė Dievo malonės žodį, kuris skelbia: „Ne galybe, ne jėga, bet mano Dvasia" (Zch 4,6) ir „Ištikimas yra Dievas, kuris jus pašaukė į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bendrystę" (1 Kor 1,9).

Vėliau visi meldėsi Tikėjimo išpažinimo malda.

Veiklių žmonių bendrijos Panevėžio skyriaus viceprezidentas Anatolijus paliudijo apie Kristaus veikimą jo gyvenime. Jis papasakojo apie Veiklių žmonių bendriją, kurios įkūrėjas - armėnas Demosas Šakarijanas. Daugiau kaip prieš 50 metų besimelsdamas Demosas Šakarijanas matė viziją, kurioje kaip kamera buvo pritrauktas Žemės rutulys ir jame - visų tautų bei rasių be džiaugsmo ir apmirę žmonės. Antroje regėjimo dalyje jis išvydo vyrus pakeltomis į dangų rankomis ir džiaugsmingais veidais. Iš čia kilo pagrindinė bendrijos idėja: ji jungia įvairių denominacijų vyrus (moterys taip pat priimamos). Tai ne bažnyčia, kiekvienas yra kviečiamas dalyvauti ir melstis bažnyčiose, kurioms priklauso, arba tampa jų nariais, o bendrijoje tarnaujama liudijant apie tai, ką Dievas nuveikė jų gyvenimuose. Anatolijus pasidalino savo gyvenimo istorija, kurioje nuo jaunystės viskas ėjo vis blogyn - azartiniai žaidimai, priklausomybė alkoholiui, neištikimybė, nusikalstama veikla, vagystės, iškeltas baudžiamasis straipsnis 15 metų kalėjimo arba sušaudymas. Visa vedė į pražūtį. „Nors turėjau daug pinigų, tačiau viduje buvo tuščia ir nesijaučiau laimingas žmogus. Viduje giliai aš žinojau, kad yra ir kažkas kita." Paskui jo gyvenime prasidėjo ženklai, kalbantys apie Dievo tikrovę - sapnas, televizijos laida, kaimyno pasakojimas ir apsilankymas pamaldose, kur Anatolijus sakosi atgimęs iš aukšto, bet dar to nesupratęs. Paskui sekė vidinė konfrontacija. Situacija aštrėjo: skyrybos, kriminalinė istorija - jis liko be nieko, visi nusigręžė. Tada atsisėdo ir apsiverkė, šaukdamasis Dievo. „Bet žinote, ką aš jums pasakysiu dabar? Tai buvo pats nuostabiausias laikas, nes visa, kuo aš rėmiausi, nuo manęs buvo patraukta ir aš išgirdau labai švelnius žodžius: „Aš Esu tavo ramstis". Ateidavo pas mane Šventoji Dvasia ir mane guosdavo. Tai kažkas nepakartojamo. Ir nuo to laiko prasidėjo ėjimas žingsnis po žingsnio. Ne rožėmis kelias klotas. Tai buvo labai stipri kova tarp mirties ir gyvenimo. Arti buvo mirties alsavimas, bet Dievas niekada nepaliko". Anatolijus prašė Dievo, kad Jį gyvai patirtų. Patyrė fizinį išgydymą, pamatė kitus galingus Dievo darbus. Tas situacijas, kuriose jis anksčiau skriausdavo žmones, dabar pats patyrė dvigubai. Bet Dievas per tai suteikė nuoširdumą, atvirumą, jo užkietintą širdį padarė mylinčia. „Dabar aš į tai žiūriu su džiaugsmu, o tuo metu buvo sunku, kol atėjo šviesa. Galiu pasakoti daug nuostabių dalykų, tačiau pats nuostabiausias, kuris nutiko mano gyvenime - kad sutikau Jėzų, kad priėmiau Jį į savo gyvenimą. Su niekuo Jo negaliu palyginti, nes nėra to, su kuriuo galėčiau Jį palyginti. Nėra taip lengva visa papasakoti, aš negaliu pasigirti praeitimi. Aš tik galiu Jėzumi pasigirti, Jo darbais ir padėkoti Jėzui, kad galiu tai paliudyti prieš jus atvira širdimi" - sakė jis.

Panevėžio Jungtinės metodistų Bažnyčios pirmininkė Regina Juškienė perskaitė skaitinį Ef 1, 3-14, kuriame sakoma, kad įtikėjusieji Jėzumi yra „paženklinti Šventąja Dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas". Po to skaitovė užvedė giesmę „Viešpats mano tautos stiprybė", visus patraukdama kartu šlovinti Viešpatį.

Veiklių žmonių bendrijos atstovas Gintaras Jankauskas perteikė Evangelijos Jn 14, 23-27 ištrauką, kurioje Jėzus sako, kad „Globėjas - Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, - jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs".

Krikščionių Bažnyčios Panevėžio Vynuogyno pastorius Žilvinas Škulevičius homilijoje kalbėjo apie tris skirtingus laikotarpius žmonijos gyvenime: pirmasis - Mozės laikais ir vėliau, kai žmonės turėjo galimybes ateiti pas Dievą, bet daugiau žiūrėjo į žmogų - vedlį. Jei jo nematydavo, pasimesdavo. Antrasis laikotarpis - kai žmonės galėjo matyti gimusį Jėzų ir kai kurie pasirinko Jį sekti. Prieš žengdamas į dangų Jėzus pranešė, kad nepaliks savo mokinių vienų, o atsiųs Šventąją Dvasią, kuri juos ves. Taigi, šiandien mes gyvename Šv. Dvasios laikotarpį - neturime vedlio Mozės, regimo Jėzaus, bet yra Šventoji Dvasia. Pamokslininkas pasidalino įžvalgomis, kaip mes patiriame Šventosios Dvasios veikimą: tai Ji paragina žmogų melstis, uždega jo širdį, kartais Jos paliesti pravirkstame, Ji nuramina širdį, protą; kai maldoje pavedame Jai įvairius reikalus, Ji juos tvarko; išgydo iš vienų kitiems kurtumo, sujungia žmones bendrystei tarpusavyje ir su Dievu. Kai Jonas Krikštytojas siuntė savo mokinius paklausti Jėzaus „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?", Jėzus neatsakė tiesiogiai į jų klausimą, bet pasakė, kad reikia žiūrėti į darbus, kurie vyksta. Taip ir mes, nors Šv. Dvasios nematome, bet jaučiame ir išgyvename Ją savo širdyse, matome Jos darbus.

Vėliau kartu buvo giedama Tėve mūsų malda, ir kaip pastebėjo kun. Raimondas Stankevičius, išreikšdamas turbūt ne vieno troškimą, „norėjosi dar kokius tris kartus pasimelsti šia giesme".

Pamaldų metu buvo renkamos aukos Lietuvos Biblijos Draugijai šiuolaikinės Biblijos leidimui.

Bažnyčios Tikėjimo Žodis vyresnysis Marius Jukna visų vardu meldėsi padėkos malda.

Kun. Jonas Morkvėnas palaimino dalyvavusius pamaldose Senojo Testamento kunigo Aaraono žodžiais, kuriais Viešpats įsakė laiminti savo tautą.

Pamaldų vadovo pakviesti, tikintieji savo asmeninius prašymus, lūkesčius suklaupę sudėjo į tylią asmeninę maldą.
Dar kartą sugiedotas ekumeninis himnas, išsakantis pasiryžimus:
„Mes kartu norim dirbti ir padėt viens kitam,
Skelbti vertę, orumą Dievo duotą žmonėms.
Tik iš mūsų meilės žmonės Kristų matys,
Tik iš mūsų meilės žmonės Jį matys."

Su išeinančiais iš bažnyčios tikinčiaisiais pamaldų vedėjai atsisveikino spausdami jiems rankas.

Šioje iškilmėje gavę iš Šv. Dvasios meilės, ramybės, esame siunčiami dalintis šiomis dovanomis savo kasdienėje aplinkoje. Dvasia Viešpatie, veski mus!

Dagiau pamaldų akimirkų: