Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pirmos posinodinės pamaldos Vilniuje
Sekmadienis, 08 Liepa 2012 10:00
Dalija Gudliauskienė
2012 metų per Jonines Biržuose vykęs Sinodas nebuvo audringas ar pilnas iššūkių, kaip pernykštis su po to sekusiais nepertraukiamais budėjimais, maldomis, teismų maratonais. Sinode ramiai, be įtampos buvo sprendžiami eiliniai Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios klausimai.

Sinode priimtu kanonu II-2012, Apie misiją, Vilniaus ev. reformatų parapijos klebonu buvo paskirtas iki tol tarnavęs antruoju kunigu Raimondas Stankevičius. Generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas, prieš tai priimtu Kanonu I-2012, Apie misiją, atlaisvintas nuo Vilniaus parapijos klebono pareigų, paliekant jį Alytaus parapijos administratoriumi.

Liepos 1 d. pamaldas Vilniaus reformatų parapijai laikė naujai paskirtasis klebonas. Kaip ir priimta nuo seno pagal Lietuvos reformatų bažnytinę teisę, po įtaigiai pasakyto pamokslo apie Dievo malonę ir Dievo teisingumą, kun.R.Stankevičius iš sakyklos viešai paskelbė Sinode priimtus Kanonus.

Kanonu VI-2012, priimti labai svarbūs, daug kartų apkalbėti, svarstyti ir derinti Lietuvos evangelikų reformatų Kuratorių nuostatai. Jau pirmuose po nepriklausomybės atgavimo Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios Sinoduose buvo kalbama apie reikalingumą atkurti tarpukario Lietuvoje funkcionavusią kuratorių instituciją.

Šiame Sinode priimtuose nuostatuose išsamiai nusakoma koks turi būti kuratorius, kas ir kaip juos renka, kokios jų teisės ir pareigos.

Pasaulietiniu kuratoriumi gali būti renkamas asmuo, atitinkantis šiuos reikalavimus: krikštytas, patvirtinęs savo krikščioniškąjį tikėjimą evangelikų reformatų išpažinime, Viešpaties Vakarienės dalyvis, Lietuvos evangelikų reformatų parapijos (surinkimo) narys, remiantis evangelikų reformatų misiją aukomis (aukojantis parapijos metines narystės aukas), atsakingas krikščionis, tikėjimo pavyzdys parapijoje.

Pasaulietiniai, kaip ir dvasiniai kuratoriai, renkami neterminuotam laikui (pakartotas 1929 metų kanonas V-1929, § 3).

Naujai išrinkti pasaulietiniai kuratoriai, kaip ir dvasininkai, bus iškilmingai įvesdinami tarnystėn per sinodines pamaldas, nuo tada ir įsigalios jų teisės ir pareigos.

Nuostatuose punktu 5.1.1. nurodoma, kad kuratoriai turi sprendžiamojo balso teisę parapijos, kuriai kuratorius priklauso, sesijoje ar vyresniųjų sueigoje (valdybos ar tarybos posėdžiuose).
Kuratorių nuostatais įvedama nauja institucija - Kuratorių kolegija, kurią kuratoriai iš savo tarpo išrenka penkerių metų kadencijai, joje po lygiai pasauliečių ir dvasinių kuratorių (santykiu 1:1). Kuratorių kolegijos nariai Sinodo sesijose dalyvauja sprendžiamojo balso teise, kiti - patariamojo balso teise. Visi kuratoriai sprendžiamojo balso teisę turi priešsinodinėse sesijose.
Nuostatais įtvirtinama, kad kuratoriams nevalia valdyti panaudos teise bažnyčios turto, jį nuomoti, ar kitaip gauti pajamų iš Bažnyčiai priklausančio turto. Taip pat kuratoriai negali, neturėdami Sinodo, Konsistorijos ar generalinio superintendento įgaliojimų, atstovauti Bažnyčiai valstybinės valdžios ar teisingumą vykdančiose institucijose, tarptautinėse organizacijose ar kitų konfesijų renginiuose.

Kuratorių nuostatuose plačiai aptartas Garbės kuratoriaus vardo suteikimas, jo teisės ir pareigos.

Po pamaldų parapijiečiai pasveikino kunigą R.Stankevičių su padidėjusia atsakomybe - klebono tarnyste Vilniaus reformatų parapijoje.

„V.r.ž." inf.