Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Sugrįžimo pamaldos Vilniuje
Antradienis, 30 Spalis 2012 15:18
konfirmantes_mSpalio 28-ąją ypatingai pakiliai nusiteikę vilniečiai reformatai rinkosi į savo šventovę, į Sugrįžimo pamaldas su Krikštu, Konfirmacija, Viešpaties Vakariene.

Po gerų žinių kupinos savaitės, kuomet vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo nutartimi ir antstolio patvarkymu, iki šiol neteisėtai pasisavintos Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Vilniuje, Salamiestyje, Papilyje sugrąžintos Lietuvos evangelikų reformatų -Unitas Lithuaniae- Sinodui saugoti, mano el. paštas „lūžo" nuo sveikinimų, komentarų, vakare netilo telefonai - laidinis ir mobilus, nespėjau kilnot... Reformatai, kurie jau daug metų „nerado" kelio į bažnyčią, teisindamiesi, kad laukia, kada atvers duris savoji, teiravosi, ar tiesa, kad jau sekmadienį melsimės istorinėje bažnyčioje, ar jau baigėsi „tremtis", trukusi aštuonetą metų.

Sekmadienį prieš pamaldas klebonas kun.Raimondas Stankevičius ir pirmininkė Vida Cupreva nuoširdžiai dėkojo ir širdingai atsisveikino su Vilniaus liuteronų parapija, kuri septynetą metų mus glaudė ir gaubė meile ir šiluma - fizine ir dvasine. Išlydėdamas ir sveikindamas reformatus sugrįžus į savąją bažnyčią  liuteronų parapijos kunigas Ričardas Dokšas linkėjo, kad  niekada nebereikėtų glaustis pas juos, pastebėdamas, kad jis priprato prie reformatų giesmių, kurias girdėdavo ilsėdamasis po savųjų pamaldų.

Vilniaus reformatų bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių - tiek susirinkdavo tik pirmaisiais po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje metais, kai buvo didžiulis religinis atgimimas.

Pamaldas už Dievo stalo pradėjęs parapijos klebonas kun.Raimondas Stankevičius, pasveikino parapijiečius ir paskelbė, kad šios pamaldos yra neeilinės ne tik kaip Sugrįžimo pamaldos, bet ir kaip suaugusiųjų Konfirmacijos pamaldos: krikščionių tikėjimą reformatų išpažinime patvirtina: Audronė Palšytė, Virginija Apšegaitė, Jūratė Verbickienė, Auksė Tamariūnienė ir sesės dvynės Genutė Mikalajūnienė bei Danutė Kavaliauskienė.

Pamoksle klebonas pabrėžė, jog šiame sudėtingame laikmetyje turime apsiginkluoti visais Dievo ginklais ir pirmiausia skleisti taikos Evangeliją, o tam reikalinga sąlyga - teisumo šarvai - tiesa, sąžiningumas, nuoširdumas.

Generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas savo prakalboje sakė, kad Dievas mums suteikė dar vieną progą saugoti savo bažnyčią ir reformatiškąją tapatybę. Nereikia galvoti,  jog „teisumo šarvai „ yra spindintys teisingos nuomonės apgynimo šarvai. Galbūt taip galvoja ta maža grupelė  žmonių, kurie net nesiryžta arba nenori su mumis šnekėtis ir ieškoti taikos? Nors mes visada tiesėme ranką..Apsiginkluoti „teisumo šarvais" reiškia būti pasiruošus kuklumui ir nusižeminimui.... Šiandieną mes labai džiaugiamės, bet būkime kuklūs, būkime neveidmainingai nusižeminę. Nusižeminimas išstumia barnius, pavydą, nesutarimus, tuos dalykus, kurie griauna.

Nusižeminimas ugdo, augina. Nusižeminti nėra lengva, bet reikia nuolatos stengtis. Tuomet stiprėsime Viešpatyje, stiprėsime kaip žmonės, stiprėsime kaip bendruomenė. Prašau Dievo, kad mus asmeniškai,  mūsų Vilniaus ev.reformatų  parapiją ir visą mūsų Bažnyčią vestų  nusižeminimo ir augimo keliu.

Po dvasininkų išsakytų apmastymų Rasos, Auksės, Zigmo, Damiano profesionalus muzikavimas sustiprino šventinę nuotaiką.

Šią džiugią dieną savo krikščionišką tikėjimą evangelikų reformatų išpažinime prieš Dievą ir Jo surinkimą patvirtino šešios konfirmantės.

Tradiciškai konfirmantes sveikino parapijos klebonas, įteikdamas knygeles Reformatų tikėjimo pagrindai Konfirmacijos dienai atminti, gėlėmis - parapijos pirmininkė, linkėdama nepamesti Tikėjimo, šiltus žodžius sakė giminės, draugai, mylimieji...

Giesmele konfirmantes sveikino būsimieji konfirmantai - sekmadieninės mokyklėlės vaikučiai.

Viešpaties Vakarienės metu giedojo Vilniaus reformatų choras „Giesmė" vakarykščiai puikiai atstovavęs reformatams Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos dvidešimtmečio konferencijoje.

Po pamaldų dar visi bendravo, šurmuliavo Agapėje, kuriai vaišes ruošė konfirmantės, jų draugės ir parapijietės.

Dalija Gudliauskienė