Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Panevėžio parapija
Sonntag, den 06. April 2008 um 15:44 Uhr
There are no translations available.

 

ImagePanevėžio evangelikų reformatų parapijos istorija Panevėžio evangelikai reformatai, kaip organizuota bendruomenė, į pamaldas pradėjo rinktis jau nuo 1987-ųjų, vos prasidėjus Sąjūdžiui. Pradžioje privačiuose butuose, o nuo 1990 m. kovo 17 d. bažnyčioje, adresu Ukmergės g. 29, Panevėžys, kuri Panevėžio Vykdomojo komiteto sprendimu buvo perduota Panevėžio evangelikų reformatų bendruomenei. 1997 metais bažnyčios pastatą perdavus istoriniam savininkui, patalpas pamaldoms nuomojame iš Panevėžio ev. liuteronų bendruomenės.

Į Panevėžio ev. reformatų parapijos pamaldas, kurios jau aštuoniolikti metai vyksta kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą sekmadieniais, reguliariai, pagal nustatytą tvarką, dabar renkasi dešimtys parapijiečių. Parapija skaičiuoja per šimtą narių, nors labai tikslaus parapijos narių sąrašo nėra, o ir sudaryti tokį žmogiškomis pastangomis vargu ar įmanoma. Galima tik spėti, kad šiuo metu Panevėžyje gyvena per pusantro tūkstančio iš Biržų ir Pasvalio rajonų reformatų bažnyčioms priklausančių reformatų šeimų kilusių reformatų. Parapijiečiai bendrauja ir bendradarbiauja ne vien su bažnyčios pastato savininkais ev. liuteronais, bet ir kitomis miesto religinėmis bendruomenėmis, dalyvauja bendruose projektuose, inicijuoja renginius, kuriuose Panevėžio evangelikų reformatų parapija yra seniai pripažintas miesto bendruomenės ir savivaldybės partneris.

Bendromis pastangomis pavyko pasiekti, kad evangelikų reformatų pamaldos prasidėtų visada nustatytu laiku, kad būtų teikiami sakramentai. Be bendruomeninio sekmadienio pamaldumo šventimo, dar yra suteikiami ir santuokos palaiminimo bei užmigusiųjų palydėjimo į kapus su kunigu patarnavimai. Po sekmadienio pamaldų, kunigas visada pasilieka keleto valandų pokalbiui parapijoje arba namuose, kur laisvesnėje aplinkoje aptariami šeimos ar bendrieji reformatų gyvenimo ir tikėjimo reikalai.

 

Panevėžio ev. reformatus aplankius LERB gen. superintendentui kun. Rimui Mikalauskui, buvo sutarta abipusėmis pastangomis siekti glaudesnio bendradarbiavimo. Pagal gautus nuostatus ir rekomendacijas, Panevėžio ev. reformatų parapijoje buvo surengti parapijos tarybos posėdžiai, kuriuose buvo parengti, patvirtinti atnaujinti parapijos savivaldos dokumentai. Parapijiečių sesijoje buvo išrinkta seniūnų valdyba, o kiekvienam valdybos nariui įteikta po parapijos nuostatų kopiją.

 

Panevėžio evangelikų reformatų parapija verčiasi praktiškai vien iš savo narių aukų. Kaip jau minėta, sekmadienio pamaldos laikomos išsinuomotoje bažnyčioje už mėnesinį mokestį liuteronų parapijai. Yra ir kitų išlaidų, kaip kunigo atvykimas, taip pat kad ir labai kuklus, bet vis dėlto atlygis vargonininkui, aplankančių svečių priėmimai ir kitos išlaidos. Dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių, kaip išėjimas į amžinybę ar ekonominė emigracija į Vakarus, parapijos narių skaičius nedidėja.