Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Įspūdinga diena Panevėžio parapijoje
Montag, den 18. November 2013 um 09:20 Uhr
There are no translations available.

Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui. (Kol 3,17)

korsakiene_baz_m2013 m. lapkričio mėn.10 d. - didžiulė šventė Panevėžio parapijoje. Į pamaldas iš Vilniaus atvyko generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas ir parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius. Pamaldos buvo neeilinės, daugiaproginės. Į Panevėžį dvasininkai laikyti pamaldų atvažiuoja kas antrą sekmadienį. Tad, kad ir pavėluotai, buvo paminėta Reformacijos dieną, ir, kaip ir priklauso tokios dienos proga, pamaldos buvo su Viešpaties Vakariene. Kita proga - į pamaldas atėjo, nors ir pasiramsčiuodama dailia lazdele, šimtametė parapijietė, lapkričio 1 d. atšventusi 100 metų Jubiliejinį gimtadienį, buvusi giesmininkė, dainininkė Marija Trečiokaitė - Plepienė - Korsakienė. Jubiliatė sėdėjo bažnyčioje pirmoje eilėje laimingai šypsodamasi. P. Marija, kaip prisipažino vienai iš daugelio atėjusių Jos aplankyti žurnalisčių, korespondentų, „neturi pričynios mirti ar būti nelaimingai": visi vargai, bėdos jau praeityje, ja supa tik geri žmonės, užaugintos trys puikios dukros, prisimena ir aplanko ar nors gėlių atsiunčia toli - už jūrių marių gyvenanti anūkė.

Į pamaldas susirinko nemažai parapijiečių. Išklausėme labai nuoširdžią ir pamokančią kunigo Tomo Šerno homiliją. Darniai nuskambėjo 167-oji giesmė iš Lietuvos evangelikų reformatų 1910 m. laidos giesmyno „Laimink, mielas Pone, dangišką žegnonę, sergėk mus ir niekados neišleisk iš apveizdos". Šią giesmę ir kitas iš šio, taip vadinamo Dagilio giesmyno, Jubiliatė ir dabar dar mėgsta pagiedoti viena namuose.

korsakiene_visiPamaldų pabaigoje parapijos seniūnė Irena Skiauterytė ir parapijos seniūnų valdybos pirmininkas krt. Petras Romualdas Puodžiūnas pasveikino gerbiamą Jubiliatę, visi sugiedojome „Sveikiname Jus širdingai". Jubiliatė tarė atsakomąjį žodį, dėkodama Dievui ir visiems ją pasveikinusiems, ypač jos pagerbti atvykusiems net abiem parapiją aptarnaujantiems kunigams.

Po pamaldų čia pat bažnyčios patalpose Agape malda pradėjo gen. superint. kunigas Tomas Šernas, parapijos seniūnų valdybos pirmininkas krt.Petras Romualdas Puodžiūnas dar kartą pasveikino gerb. Jubiliatę, darniai nuskambėjo „Ilgiausių metų", o pati Marija savo nuostabiai gražiu balsu padainavo keletą dainų, tuo nustebindama visus susirinkusius.

Dar kartą linkime mūsų mielai parapijietei, kad ir tolesnėje Jos gyvenimo knygoje būtų kuo daugiau gerų įrašų, kad liūdnos minutės, bėdos, nelaimės praeitų pro šalį.

Būkite ir toliau tokia jaunatviška, optimistė, sveika ir, Dievo vedama, toliau eikite laimingai gyvenimo keliu.

Palmyra Griciūnienė

Nuotraukos autorės