Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Panevėžyje paminėta maldų už krikščionių vienybę savaitė
Tuesday, 28 January 2014 15:10
There are no translations available.

ekumen_savaite_m

Lina Kiršaitė

Minint maldų už krikščionių vienybę savaitę, sausio 25 d. vyko įvairių krikščioniškų bendruomenių šlovinimo popietė „Giedu Tau, mano Viešpatie" Panevėžio muzikiniame teatre  ir sausio 26 d. - ekumeninės pamaldos Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Žmonės neišsigando žvarboko oro ir gausiai dalyvavo šiuose renginiuose.

Svečias iš Vilniaus giesmių autorius ir atlikėjas Arnoldas JalianiauskasMuzikiniame teatre susirinkusiuosius kartu šlovinti Viešpatį giesmėmis, psalmių, poezijos posmais ir savo gyvenimu kvietė renginio vedantieji Deimantė Vertelkaitė ir Andrius Meškauskas,  Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios kunigas Rimantas Kaunietis, Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios vaikų choras, (vad. Liuda Vėžytė), krikščionių bažnyčios  „Panevėžio vynuogynas" pastorius Žilvinas Škulevičius, jungtinė Švč. Trejybės bažnyčios ir „Panevėžio Vynuogyno" šlovintojų grupė (vad. Asta Žagelienė), Panevėžio jungtinės metodistų bažnyčios pirmininkė solistė Regina Juškienė, poetė Jolanta Toločkaitė iš Jonavos, Panevėžio bažnyčios „Tikėjimo Žodis" Pastorius Ramūnas Jukna ir šlovintojai, Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Egidijus Gedvilas ir šlovintojai, poetė Dalia, svečias iš Vilniaus giesmių autorius ir atlikėjas Arnoldas Jalianiauskas.

Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčios narys skulptorius Alfridas Pajuodis šiai progai sukūrė kryžių, kuris vėliau keliaus per ekumeniškas Panevėžio bažnyčias ir bendruomenes.

Šlovinimo popietę organizavo  Panevėžio krikščioniškos bendruomenės, Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas, koordinavo Elona Stasiūnaitė.

Po giesmių tikintieji geriau susipažinti ir pabendrauti galėjo vaišindamiesi prie bendro stalo.

Ekumenines pamaldas Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje organizavo Panevėžio evangelikų reformatų bendruomenė.

Pamaldoms vadovavo Evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Raimondas Stankevičius, drauge meldėsi  Panevėžio katalikų vyskupas Lionginas Virbalas SJ, kunigai Simas Maksvytis, Jonas Morkvėnas, Rimantas Kaunietis, Saulius Černiauskas, Tikėjimo Žodžio bažnyčios pastorius Ramūnas Jukna, bažnyčios Panevėžio Vynuogynas pastorius Žilvinas Škulevičius, Evangelikų  liuteronų bažnyčios kunigas Arvydas Malinauskas.

Pamoksle J. E. vyskupas Lionginas Virbalas SJ, primindamas šių metų maldų už krikščionių vienybę savaitės pagrindinę temą - apaštalo Pauliaus klausimą „Argi Kristus padalytas?" ir šiandien minimą šio apaštalo atsivertimo šventę sakė, jog esame susirinkę melstis, kad Dievo Trejybės vardu pakrikštytieji būtų vieningi. Esame susirinkę melstis ir už pasaulį, už tuos, kurie Kristaus nepažįsta arba yra tik girdėję apie Jį, bet nepatiki Jam savo gyvenimo. Ir verta čia susirinkus melstis, kad  prašytume Dievo atleidimo sau: galbūt tiek daug žmonių lieka abejingi Kristui kaip tik dėl to, kad mūsų suskilęs  liudijimas jiems neatrodo įtikinantis. „Tikėjimas skelbiamas ne gražiais žodžiais. Mūsų visuomenei taip reikia tikros atidos ir jautrumo - gerojo Samariečio jautrumo pastebėti  ir padėti kitam" - sakė vyskupas, tuo pačiu prisimindamas krikščionis Rytų ir kitose šalyse, kurie vargsta persekiojami. Ganytojas pacitavo popiežiaus Pranciškaus interviu, kuriame sakoma, kad šiandien egzistuoja kraujo ekumenizmas - kai kuriose šalyse krikščionys žudomi, kad nešioja kryžių ar turi Bibliją -  prieš žudynes neklausia, ar jie anglikonai, liuteronai, katalikai ar ortodoksai - jų kraujas susilieja - juos žudo, nes yra krikščionys. „Šiandien mūsų pareiga - liudyti gyvybės ekumenizmą, šeimos branginimą, moters ir vyro  gerbimo ir pripažinimo ekumenizmą" - sakė vysk. Lionginas Virbalas.

Visų bendruomenių dvasininkai pravedė tam tikras pamaldų dalis - atgailos, Dievo Žodžio skelbimo, maldavimų, palaiminimo. Visi tikintieji garsiai meldėsi Apaštališkojo tikėjimo išpažinimo ir Tėve mūsų maldomis.

Pamaldose vargonavo evangelikų reformatų vargonininkas Žygimantas Anilionis,  giedojo „Tikėjimo Žodžio", Panevėžio Švč. Trejybės ir „Panevėžio Vynuogyno" bažnyčių šlovintojai, Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo grigališkojo choralo grupė, Jungtinės metodistų bažnyčios pirmininkė Regina Juškienė ir vokalinis ansamblis „Tolmėja".

Kun. Raimondas Stankevičius pranešė, kad įvairių krikščioniškų konfesijų sutarimu ir pasiūlymu šią dieną  surinktos aukos bus skiriamos šiuo metu projektuojamai Reformatų bažnyčiai. Kitos ekumeninės pamaldos, jei Viešpats nesurinks visų anksčiau, vyks Sekminių laiku,  tikriausiai birželio 7 d.

Po pamaldų visus susirinkusius pasivaišinti pakvietė Evangelikų reformatų bažnyčios bendruomenė.

Kasmet Panevėžyje pastebime vis gausesnį tikinčiųjų dalyvavimą ekumeninėse iniciatyvose, augančią  bendrystę. Tikėkimės, nedideliame mieste Panevėžyje sutinkamus žmones dažniau atpažinsime kaip savo brolius Kristuje.

Linos Kiršaitės nuotraukos