Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Evangelikų reformatų bažnytinė savivalda
There are no translations available.

"Jei užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo Bažnyčia, tiesos stulpas ir atrama." (1Tim.3,15)

Evangeliška reformuota teologija ypatingai pabrėžia geros bažnytinės santvarkos reikšmę krikščionių vietinėse bendruomenėse. Tai yra vienas iš požymių pagal kuriuos mes galime atpažinti Dievo Bažnyčią. Ji yra ten, kur yra skelbiamas Dievo Žodis, tvarkingai administruojami sakramentai ir yra gera bažnytinė drausmė arba tvarka. Reformatai drausmę supranta kaip asmeninę atsakomybę už savo poelgius prieš savo artimą ir Dievą. Todėl tvarkingi žmonių santykiai sprendžiant įvairias iškilusias gyvenimo problemas yra vienas svarbiausių ypatybių atpažįstant Dievo bendruomenę. Per savo Žodį Dievas moko savivaldos esminių principų. Visi žmonės iš esmės yra lygūs tarp savęs ir Kūrėjo atžvilgiu: "nėra teisaus, nėra nei vieno" (žr.: Rom.3,10; Rom.10,12; Gal.3,28). Dievo Bažnyčia yra prilyginama žmogaus kūnui (žr.: 1Kor.12 sk.). Atskiri jo nariai atlieka kiekvienas savo funkcijas. Bendruomenės nariai yra lygus pagal savo žmogiškąjį orumą, tačiau skirtingi pagal atliekamas funkcijas bendruomenės gyvenime. Lygybė yra visada pagrįsta atsakomybe ir drausme. Skirtingu laiku skirtingos funkcijos gali būti svarbiausios. Kaip žmogui yra svarbios akys skaitant, taip ausys tampa svarbiausios klausant ir akys tuo metu ilsisi nuo savo tarnystės. Kiekvienas narys savo atsakomybės vietoje yra pats svarbiausias ir tarsi turi viso kūno įgaliojimus. Žmonių bendruomenėje įgaliojimai yra įgaunami per rinkimus. Bažnyčioje yra renkami vyresnieji, kurie sudaro tam tikras bažnytines struktūras. Tam tikrą pašaukimą, išsilavinimą ir bendruomenės pasitikėjimą turintys asmenys yra paskiriami bendruomenėje atlikti tam tikras funkcijas. Bažnyčios seniūnai, kuratoriai ir dvasininkai yra visi vadinami vyresniaisiais, būtent, pagal savo gautą pasitikėjimą, atsakomybę ir atliekamas funkcijas bendruomenės gyvenime. Jie yra bendruomenės atstovai, kurie savo kompetencijos (išmanymo ir įgaliojimų) ribose gali suteikti taip pat tam tikras funkcijas kitiems. Pav.: parapijos seniūnai nusprendžia įdarbinti varpininką (ūkvedį) ir suteikia konkrečiam žmogui šiuos įgaliojimus. Parapijos seniūnai šiuo atveju turi parapijos įgaliojimus, o jau varpininkui suteikiami įgaliojimai parapijos vardu per seniūnus- yra antros eilės. Tačiau pati varpininko funkcija dėl to nėra menkesnė. Seniūnai suteikę jam įgaliojimus prižiūrėti bažnyčią tik stebi ar šis gerai vykdo savo pareigas ir į varpininko darbą nesikiša. Juo platesnė bendruomenė, tuo didesnius ji gali suteikti įgaliojimus. Parapija suteikia įgaliojimus atlikti savo funkcijas parapijos ribose arba lygyje. Sinodas- visos Bažnyčios ribose. Parapijų seniūnai yra renkami atlikti funkcijas parapijos lygyje, o dvasininkai ir kuratoriai- renkami Sinode- visos Bažnyčios lygyje. Parapija pati išsirenka savo atstovus- delegatus atstovauti save Sinode, vėl pagal savo funkcija, t.y. atliekamą rolę visos Bažnyčios mastu. Visos parapijos yra lygios, todėl turi teisę būti atstovaujamos Sinode. Tačiau pagal savo funkcijas sunku šiandien sulyginti apie 120 asmenų sąrašuose turinčią Švobiškio ev. ref. parapiją su sąrašuose 1600 asmenų turinčią Biržų ev. ref. parapija... Todėl Sinodas apibrėžė delegatų į Sinodą kvotas (Kan.V-1922 ir Kan.VI-1957). Kvotos nebuvo atšauktos iki šiandien. Taip Biržų ev. ref. parapija į Sinodą turi balso teisę deleguoti 8 žmones, Vilnius- 2, o Švobiškis- 1. Taigi, Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą sudarys parapijų sesijose, t.y. bendruomenės susirinkimuose išrinkti delegatai ir paties Sinodo išrinkti žmonės- dvasininkai ir kuratoriai. Taip įvykdoma mūsų Sinodinė - presbiterinė santvarka. Įvairių lygių atstovavimas, bei galimybė įvairiuose lygiuose pagal savo funkcijas ir svorį priimti sprendimus.

Pati svarbiausia mūsų Bažnyčios santvarkos ypatybė- yra tikslas, kurio ji siekia. Bažnyčia yra ypatinga bendruomenė, kuri siekia: tarnauti Dievui, sekti Juo ir vykdyti Jo valią. Taigi, bažnytinė demokratija, kuria didžiuojamės savo bendruomenėse iš esmės skiriasi nuo tos demokratijos kurią sutinkame kitose visuomeninėse ir valstybinėse institucijose. Ten demokratijos uždavinys įvykdyti tam tikrų žmonių grupių interesus, kai Bažnyčioje- per įvairaus amžiaus, patirties, išsilavinimo, interesų žmonių grupes ar pavienius asmenis vykdyti Dievo valią! Bažnyčioje kiekviena funkcija yra skirta užtikrinti Kristaus misiją: tarnauti artimui ir Dievui. Sudaryti visas sąlygas skelbti Dievo Žodį, nešti Evangeliją į pasaulį, auklėti ir mokyti augančią kartą. Tai iš esmės galima daryti tik savo gyvenimu: asmeniniu, šeimos ar bendruomenės skelbti priartėjusią Dievo Karalystę. "Taip tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje."(Mat.4,16). Soli Deo gloria!

 

R.M. 2001.04.24, Kėdainiai