Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Švobiškio evangelikų reformatų mūrinei bažnytėlei -220 metų
Dienstag, den 10. November 2009 um 20:19 Uhr
There are no translations available.

Švobiškio evangelikų reformatų mūrinei bažnytėlei -220 metų

2009 m. spalio 10 d., po pietų, į Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčią, į 220 metų jubiliejaus paminėjimo ir padėkos pamaldas susirinko ne tik šios parapijos tikintieji, bet svečiai ir viešnios iš kitų Lietuvos evangelikų reformatų parapijų, taip pat kaimyninių
katalikų parapijų tikintieji.

1789 m. spalio 11 d. Švobiškyje susirinkęs Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas pašventino senosios medinės bažnytėlės vietoje naujai pastatytą reformatų bažnyčią.

Po 220 metų į Švobiškio bažnyčią suvažiavo autobusais, automobiliais žmonės iš visos Lietuvos.

Šventinei liturgijai vadovavo Švobiškio parapiją administruojantis LERB gen.superintendentas kun.Rimas Mikalauskas ir kaimyninės Panevėžio parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius.
Iškilmėse dalyvavo Romos katalikų parapijų kunigai: Pasvalio dekanas Algis Neverauskas, Joniškėlio parapijos klebonas Saulius Černiauskas.

Taip pat atvyko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius, Seimo nario Antano Matulo vardu parapijiečius sveikino parlamentaro padėjėja Skaistė Mockūnienė, Švobiškio kaimo bendruomenės atstovai.

Pamoksle kun.R.Mikalauskas paminėjo garbingą Švobiškio parapijos praeitį, prisiminė žmones, kurių rankos statė šiuos Dievo namus, ir dauguma kurių ilsisi šalia esančiose kapinaitėse. „Jų kauleliai gal jau sudūlėjo, o bažnytėlė, išgyvenusi net baisiojo sovietmečio tvaną, tebestovi. Tai viena iš penkių evangelikų reformatų bažnyčių, likusių neuždarytų ir neišniekintų visoj Lietuvoj. Iš šios sakyklos Dievo Žodis buvo skelbiamas ir girdimas jau 220 metų, ir maldos čia skambėjo ne viena kalba. Žmonės išsaugojo savo Tikėjimą. Bažnyčios pastatas - tai tik akmenys, sienos, stogas. Bet yra ir gyvieji akmenys. Tai jūs - broliai ir seserys - nuolat atliekantys didį darbą: ant Tikėjimo pamato statantys Dievo namus savo sielose", - kreipėsi į savo parapijiečius kun.R.Mikalauskas.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė sakė, kad Švobiškio bažnyčios pašventinimo jubiliejus yra visos reformatų bendruomenės šventė.

Labai šiltai švobiškiečiai sutiko kunigo Aleksandro Balčiausko našlę, 88 - erių metų Aleksandrą Alisą Balčiauskienę. Nors kun. A. Balčiauskas daugiau kaip prieš pusę šimtmečio išėjo į Amžinybę, bet senieji švobiškiečiai prisimena šiltus, nuoširdžius Jo

pamokslus, bendravimą su parapijos žmonėmis, jaunimu, Jo atjautimą vargstančių, nelaimės ištiktų. Į šventę buvo atvykę ir 1948 metais kun. A.Balčiausko konfirmuoti švobiškiečiai.

Šventinėse pamaldose giedojo Biržų ev. reformatų bažnyčios choras, vadovaujamas Jūratės Duderienės. Jubiliejinė šventė baigėsi bendra Vakariene - Agape čia pat, bažnyčioje, prie vaišėmis nukrautų stalų. Susibūrimą lydėjo šviesi, pakili nuotaika, nuoširdus bendravimas.

Įdomi Švobiškio reformatų parapijos istorija. Duomenis apie ją surinko ir aprašė prieš II pasaulinį karą Švobiškyje kunigavęs Povilas Jašinskas. Straipsniai apie Švobiškio reformatų parapiją buvo spausdinami paskutiniuose 1939 - 1940 metais dar leisto „Sėjėjo" laikraščio numeriuose.

Reformatų parapiją XVI a. 8-9 dešimtmetyje įsteigė Joniškėlio, Vaškų, Linkuvos ir Saločių valsčiuose didžiulius žemių plotus valdęs grafas Martynas Švoba. Jis kairiajame Mūšos krante pastatė medinę bažnytėlę. M.Švoba 1606 m. liepos 22 d. patvirtintame Testamente užrašė savo turtus „Dievo garbei ir Švobiškio bažnyčios naudai". Vykdytoju paskyrė kaimyną Joną Puziną, Plonėnų dvaro savininką, kuris iš paliktų jam pinigų ne tik turėjo išlaikyti kunigą, prie Švobiškio parapijos įsteigti ir aprūpinti mokyklą, bet ir pastatyti naują mūrinę bažnyčią, prieglaudą našlaičiams ir pavargėliams. Bet Puzinas labai šykščiai mokėjo kunigui ir mokytojui, nesirūpino mūrinės bažnyčios statyba. Unitas Lithuaniae Sinodas ilgai bylinėjosi su juo dėl neperduoto Bažnyčiai turto, o per ilgą laiką dalis turto dingo.

1619 metais prie parapijos jau veikė mokykla. Puzinas mirė 1633 metais. Per jo valdymo metus labai sumažėjo reformatų parapija. Iš Švobiškio dvaro į kitus apylinkės dvarus pabėgo daug kumečių. Jų vietoje apsigyveno ne evangelikai, bet jie vis tiek kaip baudžiauninkai mokėjo mokesčius ir ėjo lažą bažnyčiai priklausančiame dvare iki baudžiavos panaikinimo. Po Puzino mirties Švobiškio dvarą per įgaliotinius valdė Sinodas. Bet reikalai nepagerėjo ir buvo mėginta gelbėti turtą išnuomojant dvarą. Parapija atskirta nuo dvaro. Kunigui buvo paskirta 80 ha žemės, vargonininkui, mokytojui taip pat. Nuo 1782 metų kunigui mokama alga 700 auksinų, vargonininkui, mokytojui po 230 auksinų, dviem varpininkams - 32 auksinai.

Kun.P.Jašinskas pateikė Švobiškio parapijoje tarnavusių kunigų sąrašą. Jis rašo, kad Švobiškio parapiją įsteigus, kurį laiką ją aptarnavo atvykdavę iš kitų parapijų kunigai.

Pirmuoju kunigu Švobiškin Sinodo buvo paskirtas kun. Chrestovskis. Sudegus 1616 klebonijai, Chrestovskis paskirtas kitur ir vėl parapiją aptarnaudavo atvykę iš kitų parapijų kunigai. Dvaro lėšomis atstačius kleboniją, paskirtas kun.Richlickis, kunigavęs iki 1628 m.

Vėliau kunigavo:

1628 - 1651 m. Teodoras Raševskis.
1651 - 1663 m. Teodoras Skrockis, Šv.Rašto į lietuvių kalbą vertėjas.
1663 - 1666 m. Trečiokas
1666 - 1668 m. Jokūbas Chetkauskas
1668 - 1683 m. Andriejus Puciata - Rajevskis
1683 - 1686 m.Motiejus Krasnovieckis
1686 - 1688 m. Boguslavas Rubelskis
1688 - 1691 m. J.Krapinskis
1691m. paskirtas kun.Stanislavas Monkevičius, kunigavęs iki buvo išrinktas senjoriumi. Tada jam į pagalbą paskirtas jaunas kun. Povilas Gnotovskis.

Kunigai Švobiškyje ilgai neužsibūdavo, nes dvaro valdytojai kišosi į kunigų reikalus, reikalavo paklusnumo jiems. Kuris kunigas laikydavosi išvien su valdytoju, to nemėgo parapija. Panaikinus baudžiavą nuo XVIII a. II pusės Švobiškio parapijos gyvenimas pagerėjo. Didesnė dalis dvaro žemių atiduota valstiečiams, kurie dvare buvo ėję baudžiavą. Dvaro valdytojas nebeturėjo teisės kištis į parapijos ir kunigo reikalus. Parapiją administruoti pavesta kunigams. Tuo metu į Švobiškio parapiją Sinodas paskyrė jauną, veiklų kunigą Adomą Mačiulskį. 1784 m. jo rūpesčiu buvo pastatyta nauja klebonija, sutvarkyti kiti bažnytiniai trobesiai. Bažnyčia vis dar buvo medinė, labai susenusi. 1785 m. Sinodas Biržuose pašventino naujai pastatytą medinę bažnyčią ir nusprendė imtis statyti naują bažnyčią Švobiškyje. Tam buvo paskirta 3000 auksinų, kuratorius Jonas Bukauskas turėjo prižiūrėti ir rūpintis statyba kartu su kunigu A.Močiulskiu. Jau 1786 metais pradėta ruošti medžiaga, statyta 1787 - 1789 metais. Švobiškio bažnyčia buvo pašventinta 1789 metais spalio 11 d. senjoro Martyno Labovskio, dalyvaujant vicesenjorui Papilio klebonui Aleksandrui Kopickiui, Biržų klebonui Mykolui Ceraskiui, Nem. Radviliškio klebonui Stanislovui Stankarai, teologijos kandidatui Aleksandrui Labovskiui ir kuratoriui, kuris rūpinosi statyba, Jonui Bukauskui.

1797 m. kun. Adomas Mačiulskis buvo iškeltas į Kelmę, o Švobiškiui buvo duotas jaunas, ką tik įšventintas kunigu Gabrielius Balčiauskas, keletą metų vargonavęs Nem. Radviliškyje ir dirbęs parapijinės mokyklos vedėju Biržuose. Kun.G.Balčiauskas išbuvo visą kunigavimo laiką - 43 metus. Jis mirė 1840 metais ir yra palaidotas Švobiškio bažnyčios šventoriuje. Jo kunigavimo laiku bažnyčios stogas buvo uždengtas molinėmis čerpėmis.

Po kun.G.Balčiausko Švobiškyje 17 metų kunigavo Aleksandras Paškevičius. Jo laikais1854 m. pastatyta dabartinė klebonija, o senoji kun.A.Mačiulskio statyta klebonija perstatyta ir pritaikyta parapijinei mokyklai bei vargonininko butui. 1857 m. kun.A.Paškevičius mirė, palaidotas bažnyčios šventoriuje. Tais pat metais Švobiškin paskirtas prancūzų kilmės kunigas Konstantinas Jungas. 1860 m. jis buvo iškeltas kitur. Po kun. Jungo buvo paskirtas kunigas Augustas Meškauskas, senjoro Viliaus Meškausko tėvas. Jis kunigavo 11 metų ir mirė 1871 metais, palaidotas šventoriuje. Jam mirus keturis metus Švobiškis neturėjo nuolatinio kunigo. Keletą kartų per metus atvykdavo iš Biržų parapijos kun. Konstantinas Močiulskis ir Oskaras Kurnatauskas, Nem. Radviliškio - kun. Cumftas, Papilio - kun. Kadaras. 1874 m. į Švobiškį buvo paskirtas jaunas kunigas Adolfas Neimanas. Jis kunigavo 20 metų, o 1894 buvo paskirtas į Papilį. Kunigaujant A.Neimanui Švobiškio bažnyčia įsigijo naujus vargonus, buvo pastatyta prieglauda pavargėliams. Po A.Neimano į Švobiškį atvyko jaunas, energingas lietuvis kunigas iš ūkininkų Jonas Šepetys. Klebonija virto apylinkės lietuvių inteligentų susirinkimų vieta, draudžiamų lietuviškų raštų platinimo židiniu. Apie J.Šepečio kunigavimo laikus švobiškiečiai pasakoja iš kartos į kartą. Atgavus spaudos laisvę, jis redaguoja ir leidžia pirmąjį ev. reformatų laikraštį „Pasiuntinys". Pats rūpinosi spausdinimu, su žmona išsiuntinėdavo prenumeratoriams. Kun.J.Šepetys po 19 darbo metų Švobiškyje buvo iškeltas 1913 metais į Nem.Radviliškį. Jam išsikėlus Švobiškiui paskirtas jaunas kunigas Adomas Šernas. Užėjus Pirmojo pasaulinio karo audrai, jis pasitraukė į Rusiją. Vokiečių okupacinės vyriausybės sprendimu Biržų krašto parapijoms aptarnauti paskirtas kunigas Alfredas Mileris, prieš tai buvęs Smalininkų evangelikų parapijos kunigu. Jis į Švobiškį atvykdavo kartą per du mėnesius. Konfirmantai mokytis važinėdavo į Biržus, norintys tuoktis - taip pat. 1917 m. iš Rusijos grįžo kun.A.Šernas, apsigyveno Papilyje, bet aptarnavo ir Švobiškio parapiją. Pasibaigus karui 1918 m. į Švobiškį sugrįžo gen. senjoras Vilius Meškauskas. Jo rūpesčiu 1919 m. buvo sušauktas pirmasis nepriklausomos Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios Sinodas. Senjoras V.Meškauskas Švobiškyje pragyveno jau tik dvejus metus. Jam buvo lemta mirti toje pat parapijoje, kur ir jo tėvas, ir būti palaidotam šalia savo tėvo Švobiškio bažnyčios šventoriuje.

InfoRef.lt