Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 2-75) Konsistorijos posėdis Biržuose
Penktadienis, 17 Rugsėjis 2010 05:59
konsist__m2010-ųjų rugsėjo 11 dieną Biržuose į antrą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Dalyvavo visi nariai: prezidentas krt.dr.M.Mikalajūnas, viceprezidentas kun.R.Stankevičius, pasaulietiniai nariai: P.Puodžiūnas, D.Kairienė, E.Grucytė bei dvasininkai: kun.R.Mikalauskas, kun.T.Sakas ir kun.S.Švambarienė. Posėdyje dalyvavo taip pat kun.T.Šernas, laikinai einantis generalinio superintendento pareigas ir seniorato kanclerė J.Kiškienė bei buhalterė R. Daugienė. Kun.T.Šernas malda pradėjo konsistorijos posėdį. Perskaičius ir parašais patvirtinus praėjusio posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pereita prie darbotvarkės, kurioje buvo septyniolika klausimų.

Ankstesniame posėdyje buvo patvirtinta išrinktojo dvasininko į generalinio superintendento pareigas ordinacijos į vyresniuosius kunigus (superintendentus) data - 2010 m. rugsėjo 25 d. Išsiųsti kvietimai užsienio partnerių bažnyčių vadovams bei netrukus atsakymai dėl dalyvavimo iškilmingose ordinacijos pamaldose buvo gauti iš Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos bažnyčių. Tolimesniam darbui organizuoti sudarytas ordinacijos komitetas: pirmininkas - krt. D. Balčiauskas; nariai - krt. R. Bareikienė, kun. R. Mikalauskas, lekt. E. Tamariūnas, A. Arlauskienė ir J. Kiškienė. Komisija antradienį jau aptarė veiksmų planą, kurį sudaro sklaidos, liturgijos, organizaciniai/ūkiniai ir finansiniai klausimai.

Daug diskutuota dėl dalyvavimo evangelizacijos „Vilties festivalio" organizavime Vilniuje bei Billy Graham asociacijos ir Franklino Grahamo pakvietimo, kartu su kitomis evangeliškomis Bažnyčiomis. Festivalio tikslas - dabartinės krizės laikotarpiu, organizuojant labdaros akcijas ir evangelizacijos renginius, pasidalinti su visais Lietuvos gyventojais - nepriklausomai nuo jų amžiaus, tautybės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių požiūrių - vilties Viešpatyje Jėzuje Kristuje žinia. Festivalis vyks 3 dienas. Tikimasi išvysti Lietuvos bažnyčių jungtinį chorą ir kitus žinomus krikščioniškus muzikantus iš skirtingų pasaulio šalių. Franklin Graham pamokslaus apie viltį Viešpatyje. Festivalio pasiruošimo renginiai vyks visus metus: seminarai chorų dirigentams, sekmadieninių mokyklų mokytojams, mobilizaciniai renginiai moterims, jaunimui ir kiti mokymai. Konsistorija nutarė prisidėti savo darbu ir laiku ir įpareigojo l.e.p. gen. superintendentą kun. Tomą Šerną, kartu su kitų bažnyčių lyderiais, pasirašyti kvietimą. Pastebėta, kad pasibaigus festivaliui, išlieka bendravimas ir kontaktai. Kun. R. Mikalauskas atkreipė dėmesį, kad turime daug partnerių užsienyj, o dalyvavimas tokiuose renginiuose galėtų būti ankstinu labiau suartėti Lietuvos protestantams ir ateityje pereiti prie labiau organizuotos bendradarbiavimo formos.

Konsistorijoje buvo atkreiptas dėmesys, jog Lietuvoje pastebimos politinės, kultūrinės evangelikų reformatų diskriminavimo tendencijos. Buvo prisiminta prieš metus įvykęs incidentas Dubingiuose, perlaidojant kunigaikščių Radvilų palaikus. Konsistorija pritarė krt. dr. A. Baublio siūlymui 2011 m. organizuoti šia tema konferenciją.

Svarstytas Romos katalikų kun. R.Pukenio kvietimas prisidėti prie Santarvės rūmų statybos. Dar 2005 m. Panevėžio evangelikų reformatų parapija delegavo savo atstovą į Santarvės rūmų- ekumeninės bažnyčios statybos komisiją. Posėdyje buvo svarstytas kun. R. Pukenio pateiktas sutarties projektas, kurį Panevėžio evangelikų reformatų parapijos darbo grupė ženkliai pakoregavo. Panevėžio ev. ref. parapija neturi patalpų veiklai vykdyti: posėdžiams, mokyklėlei, susitikimams. Prisidėjus prie Santarvės rūmų statybos, tokia padėtis, tikėtina, pagerėtų. Konsistorijoje buvo pasisakančių prieš dalyvavimą šiame projekte. Ar bus priimta pakoreguota sutartis, ar ne - esmė pamatiniuose dalykuose. Evangelikai reformatai visada pasisakydavo už santarvę, bendruomeniškumą ir ekumeniškumą, tačiau reformatams patiems reikia rūpintis savo krikščioniška misija ir kurti jai sąlygas. Būtina išspręsti patalpų veiklą, neįsipareigojant kitoms konfesijoms. Todėl l.e.p. gen. superintendento pareigas kun. T.Šernas, kun. R. Stankevičius ir parapijos pirmininkas P. Puodžiūnas jau antradienį Panevėžio merui įteikė prašymą skirti žemės sklypą būsimai evangelikų reformatų bažnyčiai statyti (plačiau www.ref.lt).).

Kadangi Minsko ir Kėdainių evangelikų reformatų parapijos pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, posėdyje svarstytas tolimesnis bendradarbiavimas, kurį ypač palaiko ir skatina mūsų partneriai Vokietijoje.

Gautas kvietimas dalyvauti Lichtenšteino kunigaikštystės Evangelikų bažnyčios 130 metų jubiliejuje. Konsistorija delegavo prezidentą krt. dr. M. Mikalajūną atstovauti mūsų bažnyčią lapkričio mėn. vyksiančioje šventėje.

Buvo svarstyta Kauno evangelikų reformatų parapijos iniciatyva paminėti pono Hermann Peter Rombergo 95-jų metų sukaktį. Šios iškilios asmenybės dėka prasidėjo lietuvių partnerystė su Duisburgu, vaikų stovyklos ir kita prasminga evangeliška veikla. Konsistorija išsiuntė sveikinimą ir išspausdins straipsnį „Vilniaus reformatų žiniose", internetiniame puslapyje www.ref.lt.

Gauta žurnalo „ Mūsų sparnai" ir įvairių leidinių siunta iš JAV lietuvių evangelikų reformatų Čikagoje. Nuspręsta žurnalo komplektus pasiūlyti Mokslų akademijai, M. Mažvydo ir rajoninėms bibliotekoms, o laisvus leidinius platinti parapijose.

Apžvelgiant bažnytinę situaciją, buvo išklausyta jaunų šeimų stovyklos ataskaita, kurią pristatė E. Grucytė ir kun. R. Mikalausko įspūdžiai iš Jungtinės Reino evangeliškos bažnyčios Sinodo, skirto 400 m. reformatų Sinodo jubiliejui (plačiau www.ref.lt).

Konsistorija darbą baigė malda.

Kitas Konsistorijos posėdis vyks Biržuose š.m. lapkričio 13 d. 9:45 val.

Jūratė Kiškienė
Senjorato kanclerė