Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Giesmingas Vilniaus reformatų susibūrimas
Sekmadienis, 13 Kovas 2011 09:46

cuprevaKovo 7 dieną Mokytojų namų svetainėje įvyko Vilniaus reformatų parapijos sesija. Kaip ir dera, sesija pradėta kun. Raimondo Stankevičiaus Dievo Žodžiu iš 1Kor 14,26-30 ir malda. Sesijai vadovauti buvo išrinkti: pirmininkaujantis kurt. dr. Mykolas Mikalajūnas ir sekretorė Renata Liekienė.

Seniūnų tarybos pirmininkė Vida Cupreva pristatė metinę parapijos veiklos ataskaitą, išvardydama per metus atliktus darbus, malonius ir įsimintinus įvykius, išvykas, finansinę padėtį. Už dvasinį parapijos gyvenimą atsakingas parapijos klebonas kun.Tomas Šernas prieš sesiją sunegalavo, tad jo ataskaitą perskaitė kun.R.Stankevičius. Jis paskelbė susirinkusiems, kiek per praėjusius metus buvo pakrikštyta, sutuokta parapijiečių, kiek paruošta konfirmacijai, tylioje maldoje prisiminė palydėtus Amžinybėn.

Parapijos pajamas ir išlaidas, jų teisingą atspindėjimą buhalterinėse knygose nušvietė revizijos komisijos narė Edita Stakionytė. Sesijoje visada renkami delegatai, kurie birželio mėn. 24 d. atstovauja parapijai Sinode Biržuose. Šiais metais Vilniaus parapiją Sinode atstovaus lektorius Evaldas Tamariūnas ir pirmininkė Vida Cupreva, o kandidatai Dalija Gudliauskienė ir prof. Šarūnas Liekis pavaduos juos, jei delegatams kas nors sutrukdytų atlikti šią pareigą.

Jau keleri metai kunigams dvasiniame darbe, aptarnaujant ne tik Vilniaus, bet ir kitas parapijas, talkina lektorius E. Tamariūnas. Jis jau kitais metais baigs teologijos studijas Klaipėdos universitete, todėl jau šiemet gali būti siūlomas katecheto ordinacijai (anksčiau pirmas reformatų dvasininko ordinacijos laipsnis buvo vadinamas „diakonas"). Parapijos sesija pritarė seniūnų tarybos siūlymui rekomenduoti lektorių E. Tamariūną ordinuouoti katechetu. Nusiminė tik „Giesmės" choristai, nes jau ir dabar buvęs „Ąžuoliukas" Evaldas retai beatrasdavo laiko pagelbėti tenorams...

chorasTapo  tradicija,  kad  Vilniaus  reformatų  parapijos  sesijoje   sukurti   jaukią  nuotaiką  kuria  choras  „Giesmė",  vadovaujamas  Janinos  Pamarnackienės;   kaip  visuomet  taip   ir   šįkart  sesijos   dalyvai išgirdo keletą naujų, negirdėtų, reformatams artimų kūrinių.   Šį   sykį,   pradėdamas parapijos   sesiją,  choras pagiedojo  LEBMS (Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos) kuratoriaus   F. Gutovskio aranžuotą 23 psalmę   „Ganytojas man Viešpats yra"   pagal W.A.Mocarto melodiją ir Valterio Kristupo    Banaičio   harmonizuotą    liaudies   giesmę „Vis kovoki".

Po to „Giesmė" klausytojams pateikė staigmeną - pirmą kartą atliko niekada mums negirdėtą XVI a. nežinomo autoriaus gedulingą giesmę „Užrašas ant Barboros Radvilaitės antkapio" (lietuviškas tekstas - Sigito Gedos). Šį kūrinį savo repertuare turi Varšuvos reformatų bažnyčios kamerinis choras. Kai „Giesmės" choras viešėjo Lenkijoje ir kartu su Varšuvos choru dalyvavo tarptautinės konferencijos, skirtos Jono Kalvino 500-osioms gimimo metinėms, renginiuose, gaidas su lenkišku tekstu pasidalyti su vilniečiais „išprašė" giesmininkė Rasa.

Vilniečių laukia tradiciniai pasibuvimai Buikose: gandrų sutiktuvės ir palydėtuvės. Taip pat savo sodybos vartus maloniai atverti žada Alvydas ir Jūratė Verbickai. Aurelija Arlauskienė planuoja rugsėjo mėnesį įjungti parapiją į Kultūros paveldo dienų renginius Šalčininkų rajone: Jašiūnuose, Turgeliuose, buvusioje Pavlovo respublikoje Merkinės kaime.

Po sesijojos parapijiečiai dar neskubėjo skirstytis: laukė „namų darbo" sumuštiniai, saldumynai ir kava.


Dalija Gudliauskienė