Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas
There are no translations available.

Sinodas yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausioji bažnytinės savivaldos institucija. Sinodo nariai arba sinodalai yra visi ordinuoti dvasininkai (kunigai, diakonai), Sinodo išrinkti pasaulietiniai vyresnieji-kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai (1 metų kadencijai). Sinodų suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eilinių sinodų suvažiavimiai vyksta kasmet, Biržuose,  evangelikų reformtaų bažnyčioje per Jonines. Neeiliniai Sinodo suvažiavimai yra paskiriami Sinodo arba kviečiami Konsistorijos sprendimu nurodytu laiku ir vietoje, iškilus būtinybei. Sinodo vadovas - Sinodo direktorius, visuomet renkamas iš kuratorių. Jis pirmininkauja sesijų posėdžiams ir atsako už tvarką Sinodo metu. Direktoriaus pavaduotojas pagal pareigas (ex officio) yra Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas - dvasininkas. Iš kunigų taip pat renkami Sinodo cenzorius (dvasininkas, atsakingas už procedūrų ir bažnytinės teisės priežiūrą) ir sekretorius (dvasininkas, atsakingas už Sinodo aktų surašymą). Sinodo posėdžiai (sesijos) yra atviri ir uždari. Atviruose gali dalyvauti visi evangelikai reformatai su patariamojo balso teisę ir svečiai. Uždaruose- tik turintys sprendžiamąjį balsą dvasininkai, kuratoriai ir delegatai. Prieš eilinius Sinodo suvažiavimus vyksta priešsinodinė sesija (atviras Konsistorijos posėdis, jame dalyvauja visi dvasininkai, kuratoriai ir išrinkti parapijų delegatai). Priešsinodinė sesija paruošia ir patvirtina Sinodo darbotvarkę ir svarstomus klausimus. Patvirtintos Sinodo nutarimų kopijos yra išdalinamos visiems sinodalams. Kanonai skelbiami viešai per sinodines pamaldas ir bažnytinėje žiniasklaidoje. Renka 3 metų kadencijai Konsistoriją ir generalinį superintendentą.

 
Paskelbti duomenys apie vieningą Lietuvos ev. reformatų vadovybę
Montag, den 15. Juli 2013 um 15:35 Uhr
There are no translations available.

ref.b.vln_m

Registrų centro duomenų bazėje jau paskelbti Neeilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo (toliau tekste - Neeilinis Sinodas) 2013 m. kovo 23 d. Vilniuje ir ankščiau vykusiuose parapijų sesijose naujai išrinktų Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios bei visų jos parapijų duomenys apie juridinių asmenų vardu veikiančius atsakingus asmenis.

2013 metų vasario-kovo mėnesiais visose Lietuvos evangelikų reformatų parapijose tikintieji aktyviai dalyvavo parapijų sesijose. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos paraginti parapijų ganytojai ir parapijiečiai viešai paskelbė apie numatytas parapijų aukščiausių savivaldos institucijų - parapijų sesijų susirinkimus visose vietovėse kur parapijų vardu veikia registruoti juridiniai asmenys. Viešai, iš anksto, nurodytoje vietoje ir laiku buvo kviečiami parapijiečiai išsirinkti savo atstovus į Neeilinį Sinodo suvažiavimą Vilniuje bei eilinį suvažiavimą Biržuose. Buvo numatyta, kad Sinodas, pagal bažnytinės teisės reikalavimus, išsirinks naują bažnytinę vadovybę ir būtų galutinai išspręstos ilgus metus šią tradicinę religinę bendriją varginusios bažnytinio atstovavimo problemos.

Weiterlesen...
 
Sinodas baigtas iškilmingomis šventinėmis pamaldomis
Donnerstag, den 27. Juni 2013 um 10:03 Uhr
There are no translations available.


Gražina Dagytė

sinodas bendra_2013mBirželio 22 - 23 dienomis Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas. Jau seniai įprasta, kad Biržų mieste Joninių metu evangelikai reformatai renkasi į Sinodo susirinkimą. Pirmąją dieną įvairių bažnyčių atstovai posėdžiauja, o antrąją dieną pasirašomi priimti Sinodo dokumentai bei švenčiamos iškilmingos pamaldos su Viešpaties Vakariene.
Šįmet Sinodo uždarymo pamaldos užtruko ilgiau nei įprasta. Pirmiausiai gausus būrys tikinčiųjų buvo pakviestas melstis už keturis krikštijamus vaikus, jų tėvus, globėją ir krikštatėvius. „Krikštas nėra tai, ką mes patys išsigalvojame. Tai Jėzaus Kristaus regimas malonės ir sandoros ženklas", - kalbėjo kunigas, ev. reformatų bažnyčios vicesuperintendentas Rimas Mikalauskas. Šiuos žodžius jis tarė ne tik kaip dvasininkas, bet ir kaip dviejų nepilnamečių berniukų krikštatėvis. Tikintieji vėliau tarpusavyje šnekučiavosi, jog krikšto tėvai prisiima labai svarbias, atsakingas pareigas. Krikštijamųjų globėja, kunigė Sigita Švambarienė taip pat tapo krikštamote.

Weiterlesen...
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 8