Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 8-81) Konsistorijos posėdis Biržuose
Penktadienis, 18 Lapkritis 2011 20:19
VIII-ą šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdį Dievo žodžiu (Ps 51, 1-12) ir malda pradėjo kun.R.Mikalauskas. Perskaičius ir parašais patvirtinus praėjusio posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai.

2011 m. Sinodas pavedė Konsistorijai svarstyti ir apsvarsčius patvirtinti: diakonijos nuostatų (Kanonas V-2011) ir parapijos nuostatų (Kanonas VI-2011) projektus. Praėjusiame posėdyje Konsistorija priėmė diakonijos nuostatus ir rekomendavo parapijoms jais vadovautis, vykdant diakoninę veiklą. Atsiradusias nenumatytas aplinkybes, papildymus, parapijos siūlys Konsistorijai svarstyti. Po kelių metų, praktikoje patikrinti nuostatai, bus pateikti Sinodui. Šiame Konsistorijos posėdyje buvo svarstomas Parapijų nuostatų projektas. Parapijų nuostatai susiję su Diakonijos ir Kuratorių nuostatais, todėl reikalingas išsamus svarstymas, kuriame dalyvautų visų parapijų atstovai. Diskusijų vedimui Konsistorija paskyrė koordinatorių - kun.R.Mikalauską. Parapijų nuostatų projektas bus išsiųstas visoms parapijoms. Kol vyks svarstymas, galios senoji parapijų nuostatų redakcija.

Praėjusiame Konsistorijos posėdyje buvo apspręsta Giesmyno struktūra: psalmės, giesmės, maldynas, suma ir jo redagavimui nutarta sudaryti keturias darbo grupes. Apie Giesmyno leidybą buvo diskutuota ir Dvasininkų sesijoje, aptarti atsakingi už atskiras Giesmyno dalis ir numatytos konkrečios kandidatūros. Konsistorija patvirtino A.Arlauskienę Giesmyno darbo grupių koordinatoriumi.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo išlaikomų dvasininkų tarnystės krūviai ir išlaikymo dydžiai apskaičiuojami vadovaujantys Dvasininkų tarnystės išlaikymo principais (DTIP). Gyvenimo praktika kelia vis naujus klausimus. Daugiausia diskutuota apie bazinio dydžio nustatymą, todėl Konsistorija įpareigojo kun.R.Stankevičių kitam posėdžiui pateikti DTIP pakeitimų projektus.

Apžvelgta bažnytinė situacija.
Kun.R.Mikalauskas informavo, kad atsižvelgus į oro sąlygas, Biržų ev. reformatų bažnyčioje keičiasi pamaldų grafikas: penktadieniais 17 val. jaunimo vakaro pamaldos; sekmadieniais pamaldos 11 val.
2011 m. rugsėjo 15-18 d. Lenkijoje vyko Lippės, Lenkijos ir Lietuvos ev. reformatų bažnyčių vadovų konsultacijos tema - senstanti Europa. Kun.S.Švambarienė supažindino su Vokietijos, Lenkijos parapijine diakonine veikla. Atkreipas dėmesys į nepanaudotus rezursus t. y. pensijinio amžiaus žmones, turinčius laiko ir noro tarnauti.

Svarstyti ir kiti klausimai:
Kiekviename posėdyje išklausoma informacija apie pasirengimą Panevėžio evangelikų reformatų bažnyčios statybai. Konsistorija nutarė supaprastintos apklausos būdu ieškoti architekto architektūriniams ir projektavimo darbams atlikti.
Šios sudėties Partnerhilfe (Vokiečių evangelikų dvasininkų partnerystės paramos fondas) komisija dirba nuo 2006 m. Konsistorija išklausė siūlymas dėl komisijos darbo pokyčių ir įpareigojo kun.S.Švambarienę pateikti kandidatūras kitame posėdyje.

Konsistorija darbą baigė malda.

Kitas Konsistorijos posėdis vyks š.m. gruodžio 17 d. 9:45 val. Biržuose.