Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Naujienos iš Lenkijos evangelikų reformatų Sinodo
Antradienis, 09 Spalis 2012 14:57

Lenkijos ev.ref. SinodasLenkijos evangelikų reformatų bažnyčia istoriškai yra viena artimiausių Lietuvos evangelikams reformatams. Pakanka paminėti, jog Reformacijos idėjos Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę pirmiausia pasiekė kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo dvarą Lietuvos Brastoje iš pietuose esančios Mažosios Lenkijos. Neatsitiktinai ir pirmuoju Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu buvo iš Mažosios Lenkijos atvykęs kunigas Simonas Zacijus. Nors Lietuvos evangelikai reformatai bendravo su Lenkijos reformatais, dalyvaudavo Lenkijos ir Lietuvos valstybės evangelikų reformatų Generaliniuose Sinoduose, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia, lenkiškai vadinama Jednota Litewska, išlaikė savo savarankiškumą ir pergyveno Kontrreformacijos laikotarpį, karus ir sąmyšius. Tuo tarpu Lenkijos reformatų Bažnyčia institucine prasme buvo sunaikinta ir atsikūrė tik Kontrreformacijos laikmečiui pasibaigus. Tai sąlygojo modernesnę Lenkijos reformatų bažnytinės teisės sistemą, pagal kurią Sinodas nėra renkamas kiekvienais metais, bet veikia ištisus 3 metus, 2-4 kartus per ištisus metus susirinkdamas į Sinodo suvažiavimus - sesijas.

2012 metų spalio 6 dieną Lenkijos evangelikų reformatų Sinodas susirinko Lodzėje, kad priimtų tiek visai Bažnyčiai, tiek paties Sinodo darbui svarbius sprendimus - išsirinkti vyriausiąjį dvasininką - vyskupą bei Sinodo pirmininką, pasaulietį. Vyskupas Lenkijos reformatų Bažnyčioje renkamas 10 metų kadencijai, o Sinodo pirmininkas - 3 metų kadencijai.

Sinodo atidarymo pamaldose pamokslą pasakė Lodzės ev. ref. parapijos klebonas kun. Semko Koroza. Pamoklse jis atkreipė Sinodo dalyvių dėmesį, jog esame pašaukti klausyti ne savęs pačių, bet Dievo. Sinodo posėdžiai truko beveik 6 valandas.

Į vyskupo pareigas buvo pasiūlyti du kunigai: iki šiol vyskupo pareigas ėjęs kun.Marekas Izdebskis (Marek Izdebski) bei Lenkijos evangelikų reformatų Konsistorijos narys kun.Kristupas Guralis (Krzysztof Góral). Sinodas išsirinko Lenkijos evangelikų reformatų vyskupo pareigas ėjusį kunigą Mareką Izdebskį antrai kadencijai. Po rinkimų kun.K.Guralis palinkėjo naujai perrinktam vyskupui Dievo palaiminimo ir ramių ateinančių tarnystės metų. Vyskupas kun.Marekas Izdebskis padėkojo už pasitikėjimą ir ypač dėkojo kunigams Kristupui Guraliui, Semko Korozai ir Zdislovui Trandai, pridurdamas jog jis pats iki šiol buvęs kai kuriais bažnytiniais klausimai per daug santūrus ir tai turėtų per ateinančius metus pakeisti. Tam tikisi Bažnyčios vyresniųjų dvasininkų ir pasauliečių palaikymo darbuose ir maldoje.

Lenkijos evangelikų reformatų Sinodas išsirinko Sinodo pirmininką. Pagal bažnytinę Lenkijos reformatų tvarką Sinodo pirmininkas yra renkamas 3 metų kadencijai iš pasauliečių. Kandidatais buvo pasiūlyti ponia Eva Južviak (Ewa Jóźwiak) bažnytinio žurnalo „Jednota" vyriausioji redaktorė ir Varšuvos ev. ref. parapijos pasiūlytas ponas Tadeušas Jeske (Tadeusz Jeske), inžinierius. Kaip ir vyskupo rinkimuose, Sinodo direktorius yra renkamas slaptu balsavimu ir aiškia balsų dauguma. Sinodo pirmininku buvo išrinkta ponia Eva Južviak.

Sinodas sprendė kitus aktualius Bažnyčiai klausimus. Buvo padaryti pakeitimai bažnytinės finansų tvarkos nuostatuose (Regulamin finansowy Kościoła). Naujoji nuostatų redakcija pašalino kai kurias spragas, dėl kurių kai kurios parapijos išvengdavo bažnytinių mokesčių į Sinodo kasą. Buvo padidintas parapijų indelis išlaikant bendrabažnytinę veiklą t.y. įnašus į Sinodo sąskaitą. Artimiausias Sinodo suvažiavimas (sesija) numatyta 2012 metų gruodžio 8 dieną. Jame numatyta toliau svarstyti Vidaus bažnytinės teisės projekto naują redakciją bei patvirtinti 2013 metų Bažnyčios biudžetą.

InfoRef.lt