Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ekumeninė Maldų už krikščionių vienybę savaitė. Vilnius
Antradienis, 27 Sausis 2009 19:48

„Suglausk vieną su kitu, kad juodu būtų sujungti tavo rankoje" Ez 37,17

ekumeninės pamaldos Vilniuje, ev. liuteronų bažnyčiojeEkumeninė Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje prasidėjo sausio 21 d. pamaldomis Liuteronų bažnyčioje, kur dalyvavo penki skirtingų konfesijų dvasininkai: ev. liuteronų kun. Ričardas Dokšas, ev. reformatų kun. Raimondas Stankevičius, R. katalikų Lietuvos vyskupų konferencijos gen. sekretorius kun. Gintaras Grušas, Bažnyčios Tikėjimo žodis vyresn. pastorius Giedrius Saulytis, rusų stačiatikių kun. Vitalijus Karikovas. Pamokslą pasakė monsinjoras G. Grušas, giedojo Vilniaus stačiatikių Konstantino ir Michailo cerkvės choras, vadovaujamas Taisijos Timofejevos, vargonavo Jūratė Landsbergytė.

Šeštadienį, sausio 24 d., Bernardinų bažnyčioje vyko ekumeninė konferencija apaštalo Pauliaus metams paminėti. Įžvalgomis apie Pauliaus asmenybę, teologiją bei reikšmę Bažnyčiai pasidalinti buvo pakviesti skirtingų Bažnyčių atstovai.

Monsinjoras Gintaras Grušas perskaitė Vilniaus Arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimą konferencijos dalyviams. Sveikinimo žodį tarė ir pabaigoje maldos žodžiais konferenciją užbaigė vyskupas augziliaras Juozas Tunaitis.

Pirmąjį pranešimą „Fariziejiškas Paulius" skaitė ev. liuteronų bažnyčios kunigas, teologijos magistras, Klaipėdos universiteto HMF Teologijos katedros dėstytojas Remigijus Šemeklis, kuriame pasakojo apie apaštalo Pauliaus laikmetį ir jo priklausomybę fariziejų grupei. Pauliaus paveikslas buvo papildytas katalikų bažnyčios atstovės, VPU Katalikų tikybos katedros vedėjos, teologijos daktarės Ingridos Gudauskienės įžvalgomis apie Pauliaus asmenį ir jo teologiją „Fariziejus krizėje. Detalės iš apaštalo Pauliaus paveikslo". Po pertraukos, kaip Paulius prisimenamas Rytų Bažnyčios liturgijoje pasidalino Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyno kunigas Vitalijus Karikovas pranešime „Apaštalas Paulius Rytų Bažnyčios liturginėje tradicijoje". Konferencijos baigiamasis pranešimas - Bažnyčios Tikėjimo Žodis vyresn. pastoriaus, teologijos magistro Giedriaus Saulyčio apie „Pauliaus malonės teologiją".

Konferenciją pradėjęs ir jai vadovavęs kun. Arūnas Pranciškus Peškaitis (OFM) po kiekvieno pranešimo pateikdavo trumpą apibendrinimą. Renginį muzikinėmis interpretacijomis bei Šv. Rašto skaitiniais papildė bernardinų bažnyčios parapijiečiai.

Baigiamosioms ekumeninės Maldų savaitės pamaldoms Vilniuje tradiciškai pakvietė Šventų Jonų bažnyčia sekmadienio (sausio 25 d.) vakarą. Pamaldų pradžią paskelbė varpelis, suskambo įžanginė psalmė, giedama Vynuogyno bažnyčios šlovintojų, ir per bažnyčią pajudėjo dvasininkų procesija, nešanti Bibliją ir Kryžių su laiminančiu Kristumi. Pamaldoms vadovavo Romos katalikų vyskupas Juozas Tunaitis, dalyvavo monsinjoras Gintaras Grušas, Dievo Žodį skaitė Bažnyčios Tikėjimo žodis vyresn. pastorius Giedrius Saulytis, Vilniaus ev. reformatų parapijos kun. Raimondas Stankevičius, Romos katalikų vyskupas Juozas Tunaitis, pamokslą pasakė Lietuvos liuteronų Bažnyčios vyskupas kun. Mindaugas Sabutis. Maldomis į Viešpatį kreipėsi ir visus kvietė melstis Vilniaus ev. liuteronų kun. Ričardas Dokšas, rusų ortodoksų kun. Vitalijus Karikovas, Vilniaus Krikščionių bažnyčios Vynuogynas pastorius Juras Grincevičius, kiti dvasininkai, giedojo Vilniaus liuteronų bažnyčios jaunimo ansamblis „Adoremus", vadovaujamas Renatos Moraitės, o liaudies giesmes, akompanuojant kanklėms, pagiedojo „Kanklelių" choras. Paskutinei jų giedamai „Oi gi gražus, gražus tolimasis dangus, ar priimsi mane ten, Dievuliau brangus" pritarė visi ekumeninių pamaldų dalyviai.

LELB vyskupas M. Sabutis savo pamoksle priminė, kad ekumeninės pamaldos vyksta jėzuitų Šv. Jonų bažnyčioje, kurios architektas liuteronas Jonas Kristupas Glaubicas, sukūręs įvairių religinių konfesijų sakralinių pastatų projektus: Vilniaus liuteronų bažnyčios, stačiatikių Šv. Dvasios cerkvės, žydų Senosios Sinagogos. Pamoksle vyskupas kalbėjo, kad „mes mėgstame girtis savo darbais, lyginame kiek mes esame geresni, pranašesni už kitus, ir taip nutolstame nuo Dievo. Ekumeninė savaitė yra stabtelėjimas ir pagalvojimas". Visi dalyviai - skaitovai kvietė melstis už vietines krikščionių bendruomenes, už bažnyčias ir ekumenines grupes, už savo dvasinius vadovus ir Bažnyčių autoritetus, kad Dvasia juos apšviestų ir suteiktų jiems malonę dirbti harmonijoje, džiaugsme ir meilėje. Ypatingos maldos buvo skiriamos už tautas ir bendruomenes, kurios yra labai supriešintos ir patiria vidinius konfliktus. Visuotinėje maldoje buvo prašoma Viešpaties globoti Šiaurės ir Pietų Korėjos žmones, kad jų vienybės paieškos, nepaisant politinių nesutarimų ir skirtumų, duotų vaisių ir būtų vilties ženklu visiems, kas siekia susitaikymo susiskaldymuose. Nuo tarpusavio nesantaikos kenčiantiems Korėjos krikščionims buvo leista parinkti šių metų ekumeninės Maldų savaitės Biblijos tekstą. Jie pasirinko iš Senojo Testamento pranašo Ezechielio knygos 37 skyriaus nuo 15 iki 24 eilutės apie Izraelio Efraimo ir Judo giminių sujungimą į vieną karalystę Dievo rankose: „Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, paimk pagalį ir parašyk ant jo „Judo ir jam ištikimų izraelitų". Tuomet paimk kitą pagalį ir parašyk ant jo: „Juozapo - tai yra Efraimo pagalys - ir visų jam ištikimų Izraelio namų". Suglausk juodu vienas su kitu, kad būtų sujungti tavo rankoje. ...Tikėkite manimi, paimsiu Efraimo rankoje esantį Juozapo pagalį, uždėsiu ant jo Judo pagalį ir padarysiu iš jų vieną pagalį, kad būtų sujungti mano rankoje. ... Išgelbėsiu juos iš visų atsimetimo darbų, kuriais jie nusidėjo, ir nuvalysiu juos. Tuomet jie bus mano tauta, o aš būsiu jų Dievas".

InfoRef.lt - „V.r.ž."inf.