Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Tikėjimas

„Tikėjimas - iš klausymo, klausymas - kai skelbiamas Kristaus žodis" (Rom 10,17).

Tikėjimas Kristaus žodžiu nėra daiktas, kurį būtų galima įvertinti. Tikėjimo neįmanoma išmatuoti, pasverti. Negalima jo nupirkti ar parduoti. Krikščioniškas tikėjimas nėra tik tyros ir aiškios žinios apie Dievą arba šventojo Rašto supratimas plevenantis smegenyse ir nepaliečiantis širdies. Tikėjimu mes pririšti prie Dievo gailestingumo, kuris mums pažadėtas per Evangeliją. Kristaus Evangelija - tikėjimo pamatas, kurį atėmus, tikėjimas virsta griuvėsių laužu ir netrukus išgaruoja.  Tikėjimas Jėzumi Kristumi  - Dievo dovana žmogui.  Be tikėjimo tobuliausios teologinės doktrinos, visas pažinimas ir istorijos ar net išspausdintos Biblijos knygos, pamokslai, didingi bažnyčių bokštai yra tik „žmonijos kultūros lobynas". Praeinantis pasaulis, laikinas gyvenimas. Tikėjimas Kristaus žodžiu atveria vartus į amžiną gyvenimą. Jėzus Kristus kalba mums iš Šventojo Rašto puslapių ir visų Biblijos pagrindu skelbiamų pamokslų. Šiame tikėjime mes atrandame Kristaus išganantį veikimą, jo dangišką galybę istorijos puslapiuose ir žmonijos kultūros lobynuose. Tikėjimu Jėzumi Kristumi mes kuriame. Esame gyvi ir sutverti į Dievo paveikslą čia ir dabar amžinam gyvenimui - Dievo žmonių bendrystei. Kristaus surinkimui maldoje ir regimuose Viešpaties ženkluose. Dorame, atsakingame gyvenime žemėje Dievo garbei.

Lietuvos evangelikų reformatų tikėjimas ir tikėjimo tradicija yra paremta Šventu Raštu - Senojo  Testamento (39 knygos, t.v. Palestinos kanonas, originalo kalba: hebrajų ir aramėjų) ir Naujojo Testamento  (27 knygos, originalo kalba- senovės graikų) iš jo kilusiais istoriniais tikėjimo išpažinimais ir tikėjimo tiesomis bei mokymu. Bažnyčioje naudojami pagrindiniai išpažinimai: Apaštališkasis (Credo) - įprasta kiekvienose pamaldose ir  retai, tačiau taip pat naudojamas Nicejos-Konstantinopolio.

Lietuvos evangelikai reformatai laiko savo tikėjimo išpažinimo paveldu ankstyvuosius evangeliškus išpažinimus lietuvių ir lenkų kalbomis, pasklebtus XVI a. Reforamacijos teologijos daktarų Lietuvoje ir Lenkijoje, dar iki pirmojo 1557 Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo. Planuojame ateityje juos paskelbti:

Mažasis katekizmas (Vilniaus 1581, lenkų kalba ir Kėdainių 1653, lietuvių kalba) - Trumpas krikščioniško tikėjimo pamokymas Lietuvos evangelikų reforatų parapijoms. Lietuviškai Kėdainiuose, Knygos nuobažnystės sudėtyje išspausdintas. Šalia traptautinio Heidelbergo katekizmo naudojamas, patogus dėl trumpumo (41 klausimas ir atsakymas), vienas svarbiausių Lietuvos evangelikų reformatų originalių išpažinimų. Jo dalis buvo perspausdinama Lietuvos ev. ref. giesmynuose - kancionoluose iki XIX a. pabaigos, bei St. Dagilio redaguotame XX pr. reformatų Giesmyne, dalyje "Summa krikščioniška". Viešai internetinėje erdvėje skelbiamas pirmą kartą nuo 2013 sausio 11 dienos. Remdamasis Vilniaus 1581 m. lenkiškuoju bei Kėdainių 1653 metų senoviniais tekstais Mažąjį katekizmą peržiūrėjo ir suredagavo Biržų ev. ref. parapijos klebonas kun. R.Mikalauskas 2011 metais.

Lietuvos evangelikų reformatų tikėjimo išpažinimo paveldas yra Antrosios Helvetinės konfesijos pagrindu bendras Lenkijos ir Lietuvos Generalinio Sinodo  priimtas Sandomiero tikėjimo išpažinimas (Confessija Sandomierska, 1570). Vėliau Lietuvos provincinių Sinodų nutarimais patvirtinas ir į dvasininkų ordinacijos priesaikos tikėjimo ištikimybei tekstus įtrauktas. Šis išpažinimas buvo naudojamas orginalo kalba ir į lietuvių kalbą iki šiol nėra išverstas.

Antroji Helvetinė konfesija (1562), kaip universali didžiosios daugumos Europoje evangelikų reformatų konfesija yra taip pat ir Lietuvos evangelikų reformatų išpažinimo knyga. Tikimės, kad Viešpačiui Dievui laiminiat, greit glėsime Bažnyčios vadovybės patvirtintą jos vertimą į lietuvių kalbą paskelbti šioje svetainėje.

Heidelbergo katekizmas (1563) Europoje bei visame pasaulyje daugelyje evangelikų reformatų priimtą Heidelbergo katekizmą, kuris buvo išverstas kun. K.Daugirdo 2000 metais ir po metų publikutas.  Dėka kruopštaus kun. T.Šerno darbo šis  vertimas jau su visomis Šv. Rašto nuorodomis bus netolimoje ateityje taip pat šioje svetainėje publikuotas.

Gdansko agenda (1637) taip pat Generalinių Sinodų patvirtinta ir vėliau Lietuvos evangelikų reformatų priimta liturginė knyga yra taip pat tikėjimo išpažinimo paveldas. Šios knygos pagrinduose išdėstyti esminiai Bažnyčios tvarkos ir liturgijos nuostatai, gausiai iliustruoti ir parenti Šv. Rašto mokymu (citatų nuorodomis) bei senųjų krikščioniškų susirinkimų bei Bažnyčios daktarų nuostatomis. Į lietuvių kalbą yra išverstos tik atskiros dalys ir naudojamos liturgijoje arba bažnytiniuose dokumentuose.