Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vasario 16-osios minėjimo pamaldos Vilniaus reformatų bažnyčioje
Antradienis, 18 Vasaris 2014 21:19
VIEŠPATIES akys žvelgia į teisiuosius, Jo ausys girdi jų šauksmą. /Ps 34,16/.

Vilniaus reformatų bažnyčioje gimsta nauja tradicija: jau antri metai Lietuvos valstybės atkūrimo diena - Vasario 16-oji - švenčiama išvakarėse iškilmingomis vakarinėmis pamaldomis.

Šiais metais vasario 15-sios vakarą Vilniaus reformatų bažnyčioje kartu meldėsi, prisiminė Lietuvos nueitą kelią į Nepriklausomybę ir jos įtvirtinimą Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas su žmona Aurelija, Europos Parlamento narys Justas Vincas Paleckis, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis, Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas, Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis" pastorius Darius Širvys ir kitų valstybinių institucijų bei visuomeninių organizacijų atsakingi asmenys.

Pamaldas laikė gen. superintendentas kun. Tomas Šernas ir parapijos klebonas Raimondas Stankevičius.

Vasario 16-oji - ypatinga Šventė Vilniaus reformatų parapijai. 1918 metais Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašęs vienas iš 20-ies Lietuvos Tarybos narių yra mūsų parapijietės Kristinos Šernaitės senelis Jokūbas Šernas.

Be Kristinos dar net keliems parapijos nariams yra itin brangus signataro Jokūbo Šerno atminimas. Jo vyriausiojo brolio Juozo vaikaitė - buvusi ilgametė mūsų parapijos buhalterė Rita, buvusi seniūnė Birutė - sesers Marytės vaikaitė bei jos provaikaitis - Lietuvos ev. reformatų gen. superintendentas kunigas Tomas Šernas.

Šventinės pamaldos buvo pradėtos tarpukaryje dažnai giedota giesme „O, Dieve, sergėk tėvų žemę", kuriai žodžius buvo parašęs kunigas Adomas Šernas, po to visa bažnyčia darniai pagiedojo Reformacijos himną.
Liturgijoje dalyvavo, skaitė visiems krikščionims bendrą Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą (CREDO) parapijos pirmininkas Alvydas Verbickas, Viešpaties maldą „Tėve mūsų" - kuratorius Giedrius Vaitiekūnas, tos dienos Evangelijos skaitinį - Virginija Apšegaitė.

Šventei pritaikytą Homiliją pasakė gen. superintendentas kun. Tomas Šernas.

Po visuotinės Maldos už Lietuvą, svečiai buvo pakviesti tarti sveikinimo Žodį. Galimybe pasidalinti savo įžvalgomis pasinaudojo ministras Juozas Olekas, tikėjimo brolis iš Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis" pastorius Darius Širvys, apdovanojimų „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai" visuomeninės komisijos kancleris Saulius Povilaitis, muitinės departamento gen.direktoriaus pacvaduotojas Jonas Miškinis, Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas ir kt.

Į šventes pamaldas kviesti, bet dėl įvairių priežasčių negalėję dalyvauti Vyriausybės, Seimo atstovai, parapiją sveikino raštu.

Seimo narys nuo Biržų-Kupiškio apygardos Aleksandras Zeltinis savo sveikinime Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios bendruomenei rašo, kad Vasario 16-oji - tai mūsų dvasinės stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, primenanti visas Lietuvos laisvės kovas, simbolizuojanti valstybės nepriklausomybę ir jos pasiekimus. Senolių meilė Gimtajam kraštui ir jų politinė drąsa labai svarbi ir pažymėta tautos istorijoje, įkvėpianti mus mylėti ir puoselėti savo šalį. Jis linkėjo, kad dvasingi sumanymai bei darbai padėtų kurti dabarties ir ateities kartos Lietuvą.

Pamaldose keletą giesmių pagiedojo reformatų choras „Giesmė", vadovaujamas Janinos Pamarnackienės. Ji ir Austėja Nakienė duetu pagiedojo Vydūno giesmę "Mes Lietuvos vaikai" Vargonavo Rasa Žilytė-Šernienė.

Pabaigus pamaldas buvo giedamas Lietuvos himnas.
Kadangi bažnyčia dar vis nepakankamai šildoma, pamaldoms pasibaigus svečiai ir parapijiečiai buvo pakviesi pasišildyti karšta arbata ir dar trumpai pabendrauti Agapėje.

Dalija Gudliauskienė