Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Klaipėdoje pagerbtas dr. Jono Tatorio (1925-2004) atminimas
Antradienis, 25 Lapkritis 2008 09:07

Vienas iš daugelio dr. J. Tatorio paveikslųLietuvos dailės muzijaus Prano Domšaičio galerijoje lapkričio 21 vakarą susirinko gausus būrys į Klaipėdos miesto garbės piliečio, architektūros istoriko dr. Jono Tatorio dailės parodos atidarymą. Galerijoje, didelėje salėje eksponuojami visuomenei nepažįstami Jono Tatorio akvarelės paveikslai. Parodos atidarymą pradėjo ir vakarą vedė galerijos vedėja Kristina Jokubavičienė.

Pačioje parodos salėje tarp gausaus būrio meno mylėtojų buvo daug Klaipėdos ev. ref. parapijiečių ir svečių. Iš Biržų į parodą, jos organizatorių kvietimu, atvyko Biržų rajono mero pavaduotojas Aurimas Frankas bei Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Parodos salėje pasveikinimo žodžius tarė menotyrininkas Petras Šmitas. Jis trumpai apibūdino Jono Tatorio gyvenimo ir kūrybos kelią, pasidalino savo prisiminimais apie jį. Susirinkusius pasveikino ir Klaipėdos miesto meras Rimantas Taraškevičius bei svečias iš Biržų - mero pavaduotojas Aurimas Frankas. Aurimas Frankas pasidžiaugė, kad Klaipėdoje pagerbiamas savo talentus šiam miestui paaukojęs doras Biržų kraštietis - Jonas Tatoris. Po pertraukėlės visi parodos atidarymo dalyviai buvo pakviesti į antrame aukšte esančią erdvią salę, kurioje vakarą pratęsė Klaipėdos universiteto magistrantės: smuikininkė Rima Tamošiūnaitė ir pianistė Ana Ivanova. Po jų atliktų muzikinių kūrinių žodis buvo suteiktas Lietuvos evangelikų reformatų generaliniam superintendentui kun. Rimui Mikalauskui. Kunigas savo kalboje paminėjo, kad „kuomet yra pagerbiamas vienas narys, su juo džiaugiasi visi kūno nariai" (1 Kor. 12, 26 b). Dr. Jono Tatorio talentas iškėlė ne tik jį patį, labai kuklią, o sykiu - turtingą asmenybę bei jo šeimą, bet ir suteikia didelio džiaugsmo visam krikščioniškam Lietuvos evangelikų reformatų surinkimui - Kristaus Bažnyčiai. Atskleisti ir panaudoti talentai Dievo garbei - išlieka amžiams. R. Mikalauskas padėkojo Klaipėdos ev. ref. parapijos seniūnei Olgai Viederienei už nuveiktą didelį triūsą įprasminant atskleidžiant visuomenei mūsų tikėjimo brolio mažai žinomą, bet gražią dovaną. Prisiminimais apie savo jaunystės draugą gyvai pasidalino jo Biržų gimnazijos bendrasuolis ir tikėjimo bei Sibiro tremties likimo brolis Vytautas Čigas. Jis papasakojo apie aktyvų jaunimo kūrybinį gyvenimą Biržų gimnazijoje iki karo. Taip pat apie netikėtus gyvenimo vingius ir likimus. Apie jųdviejų susitikimą po dešimties metų antroje tremties vietoje - Kazachstane, bei vėl bendrą kelią Klaipėdoje paskutiniais metais aktyviai įsiliejant į Klaipėdos visuomeninį bei ev. ref. parapijos gyvenimą. Savo prisiminimais apie bendrus darbo metus projektuojant ir statant dailės galerijos patalpas pasidalino architektas Zigmas Rutkauskas. Prisiminta, kaip dr. Jonas Tatoris atidavė save įrengiant dailės galerijos patalpas, kaip tuo metu „nepatikimas" asmuo, atlikęs sunkiuosius darbus, partinės vyresnybės buvo pašalintas iš galerijos vadovo pareigų. Kažkas iš dalyvių pastebėjo, kad jo paveiksluose susipina skaudžių išgyvenimų niūrūs atspalviai su šviesiais tikėjimo ir vilties spinduliais.

Dr. Jono Tatorio anūkė Viktorija Žemaitytė, prie dailininko Juozo Vasyliaus nutapyto senelio portretoSusirinkusiems daugiau nei per šimtą parodos atidarymo dalyvių Olga Viederienė pateikė staigmeną - tik iš spaustuvės tiesiog į parodos atidarymą atgabentą dr. Jono Tatorio akvarelių albumą. Jame publikuojami 134 parodoje eksponuojami dr. Jono Tatorio paveikslai. Už tokią dovaną visuomenei Olga Viederienė dėkojo Jono Tatorio dukrai Jūratei Žemaitienei, jos šeimai.
Padėkos žodžius O. Viederienė išsakė visiems savo be atlygio atliktu darbu parėmusiems leidinio paruošimo darbus, albumo leidybos rėmėjams, kurių būryje kuklia auka prisidėjo ir Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, paremdama leidinį iš Sinodo spaudos fondo lėšų.

Jonas Tatoris paveikslų neapibūdino, dažnai jie be pavadinimų ar net be parašo. Albume jausmingas akvareles, tarsi nuostabų meno šokį, apipina lyrinė Teresės Dirgėlienės poezijos muzika. Teresė Dirgėlienė atsiliepdama į karštus Olgos Viederienės padėkos žodžius, pasakė, kad ji laiminga matydama šią parodą ir galėdama prisidėti prie Jono Tatorio atminimo palikimo. Savo eilėraščio žodžiais ji užbaigė vakarą.

InfoRef.lt