Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Salamiestis
Salamiesčio bažnyčia
Kun. Rimas Mikalauskas
Mob.: tel.: + 370 686 66383
El. paštas: birzai @ ref.lt
2013 metų vasario 16 dieną Salamiesčio evangelikų reformatų bažnytėlėje įvykusiame Salamiesčio evangelikų reformatų parapijos sesijoje- visuotiniame susirinkime buvo išrinka šios parapijos vietinė atstovybė - seniūnų Valdyba, susidedanti iš 3 narių: pirmininkas Jonas Naktinis, parapijos administratorius kun. Rimas Mikalauskas ir narys Rimantas Ajutis. Delegatu nuo šiosparapijos į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Neeilinį suvažiavmą 2013 03 23 Vilniuje, bei eilinį suvažiavimą 2013 06 22-24 Biržuose išrinktas Jonas Naktinis.
Istorijos štrichas
Senovė
Salamiestis - istorinė ev. ref. lietuviška parapija jau esanti Kupiškio rajone. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapyje Salamiestis iš tiesų buvo pati piečiausia kunigaikštystės salele ir, matyt, nemaža gyvenvietė su ev. ref. bažnyčia. Evangelikų reformatų parapiją esant mini istoriniai šaltiniai apie 1583-sius metus. Čia taip pat veikė parapijinė mokykla. Parapija pergyveno ir išsilaikė sunkiausią XVIII a. vidurio kontrreformacijos laikotarpį ir išliko šalia kitų Biržų krašto ev. ref. parapijų, buvo mažiausia iš jų.
XX amžius

Salamiesčio ev. ref. parapija jau nebeturi vietinio ganytojo. Parapijai patarnauti atvyksta kunigai iš Biržų ar Papilio ev. ref. parapijų. Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpiu parapijai Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas suteikė Papilio ev. ref. filijos statusą ir ją pamaldoms su Komunija aplankydavo Papilio ev. ref. kunigai. Pamaldos vykdavo kiekvieną sekmadienį, jas laikydavo vietoje gyvenęs šventėjas.
Salamiestis - buvo mažiausia iš 5 sovietmečiu neuždarytų Lietuvos ev. ref. bažnyčių (Biržų, Papilio, Nemunėlio Radviliškio ir Švobiškio) ir čia buvo, nors ir rečiau, bet laikomos pamaldos.

Paskutiniai dešimtmečiai

Kaip ir visus Lietuvos provincijos miestelius Salamiestį stipriai palietė migracijos procesas. Evangelikų reformatų jaunimas išvykdavo studijoms ar į kitus rajonus dirbti, nebesugrįždavo į Salamiestį. Miestelyje liko vos keletą vyresnio amžiaus ev. ref. žmonių, dar keletas gyvena Kupiškio mieste. Salamiesčio ev. ref. parapiją eiliniuose Lietuvos evangelikų reformatų Sinodų suvažiavimuose garbingai atstovavo jos seniausias parapijietis, bažnytinis seniūnas Jonas Naktinis (1919-2008).
Pagal poreikį, nereguliariai, parapijai patarnauja kun. Rimas Mikalauskas.