Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 7-80) Konsistorijos posėdis Biržuose
Donnerstag, den 22. September 2011 um 05:22 Uhr
There are no translations available.

konsist__mRugsėjo 10 d. Biržuose į VII-ą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Posėdis pradėtas Dievo žodžiu (Ps 85) ir malda. Perskaičius ir parašais patvirtinus ankstesnio posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai.

2011 m. Sinodas pavedė Konsistorijai svarstyti ir apsvarsčius patvirtinti: diakonijos nuostatų (Kanonas V-2011) ir parapijos nuostatų (Kanonas VI-2011) projektus. Parapijose vykdoma diakoninė tarnystė, tačiau ji nėra bažnytinės teisės reglamentuota. Teisiškas diakonijos sutvarkymas leistų pakylėti šią tarnystę, sudarant sąlygas atsirasti bažnyčios aukomis iš dalies ar visiškai išlaikomus diakonijos neordinuotus ir ordinuos tarnautojus, suteikti jiems socialines garantijas.

Taip pat nustatyti savanoriškos diakonijos tarnystės sąlygas, kelti tarnautojų kvalifikaciją. Dėl šiuo metu sudėtingos situacijos Bažnyčioje nėra galimybės skirti diakonijai reikiamo dėmesio, trūksta patirties. Nutarta Konsistorijoje patvirtinti diakonijos nuostatus, pagal Sinode pateiktą projektą, suprantant, jog jie tobulintini. Todėl jie laikomi laikinais, tačiau tinkamais parapijose jais vadovautis organizuojant diakoninę tarnystę. Parapijų vyresnieji yra kviečiami toliau teikti pasiūlymus ir pastabas Konsistorijai dėl šių nuostatų tobulinimo. Tikimasi, jog per kelerius metus, panaudojant įgytą patirtį nuostatus ištobulinti ir teikti patvirtinti Sinode.

Naujų parapijų nuostatų projekto svarstymas atidėtas kitam Konsistorijos posėdžiui.

Daug dėmesio skirta Antrosios helvetinės konfesijos ir naujo Reformatų giesmyno leidybai. Nutarta atsižvelgti ir laikytis Lietuvių kalbos komisija rekomendacijų: turint sinonimą lietuvių k., nevartoti tarptautinių žodžių. Tačiau, daugelis teologinių terminų lotynų kalba reikalinga išlaikyti, kaip tai yra teisėje, medicinoje. Nutarta, jog tokius pavadinimus palikti įrašytus skliausteliuose. Tad, daugeliui žinomas tradicinis pačios konfesijos pavadinimas „helvetinė", bus įrašytas skliaustuose, ją pakeičiant „šveicariškoji" kaip ir išpažinimo tekste esantys kiti lotyniški pavadinimai.

Konsistorija taip pat aptarė šio išpažinimo reikšmę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioje. Iki šiol praktiškai jis buvo naudojamas lenkų kalba (Sandomiro konfesija), kaip patvirtintas išpažinimo tekstas. Akivaizdu, jog šis išpažinimas yra vienas svarbiausių mūsų krikščioniško tikėjimo standartų, kaip atitinkantis biblijinį mokymą. Dvasininkų ordinacijos metu, vadovaujantis Gdansko Agenda (1639), yra prisiekiama jos laikytis. Tuo remiantis, Konsistorija patvirtino Antrojo šveicariškojo išpažinimo (Helvetinės Konfesijos) lietuvišką atitikmenį kaip Lietuvos evangelikų reformatų tikėjimo išpažinimą, atitinkantį biblijinius Dievo Žodžio mokymo pagrindus.

Parapijose, ypač Biržuose, jau pastebimas didelis giesmynų trūkumas. Dėka GAW fondo paramos bei lietuvių reformatų aukotojų Lietuvoje bei Amerikoje jau yra sukaupta pakankamai pinigų giesmyno parengimo darbams bei leidimui pradėti. Ankstesniuose Konsistorijos posėdžiuose buvo svarstyta pakartoti 1942 m. leidinį ar parengti naują. Nuspręsta parengti naują Reformatų giesmyną, jį sudaryti iš keturių dalių: psalmės, giesmės, maldynas, trumpos tikėjimo pagrindų dalies. Taip grįžtama prie tradicinės Lietuvos reformatų giesmyno sandaros. Ruošiant naują giesmyną rekomenduojama naudotis tiek 1942 metų (giesmių tekstai), taip pat 1910 m. (struktūra, maldyno pagrindas) ir 1877 m. bei ankstesnių kancionolų (psalmynas) paveldu. Giesmyno redagavimui Konsistorija nutarė sudaryti keturias darbo grupes. Jų sudėtį patvirtins kitame posėdyje.

Vilniečių menininkų iniciatyvinė grupė paprašė pritarimo jų iniciatyvai Reformatų skvero Vilniuje panaudojimo-tvarkymo projektui. Skveras yra labai apleistas, todėl jauni menininkai siūlo jį sutvarkyti: pastatyti ir apšviesti laikinas/kilnojamas skulptūras: beždžionėlę ir beždžionės griaučius. Kadangi skveras yra buvusių Vilniaus evangelikų reformatų kapinių vietoje, Konsistorija pritaria skvero apšvietimui ir jo sutvarkymui, bet be šmaikščių/linksmų menininkų numatytų skulptūrų.

Konsistorija svarstė gautą siūlymą, kuriame prašoma WCRC (pasaulinė reformuotų bažnyčių unija) metinį mokestį paskirstyti Sinodo nariams, atsižvelgiant į asmens gaunamas pajamas. Dar 2007m. spalio 6d. Konsistorija nutarė: „Pakviesti prisidėti dvasininkus, kuratorius bei parapijas, atsižvelgiant į Sinodo delegatų kvotas sprendžiamajam balsui, išdalinant visą mokestį po lygiai". Šis sprendimas yra rekomendacinio pobūdžio. Kiekvienas Sinodo narys ar parapija, siunčiantį savo delegatus prisideda pagal savo išgales. Siūlymas atmestas.

Biržų rajono savivaldybė paskelbė projektą dėl teniso kortų Nemunėlio Radviliškyje. Žemė, kuri skirta projektuojamiems teniso kortoms, iki antrojo pasaulinio karo priklausė Nemunėlio Radviliškio parapijai, todėl Konsistorija įpareigojo Nemunėlio Radviliškio ev. ref. parapijos administratorę apie tai informuoti Biržų raj. savivaldybę.

Apžvelgta bažnytinė situacija.
Kun. R.Mikalauskas informavo, kad Biržų ev. reformatų bažnyčioje jau 80 parų vyksta nepertraukiamas budėjimas. Informavo Konsistorijos narius apie vykstančius teisinius procesus.
Kun.T.Sakas informavo, kad Kauno ev.reformatų parapijos atstovai buvo susitikę su Romerio universiteto dekanu S. Greičiumi. Buvo pateiktas prašymas, dėl galimybės laikyti pamaldas prieš karą Kauno evangelikų reformatų statytuose maldos namuose, o dabar naudojamose M.Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto patalpose Ožeškienės gatvėje.
E.Grucytė perskaitė jaunų šeimų stovyklos ataskaitą, pasidžiaugė dvasinio vadovo katecheto E.Tamariūno gražiu debiutu.

Svarstyti ir kiti klausimai:
Panevėžio ev. ref. parapijos tarybos pirmininkas P.R.Puodžiūnas informavo, kad 50-čiai metų sudaryta žemės sklypo panaudos sutartis su Panevėžio savivaldybe.
D.Kairienė pasiūlė kitam posėdžiui peržiūrėti Partnerhilfe (Vokiečių evangelikų dvasininkų partnerystės paramos fondas) nuostatus ir Lietuvos ev. ref. komisijos darbo terminą ir informuoti apie tai Konsistoriją.

Konsistorija darbą baigė malda.

Kitas Konsistorijos posėdis vyks š.m. spalio 15 d. 9:45 val. Biržuose.

InfoRef.lt