Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 9-82) Konsistorijos posėdis Biržuose
Antradienis, 10 Sausis 2012 16:59
konsist__mGruodžio 17 dieną Biržuose į paskutinį 2011 metų eilinį posėdį susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Pirmą kartą šioje kadencijoje posėdyje dėl šeimyninių aplinkybių negalėjo dalyvauti prezidentas dr.Mykolas Mikalajūnas, todėl posėdžiui pirmininkavo Konsistorijos viceprezidentas kun.Raimondas Stankevičius. Posėdį 20-ja psalme ir malda pradėjo kun.Rimas Mikalauskas. Be minėtų dvasininkų posėdyje dar dalyvavo Konsistorijos nariai dvasininkai: Tomas Sakas, Sigita Švambarienė bei pasaulietiniai Konsistorijos nariai: Danguolė Kairienė, Petras Romualdas Puodžiūnas. Be Konsistorijos narių taip pat dalyvavo Seniorato raštinės sekretorė Jūratė Kiškienė ir Sinodo finansininkė Rita Daugienė. Posėdis vyko pagal įprastą tvarką. Iš pradžių buvo peržvelgta, kaip įvykdyti praėjusių posėdžių sprendimai bei patvirtinta darbotvarkė. Toliau svarstyti aktualūs Reformatų bažnyčios klausimai.

Daugelis yra girdėję apie evangelikų reformatų teisinius reikalus bei įvykius, vasarą sukrėtusius Biržus, ir išparceliuotą evangelikų reformatų nekilnojamąjį turtą Vilniuje. Šiuo metu vyksta ypatingai svarbūs teisniai procesai, juose dirba nemažai žmonių, investuojama daug laiko ir resursų. Be abejonės, tai labai svarbūs nūdienos evangelikų reformatų gyvenimo klausimai, tačiau bažnyčia turi ir kitų kasdieninio gyvenimo iššūkių.

Vienas jų - būtinybė ruošti įvairių lygių bažnytinius tarnautojus. Klaipėdos universitete, Humanitarinių mokslų fakultete, Evangeliškos teologijos katedroje (vadovas dr. Arūnas Baublys) per daugiau kaip 15 metų išsilavinimą įgijo didžioji dauguma evangelikų reformatų ir liuteronų dvasininkų, šiuo metu tarnaujančių Lietuvos evangelikų bažnyčiose. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, Evangeliškosios teologijos katedra Klaipėdoje jau nebepriima studentų, todėl Reformatų bažnyčioje iškilo svarbus klausimas: kur šiandien ar ryt ruošti kandidatus dvasinei tarnystei bažnyčioje? Vargu ar Evangeliškosios teologijos studijos užsienyje yra tinkama alternatyva.

Šiandien tebėra stiprus poreikis ne tik ruošti būsimuosius reformatų parapijų ganytojus - kunigus, bet dar labiau - įvairaus lygio bažnytinius tarnautojus. Visiškai suprantama, kad vykdant net trumpalaikius bažnytinės tarnystės projektus reikalingi savanoriai tarnautojai bent su minimaliu evangeliškosios teologijos išsilavinimu. Net trumpalaikėje ar pagalbinėje, tuo labiau diakoninėje tarnystėje privalu pažinti Bibliją, tikėjimo išpažinimo ir bažnytinės tarnystės pagrindus. Konsistorijos posėdyje buvo atkreiptas dėmesys, jog Klaipėdoje evangelikų ruošimas gali būti ateityje atnaujintas, tačiau šie planai dar nėra konkretūs. Sykiu pastebėta, kad kitos protestantiškos konfesijos nesėdi sudėjusios rankų. Sutelkę jėgas keletas evangeliškų bažnyčių neblogai sugeba paruošti savo bažnyčioms reikalingų įvairaus lygmens tarnautojų.

Kun.Rimas Mikalauskas posėdyje pristatė savo pastebėjimus apie Evangeliškąjį Biblijos institutą (EBI), kuris turėdamas studijų programą, Šiauliuose pakankamai sėkmingai ruošė tarnautojus evangelinėms laisvųjų krikščionių (baptistų, menonitų, sekminininkų ir kitoms) bažnyčioms. Kun.Rimas pasidalino savo pastebėjimais iš apsilankymo šioje mokymo institucijoje bei susitikimo su jos vadovais ir dėstytojais. Jis taip pat perdavė Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento kun.Tomo Šerno pasiūlymą dėl dalyvavimo steigiant naują Lietuvoje protestantiškąją mokymo instituciją, kurioje būtų ruošiami įvairaus lygio bažnytiniai tarnautojai keliose vietose: Šiauliuose ir Vilniuje. Šią instituciją steigia aukščiau paminėtos EBI programoje dalyvaujančios evangeliškos bažnyčios.

Generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas, kartu su jį pavaduojančių kun.R.Mikalausku bei Lietuvoje įgaliotu Vokietijos reformatų sąjungos atstovu ir mūsų bažnyčios konsultantu kun.Erhard Mische domėjosi steigimo vizija, susipažino su paruoštais naujos mokymo institucijos įstatais, bendravo su steigiamos institucijos kai kurias iniciatoriais ir dėstytojais. Numatyta, jog minėta evangeliška mokykla būtų nevalstybinė viešosios įstaigos statusą turinti institucija, kuri siektų valstybinės akreditacijos. Steigėjai taip pat numatė galimą bendradarbiavimą su Lietuvoje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis. Kun.Rimas Mikalauskas generalinio superintendento kun.Tomo Šerno vardu pasiūlė prisijungti prie šios mokymo institucijos steigimo ir Konsistorijoje priimti sprendimą dėl Reformatų bažnyčios dalyvavimo steigiant ją. Konsistorija, atsižvelgdama, jog šis klausimas labai svarbus bažnyčios ateičiai, nutarė jį atidėti kitam posėdžiui, sykiu nori daugiau gauti informacijos apie kitus šios Evangeliškosios studijų institucijos bendrasteigėjus, apie numatomas studijų programas, dėstytojus ir minėtos mokymo institucijos ateities viziją, jos numatomus finansavimo šaltinius.

Kitas labai svarbus Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai iššūkis - evangelikų reformatų bažnyčios komplekso statyba Panevėžyje. Kun.Raimondas Stankevičius informavo, kad Panevėžio evangelikų reformatų bažnyčios statybos komisija gavo penkis pasiūlymus/projektus: du iš Vilniaus, tris - Panevėžio. Juos apsvarsčiusi Komisija išrinko ir Konsistorijai rekomendavo architekto dr.Gintaro Stauskio pasiūlymą/projektą, kuris labiausiai atitiko Komisijos lūkesčius: dėl pastato išorės, vidaus, landšafto, statybos kaštų ir kt. svarbių aplinkybių. Konsistorija patvirtino Komisijos nuostatą toliau bendradarbiauti su architektu dr.Gintaru Stauskiu, atliekant tolimesnius Panevėžio evangelikų reformatų bažnyčios projektavimo darbus.

Konsistorija priėmė nutarimą atgaivinti Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo bibliotekos veiklą. Didžioji Sinodo bibliotekos ir archyvų dalis sukaupta Biržuose. Nemaža dalis archyvų yra respublikiniuose fonduose, dėl jų saugumo ir priežiūros nėra pagrindo abejoti, tačiau toji dalis, kuri yra bažnyčioje, jau reikalauja rimtesnės priežiūros nei iki šiol. Neseniai, dar 2011 metais, gautos knygų siuntos iš Čikagos lietuvių evangelikų reformatų. Seniorato iniciatyva buvo padarytas atnaujintas Sinodo bibliotekos spaudas, reikalingas žymėti archyvus bei naujai gaunamas knygas. Archyvas nuolat auga, gaunamos vertingų knygų ar albumų dovanos Sinodui. Randasi poreikis pašaukti šį dabą išmanančius tarnautojus, surasti tinkamas patalpas Sinodo bibliotekai ir archyvui. Konsistorija priėmė istorinį sprendimą - atnaujinti Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo bibliotekos veiklą Biržuose. Tolimesniais bibliotekos darbuotojų, patalpų klausimais palikta rūpintis Senioratui. Taip pat buvo apsvarstytos archyvų perkėlimo į skaitmeninį pavidalą galimybės. Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka turi modernų skaitmeninį aparatą, kurio skenuoja Pasvalio Romos katalikų parapijų archyvus. Buvo gautas siūlymas dėl Švobiškio evangelikų reformatų parapijos archyvų skaitmeninių kopijų ir jų publikavimo. Iškilo diskusija ar dera skelbti parapijos archyvinę informaciją viešai? Konsistorija įpareigojo kun.R.Mikalauską išsiaiškinti Konsistorijoje iškilusius klausimus ir kolegialiu sprendimu nutarimą priimti paliko teisę generaliniam superintendentui.

Ankstesniuose posėdžiuose buvo nutarta atnaujinti Partnerhilfe (Vokiečių evangelikų dvasininkų partnerystės paramos fondas) komisiją, į jos sudėtį įtraukiant atstovus iš įvairių parapijų. Konsistorijoje buvo pasiūlyti šie kandidatai: kun.T.Šernas, kun.R.Stankevičius, K.N.Šernaitė (Vilnius), E.Grucytė (Kaunas), D.Kairienė (Biržai), V.Variakojis (Biržai), P.R.Puodžiūnas (Panevėžys), P.Krikščiukienė (Biržai). Galutinę Komisijos 5 asmenų sudėtį numatyta patvirtinti kitame Konsistorijos posėdyje.

Buvo taip pat apsvarstyti einamieji Sinodo finansiniai klausimai: dėl tarnybinių automobilių ir telefonų naudojimo, Seniorato raštinės išlaikymo, GAW projektų vykdymo.

Konsistorija buvo informuota gautus kvietimus dalyvauti tarptautiniuose renginiuose: Bažnyčios atstovas kviečiamas gegužės mėnesį į Škotijos Bažnyčios presbiterionų generalinę asamblėją (Generalinio Sinodo suvažiavimą). Kvietimus iš Škotijos Bažnyčios Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas gauna kiekvienais metais, deja, dėl finansinių sunkumų vietoj atstovo būdavo siunčiami Pasveikinimo laiškai. Konsistorija nutarė ieškoti finansinių galimybių ir deleguoti kun.R.Mikalauską dalyvauti šioje svarbioje asamblėjoje, tuo pačiu įpareigodama aplankyti lietuvių kolonijas Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje. Kaip žinia, daugybė jaunų evangelikų reformatų yra išvykę ir - laikinai ar pastoviai - įsikūrė šiose šalyse.

Posėdyje buvo nutarta iš dalies paremti bažnytiniame gyvenime 2 aktyvių studentų kelionę į Velykinę evangelistinę konferenciją Vengrijoje (balandžio 5-10 d.) Buvo įvardinti 5 kandidatai, kuriems apie tai bus pranešta asmeniškai. Vengrijoje vyks mokymai, kuriuose bus kalbama apie evangelizaciją, iššūkius kasdieniniame krikščioniškame gyvenime, skaitomas ir apmąstomas Dievo žodis, bendrystė su broliais ir sesėmis iš daugiau nei 40 valstybių (plačiau www.lksb.lt).

Kun.R.Stankevičius painformavo apie 5-sios TAFISA (pasaulio netradicinių sporto šakų) žaidynės, kurios vyks liepos 5-11 d. Šiauliuose. Jis buvo susitikęs su šių žaidynių organizacinio komiteto nariais. Supažindino ir Konsistorijos narius supažindino su vyksiančiais sporto ir kultūros renginiais (plačiau www.siauliai2012.lt). Tai - tarpreliginis renginys, todėl kiekvienai bendruomenei skirtas laikas prisistatymui. Konsistorija pritarė evangelikų reformatų dalyvavimui šiose žaidynėse.

Kitas Konsistorijos posėdis numatytas 2012 metų sausio 21 d. 9:45 val. Biržuose.

InfoRef.lt