Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Svarbūs sprendimai Biržuose
Freitag, den 27. Januar 2012 um 10:59 Uhr
There are no translations available.

konsist__mEilinio Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdžio apžvalga
Eilinio Konsistorijos suvažiavimo metu Biržuose buvo priimti svarbūs bažnyčiai sprendimai, o taip pat 2012 Viešpaties metai paskelbti Evangelinio tikėjimo globėjų kunigaikščių Radvilų bažnytiniais metais Lietuvoje.

Sausio 21 dieną įvyko 10-sis šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis (Nr.10-83). Dievo žodžiu (1 Korintiečiams 5,1-13) jį pradėjo Konsistorijos viceprezidentas kun.R.Stankevičius, posėdžiui pirmininkavo Konsistorijos prezidentas dr.Mykolas Mikalajūnas. Dėl ligos posėdyje nedalyvavo vienas Konsistorijos narys - dvasininkė S.Švambarienė. Pradžioje buvo peržvelgti praeito posėdžio sprendimai, jų įgyvendinimas. Patvirtinta posėdžio darbotvarkė, kurios projektas iš anksto yra persiunčiamas Konsistorijos nariams elektroniniu paštu.

Misijos, t.y. dvasininkų tarnystės ir paskyrimo klausimai yra vieni svarbiausių bažnyčioje. Misijas tvirtina tik Sinodas, tačiau Konsistorija iki Sinodo suvažiavimų jas skiria ar atšaukia laikinai, atsižvelgdama į generalinio superintendento ar Dvasininkų sesijų rekomendacijas. Dar kartą Konsistorijoje buvo atkreiptas dėmesys ir diskutuota dėl dvasinės tarnystės užsienyje. Gaunami dvasininkų pastebėjimai, jog gan daug aktyvių ir jaunų evangelikų reformatų yra išvykę ir laikinai ar pastoviai gyvena Airijoje, Anglijoje ar Norvegijoje. Jų dauguma išsibarstę po visą šalį, kurioje gyvena, todėl nėra įmanoma emigrantų užsienyje sutelkti į parapijas, kaip įprasta Lietuvoje. Sunku nuspręsti, kaip paskirstyti dvasinei tarnystei šiuo metu turimus gan kuklius savo išteklius. Jaučiamas dvasininkų stygius pačioje Lietuvoje, taigi ar įmanoma ir tikslinga tarnystę plėsti net užsienyje? Diskutuota, kad užsienio misijose būtų prasminga bendradarbiauti su kitomis evangelinėmis bažnyčiomis, tiek ten esančiomis vietinėmis reformatų ir presbiterionų, tiek su lietuviškomis, atvykusiomis iš Lietuvos giminingų evangelikams reformatams kilčių (denominacijų) misijomis. Kun.R.Mikalauskas pasidalino surinktomis žiniomis apie situaciją Anglijoje ir Airijoje. Misijos tarnystei užsienyje labai pagelbėtų pačių evangelikų, gyvenančių ten, atsiliepimas ir mintys, dvasinės tarnystės poreikių išsakymas. Numatytas kun.R.Mikalausko vizitas į Škotijos Bažnyčios Generalinę Asamblėją Edinburge gegužės mėnesį yra galimybė labiau susipažinti su Britų salyne gyvenančių lietuvių evangelikų reformatų dvasinio gyvenimo poreikiais, ten jau vykdoma evangelikų misija iš kitų bažnyčių Lietuvoje.

Konsistorija priėmė generaliniam superintendentui adresuotą ir Konsistorijai perduotą katecheto Evaldo Tamariūno prašymą sustabdyti jo, kaip dvasininko, įgaliojimus dėl asmeninių ir šeimyninių aplinkybių. Šis parašymas buvo patenkintas, su viltimi, jog aplinkybės, trukdančios atlikti dvasininko tarnystę E.Tamariūnui iki šių metų eilinio Sinodo suvažiavimo bus pašalintos ir katechetas vėl galės sugrįžti tarnystėn.

Konsistorija pakartotinai svarstė gen.superintendento kun.T.Šerno pasiūlymą dėl evangelikų reformatų dalyvavimo steigiant nevalstybinę mokymo įstaigą - Evangelinį Biblijos institutą (EBI). Kun.R.Mikalauskas pristatė papildomą medžiagą apie steigimo sąlygas, paties instituto sandarą, tvarką, mokymo programas, personalą ir numatomus finansavimo šaltinius bei kitus bendrasteigėjus. Po diskusijų Konsistorija balsų dauguma priėmė sprendimą dalyvauti steigiant šią bažnytinei tarnystei reikalingų įvairaus lygmens tarnautojų paruošimo instituciją. Atsižvelgta į tai, jog šioje mokymo įstaigoje dėstyti bus kviečiami evangelikų reformatų dėstytojai ir planuojama į mokymo programą įtraukti reikalingus reformatų tarnystei dalykus: Reformacijos istorijos, reformatų bažnytinės teisės, liturgikos ir kitas praktinei tarnystei bažnyčioje reikalingas disciplinas. Iki šiol EBI veikė kaip fondo programa, apie kurią galima daugiau sužinoti EBI el. svetainėje, bei neseniai paskelbtame interviu bernardinai.lt svetainėje. Šių metų vasario pradžioje numatoma įsteigti nepriklausomą institutą EBI, kurio teisinė forma būtų viešoji įstaiga, t.y. nevalstybinė mokymo institucija.

Posėdyje buvo patvirtinta naujos sudėties Partnerhilfe (Vokiečių evangelikų dvasininkų partnerystės paramos fondas) komisija. Į ją išrinkti: kun.R.Stankevičius (Vilnius), D.Kairienė (Biržai), K.N.Šernaitė (Vilnius), R.P.Puodžiūnas (Panevėžys), E.Grucytė (Kaunas).

Priimtas nutarimas 2012 metus bažnyčioje paskelbti Evangelinio tikėjimo globėjų Radvilų metais. Konsistorija kviečia evangelikų reformatų parapijas juos paminėti. Kunigaikštis Mikalojus Radvila Rudasis (1512-1584) studijavo Vokietijoje, daug keliavo po Europą. 1564 m. priėmė evangelinį (kalvinistinės kilties) krikščioniško tikėjimo išpažinimą. Būdamas įtakingu Lietuvos politiku ir turtingu asmeniu, savo turimą galią skyrė Evangelikų reformatų bažnyčios globai, tapo jos kuratoriumi. Steigė evangelikų reformatų parapijas, iš užsienio kvietė reformatų mokslininkus, mokytojus. Siekdamas, kad kuo daugiau lietuvių gautų išsilavinimą, Biržuose įsteigė aukštesniąją mokyklą, atkūrė mokyklą Vilniuje. Visi jo palikuonys liko ištikimi evangelikų reformatų tradicijai, todėl Biržų-Dubingių Radvilų giminės šaka dar vadinama protestantiška. Palaidotas Dubingiuose, evangelikų reformatų bažnyčios rūsiuose. 2009m. rugsėjo 5d. palaikai valstybiškai perlaidoti, deja, užgaunant evangelikų reformatų dvasinius jausmus, be Dievo Žodžio ir dvasinių patarnavimų. Iki šiol Dubingiuose jų antkapį žyminčiame paminkle lieka įrašas, toliau skleidžiantis šios giminės tikėjimo neprietelių XVIa. pramanus bei nutylintis krikščionišką kunigaikščių Radvilų tikėjimo kiltį. Radvilų didybės vaisius Lietuvai brandino jų evangelinis tikėjimas. Deja, supasaulėjusioje valstybėje jaučiame visišką to nesuvokimą, gal net sąmoningą ignoravimą. Ar šiandien nubudę Biržų-Dubingių kunigaikščiai Radvilos būtų nudžiuginti tokiu paminklu sau?

Kitas iškilus didikas Jonušas Radvila gimė 1612-12-02 Papilyje. Jis buvo vienas žymiausių Lietuvos evangelikų reformatų globėjų. Kėdainiuose jo rūpesčiu 1650m. buvo įsteigta spaustuvė, evangelikų reformatų mokykla buvo reorganizuota į gimnaziją. Lietuva negalėjo ignoruoti garsiojo etmono darbų. Didikui pastatyti paminklai Biržuose (1931, aut. J. Zikaras) ir Kėdainiuose (2008, aut. A.Bosas). J.Radvilos vardu yra pavadintas Lietuvos kariuomenės mokomasis pulkas.

Konsistorija taip pat priėmė sprendimus įvairiais Bažnyčios finansiniai klausimais: patvirtino Vokietijos protestantiško rėmimo fondo (GAW) vaikų ir jaunimo projekto vykdymo ataskaitą, „Reformatų metai 2011" leidybai paskyrė Kalėdinę Čikagos lietuvių piniginę dovaną, taip ženkliai sumažinant savikainą jo skaitytojams. Buvo nutarta 2011m. Valstybės biudžeto skirtas lėšas pagal poreikius panaudoti dvasinei tarnystei ir bažnytinių pastatų remontui.

Aptarti bažnyčios vadovų ir delegacijų vizitai bei kvietimai į eilinį 2012 metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą Biržuose. Konsistorija buvo informuota apie kovo 22-24 dienomis Vienoje vyksiantį Europos reformatų bažnyčių (WCRC) vadovų suvažiavimą, kuriame apie Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią pranešimą skaitys kun.R.Mikalauskas. Taip pat nutarta balandžio 21-22 dienomis susirinkti į neeilinį Konsistorijos posėdį, paminint Lietuvos evangelikų reformatų ir liuteronų partnerystės su gimininga Lippes krašto bažnyčia Vokietijoje 20-metį. Tomis dienomis iš Lippes į Lietuvą atvyks Detmoldo reformatų bažnyčios Konsistorijos nariai. Jie lankysis Biržuose ir Vilniuje, dalyvaus pamaldose ir neeiliniame Konsistorijos suvažiavime. Konsistorija informuota apie kvietimą gegužės 17-20 dienomis dalyvauti generalinėje konferencijoje (Sinode) Švedijoje. Lietuvos evangelikus reformatus sieja ilgalaikė partnerystė su šia evangeline ir nevalstybine reformuota Švedijos bažnyčia. Šią partnerystę iš Lietuvos kuruoja E. Grucytė. Nutarta ją pasiųsti į Švedijoje vyksiantį suvažiavimą. Patvirtinta vokiečių-lenkų-lietuvių reformatų konsultacijų Lietuvoje datą - 2013m. rugpjūčio mėnuo. Šių trijų reformatų bažnyčių: Lippes (Vokietija), Lenkijos ir Lietuvos atstovų susitikimai prasidėjo prieš 25 metus. Jų metu pasidalijama tuo, ką kiekviena šalis nuveikė savo Bažnyčiose per praėjusį laikotarpį, kokie dabartiniai gyvenimo iššūkiai.
Kito eilinio Konsistorijos posėdžio data numatyta 2012m. kovo 31d. Biržuose.

InfoRef.lt