Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Europos 2012 metų reformatų bažnyčių vadovų suvažiavimas Vienoje
Tuesday, 27 March 2012 10:44
There are no translations available.

viena2_m

Pasaulio reformuotų bažnyčių unija (angliškas trumpinys - WCRC) apjungia 229-ias nacionalinių ar regioninių reformatų, presbiterionų ir kongregacines bažnyčias 108 pasaulio šalyse. Struktūriškai padalinta į 8 regionus: Šiaurės Amerikos; Lotynų Amerikos, Karibų baseino, Afrikos, Azijos, Vidurinių Rytų, Okeanijos ir Europos.

Europos regionas yra vienas geriausiai organizuotų ir turtingiausių struktūros prasme. Būtent šio regiono Bažnyčios įneša didžiausią finansinį indėlį šiai pasaulinei Tarptautinei Bažnyčių Sąjungai išlaikyti. Europos regiono atstovavimas 2006-ųjų Budapešte bei 2007-ųjų Berno suvažiavimų metu buvo perorganizuotas į Europos reformuotų bažnyčių vadovų ar jų tiesiogiai įgaliotų atstovų kasmetinį suvažiavimą, kuris sutrumpintai vadinasi WCRC Europa. Jis vyksta kiekvieną kartą vis kitoje šalyje, o tos šalies nacionalinė Bažnyčia yra atsakinga už svečių priėmimą.

2011 metų suvažiavimas vyko Prahoje. Šiemet kovo 22-24 dienomis Europos reformatų sostine tapo Austrijos širdis - Viena. Pagal WCRC Europa Konstituciją, šiame regione yra 39 savarankiškos nacionalinės ar tos pačios šalies skirtingų reformatų kilčių Bažnyčios bei jų junginiai. Suvažiavime Vienoje dalyvavo absoliuti dauguma bažnyčių atstovų ir svečiai iš Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos vykdomojo komiteto Ženevoje atsakingų tarnautojų: sekretorius kun.dr.Setry Nyomi (Ganos Presbiterionų Bažnyčia), bei teologijos departamento sekretorius kun.dr.Douwe Visser (Nyderlandų Protestantų Bažnyčia), kiti atsakingi asmenys finansiniais klausimais. Suvažiavimui pirmininkavo WCRC Europos pirmininkas kun.Jan-Gerd Heetderks (Nyderlandų Protestantų Bažnyčia), sekretoriavo - WCRC Europa sekretorius kun.Alexander Horsburg (Škotijos Bažnyčia). Suvažiavimo atidarymo pamaldose šeimininko teisėmis suvažiavimą pasveikino bei pamokslavo Austrijos Reformatų Bažnyčios vadovas kun.Thomas Hennefeld.

Pirmąją suvažiavimo darbo dieną apie WCRC ir Europos regiono finansinius klausimus kalbėjo Vokietijos reformatų bažnyčios atstovas Dr.Johann Weusmann. Anot jo, Pasaulio ir Europos Bažnyčios pergyvena tuos pačius ekonominius sunkumus, kurie atsispindi valstybėse. Dėl ekonominės krizės per dešimt metų labai pakito dolerio bei euro kursai Šveicarijos franko atžvilgiu, todėl pasaulinė organizacija neteko didelės dalies buvusių pajamų tebegaudama tuos pačius bažnyčių įnašus kitomis valiutomis. Po pranešimo buvo diskutuojamos galimybės dėl ekonominių priežasčių perkelti WCRC centrinę būstinę iš Šveicarijos į kitą, euro zonos valstybę. Šveicarija - brangi pragyvenimui šalis, kurioje išlaikyti tarnautojus - labai brangu.

Kita vertus, Šveicarija - neutrali valstybė turinti vienas geriausių sąlygų priimti piliečius iš įvairių šalių. Čia sutelkta daugybė kitų pasaulinių organizacijų, skaičiuojant ir krikščioniškas (pvz. pasaulio Liuteronų federacijos centras - taip pat Ženevoje). Šiuo klausimu yra pasisakiusios Bažnyčios iš Afrikos bei Lotynų Amerikos, siūlydamos naują būstinę įkurdinti Brazilijoje arba Pietų Afrikos Respublikoje. Bet kokiu atveju dėl Pasaulinės reformatų būstinės perkėlimo teks priimti sprendimą Pasauliniame suvažiavime, kuris numatytas 2017 metais. WCRC Europa laikosi nuostatos, jog būstinę derėtų palikti Europoje, kurioje nors euro zonos šalyje.

Apie dvasinę tarnystę nacionalinių šalių ginkluotose pajėgose bei užsienio taikos misijose pranešimą perskaitė Vokietijos vyriausiasis protestantų kapelionas kun.dr.Martin Dutzmann, (Lippes Bažnyčia, Vokietija). Diskusijose buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog Bažnyčios tarnautojams tenka atsidurti „abiejose barikadų" pusėse. Kariuomenės veiksmų pasekmės skaudžiai išgyvena karo zonos civiliai, kurių nemažai yra krikščionių. Vienas svarbiausių uždavinių - ne tik padėti sunkius karo išgyvenimus patiriantiems kariams, bet jiems padėti sugrįžti į taikos gyvenimą. Didžioji dauguma Europos reformatų Bažnyčių misija vyksta tuose pačiuose politiniuose ir kariniuose junginiuose, todėl karo kapelionai protestantai vieni su kitais palaiko santykius, gan dažnai susitinka bendrose karinėse misijose.

viena1_mAntrąją dieną suvažiavimas išklausė Lietuvos evangelikų reformatų vice-superintendento kun.Rimo Mikalausko pranešimą apie Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios situaciją. Nuo 2011 metų birželio pabaigos apie Bažnyčios situaciją Lietuvoje jau nemažai buvo rašyta, suvažiavimo dalyviai buvo susipažinę su iš anksto pateikta medžiaga. Lietuvos evangelikų reformatų vardu kun.R.Mikalauskas padėkojo Pasaulio ir Europos WCRC atsakingiems vadovams, partnerinių Bažnyčių Vokietijoje ir Vengrijoje vadovams už pernai greitai pareikštą susirūpinimą Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios klausimais Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms bei už 2011-ųjų gruodžio mėnesį WCRC Europa vykdomojo komiteto vice-prezidento vizitą Vilniuje.

Visi bendri veiksmai, tikėtina, neša teisingumo vaisius. Ekonominius nusikaltimus tiriantys policijos pareigūnai jau pareiškė įtarimus pil.Algimantui Kvedaravičiui bei pil. Jakovui Strokanovui. Pastarasis sulaikytas keliems mėnesiams. Iš paskutiniųjų įvykių, kuomet iš esmės tuščioje Vilniaus bažnyčioje, savųjų ratelyje, užsienio piliečiai buvo neva „įšventinami reformatų kunigais" galima daryti prielaidą, jog ir pats A.Kvedaravičius jaučia poreikį stiprinti pozicijas „savo atliktiems veiksmas pridengti" patikimais asmenimis iš artimojo užsienio.

Pranešėjas paminėjo apie pernai vykusį bandymą užmegzti ryšius su būsimaisiais Lietuvos „kunigais" ir patyrė, jog jie esą priklausomi nuo A.Kvedaravičiaus asmens, o reformatiškasis konservativizmas labiau primena uždangą, po kuria slepiami tikslai neturi nieko bendro su reformatų Bažnyčios misija. Kun.R. Mikalauskas atkreipę dėmesį, jog Europos nacionalinės Bažnyčios bendradarbiaudamos su savo šalių vyriausybėmis gali efektingai prisidėti prie Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios santykių su valstybe aiškaus nustatymo ir padėties normalizavimo. Išklausę pranešimą WCRC Europos suvažiavimo dalyviai nutarė toliau teikti visą įmanomą paramą Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai.

Suvažiavimo pabaigoje teologinį pranešimą Šv.Rašto bei jo hermeneutikos tema perskaitė Amsterdamo Laisvojo Universiteto profesorius dr.Henk Vroom. Pranešime buvo atkreiptas dėmesys, jog Šv.Rašto interpretacija yra susijusi su kultūrine aplinką, kurioje gyvena pats interpretatorius. Po pranešimo WCRC Europa suvažiavimo vykusioje diskusijoje buvo pastebėta, kad egzistuoja rimta problema kylantis „agresyvusis sekuliarizmas". Tai pastebima Vakarų Europoje, ypač pastaruoju metu Nyderlanduose.
Suvažiavimas pabaigė darbą, numatydamas kitų metų suvažiavimo datą 2013 metų kovo mėnesį, tikėtina Graikijos sostinėje - Atėnuose.

InfoRef.lt