Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdžio apžvalga
Tuesday, 17 April 2012 19:39
There are no translations available.

konsist__mKovo 31 dieną įvyko 11-sis šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis (Nr.11-84). Dalyvavo visi Konsistorijos nariai. Dievo žodžiu (Morkaus 14,43-52) posėdį pradėjo Konsistorijos viceprezidentas kun.R.Stankevičius. Perskaičius ir parašais patvirtinus praeito posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai.

Didelis dėmesys skirtas vaikų globos namams „Vaiko užuovėja". 2003 metų vasarą Biržų rajono savivaldybė Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijai pasiūlė tapti vaikų namų steigėju. Tai buvo didžiulis iššūkis Reformatų bažnyčiai, neturinčiai didelių finansinių resursų ir patirties šioje diakonijos srityje. 2004 m. viešoji įstaiga „Vaiko užuovėja" (plačiau www.ref.lt-diakonija) pradėjo savo veiklą.

Globos namuose pasitaiko konfliktų ar tokių situacijų, kur reikalinga spręsti sudėtingus vaikų ir darbuotojų santykius. Dauguma vaikų į globos namus patenka iš socialiai skurdžių šeimų, su sunkia vaikystės patirtimi. Vienas šių metų pradžioje kilusių konfliktų buvo paviešintas žiniasklaidoje. Paskelbta apie pradėtą tyrimą Biržų rajono policijos komisariate. Generalinio superintendento vardu buvo gautas pranešimas apie galimai netinkamą vaikų globos namų veiklos organizavimą. Generalinis superintendentas kun.T.Šernas pašaukė tikslinę bažnytinę komisiją (kuratorė P.Krikščiukienė, kun.R.Stankevičius, G.Vaitiekūnas, M.Jukonis ir komisijos pirmininkė I.Kartanienė) pareiškime išvardintoms aplinkybėms ištirti. Per kelias savaites komisija atliko tyrimą, ne kartą lankėsi vaikų namuose bei apklausė vaikų namų vadovybę ir darbuotojus. Generalinis superintendentas, susipažinęs su Komisijos medžiaga, apie tyrimo rezultatus informavo Konsistorijos pastoviąją „Vaiko užuovėjos" Komisiją (Tarybą) bei Konsistoriją, pastarąją prašydamas atsižvelgti į tyrimo rezultatus ir priimti sprendimus. Konsistorija aptarė komisijos pateiktas darbo išvadas dėl padėties „Vaiko užuovėjoje" ir atsižvelgdama į gautas išvadas priėmė sprendimus dėl vaikų namų direktorės atsakomybės, nurodė pastebėtus trūkumus pašalinti. Konstatuota, kad pranešimas apie pastebėtus pažeidimus vaikų namuose iš dalies pagrįstas. Nepastebėta, kad minėti trūkumai būtų sukėlę neigiamų pasekmių, tačiau būtini ištaisyti gerinant vaikų ugdomąjį darbą bei darbuotojų sielovadą. Komisija netyrė aplinkybių, kurios jau yra tiriamos teisėtvarkos pareigūnų.

Atliekant tyrimą dauguma įstaigos darbuotojų išreiškė pageidavimą, kad vaikų namuose būtų stiprinamas sielovadinis darbas ugdant bei pastiprinant vaikų namų darbuotojus. Siūloma atkreipti vaikų namų rėmėjų - aukotojų dėmesį, kad finansiniai prioritetai būtų skiriami sielovadiniam tiek vaikų, teik darbuotojų ugdymui išlaikyti. Numatyta intensyvinti vaikų namų kapeliono tarnystės krūvį, orientuotą pirmiausia į darbuotojus, dirbančius su vaikais. Pastebėta, jog sielovadininko rekomendacija kandidatams darbui vaikų namuose ateityje būtų vienas iš svarbių privalumų. Dvasininkų sesijai pavesta sukonkretinti vaikų namų tarnystės pareigybines nuostatas bei šioje tarnystėje dvasininko išlaikymo kriterijus. Pasiūlyta eiliniam 2012 metų Sinodo suvažiavimui patvirtinimui naujai teikti dvasininko kandidatūrą misijai vaikų namuose. Šiuo metu vaikų namų kapeliono pareigas eina kun.Sigita Švambarienė.

Posėdyje atkreiptas dėmesys į praktišką ir gražių vaisių nešančią partnerystę su Švedijos evangeline misijos sandoros bažnyčia, Växjö parapija. Jos atstovai ne kartą lankėsi Biržuose, didelį dėmesį skiria vaikų namams. Remia vaikų namus ne tik finansiškai, bet ir nuolat ieško naujų bendradarbiavimo formų. Dvi jaunos savanorės švedės kovo mėnesį tris savaites vaikų namuose dirbo, dalinosi patirtimi, bendravimu ir šiluma su vaikais. Šis savanorystės projektas bus ateityje tęsiamas per europinius mainų projektus.

Labai svarbus Konsistorijoje svarstytas VšĮ „Vaiko užuovėja" Tarybos (t.y. Konsistorijos pastoviosios komisijos) prašymas dėl vienos vietos išlaikymo kainos (VVIK) padidinimo. Iki šiol patvirtintas VVIK yra 10,5 MGL (1365 Lt) nebuvo peržiūrėtas nuo 2008 metų. Atsižvelgdama į pastarųjų metų visų prekių ir paslaugų pabrangimą ir išnagrinėjus VVIK iš savivaldybės biudžeto išlaidų per mėnesį paskaičiavimą, Konsistorija patvirtino naują vienos vietos globos namuose išlaikymo kainą - 11,9 MGL (1545 Lt). Į šią kainą įskaičiuoti darbuotojų atlyginimai, Sodros mokesčiai, išlaidos šildymui, elektrai, vandentiekiui. Tai sudaro pagrindą kreiptis į Biržų rajono savivaldybę dėl papildomo įstaigos veiklos finansavimo.

Aptartas Bažnyčios bendradarbiavimas su užsienio partneriais. Balandžio 28 d., paminėti 20-ties metų Lietuvos evangelikų reformatų ir liuteronų partnerystę su gimininga Lippes krašto bažnyčia Vokietijoje, atvyks Detmoldo evangelikų reformatų distrikto vadovybė. Biržuose svečiai dalyvaus pamaldose ir Konsistorijos posėdyje, Vilniuje susitiks su gen. superintendentu ir parapijos atstovais.
Detmoldo evangelikų reformatų distrikto vadovybė 2012 metų spalio mėnesį kviečia Lietuvos reformatų bažnyčios delegaciją apsilankyti Detmolde atsakomajam vizitui. Konsistorija numatė, kad Lietuvos delegaciją sudarys dvasininkai ir pasaulietiniai diakoninės ir jaunimo tarnystės atstovai. Delegacijos asmeninę sudėtį numatyta patvirtinti kitame posėdyje.

Kun.R.Mikalauskas Konsistoriją informavo apie Vienoje įvykusį Europos reformatų bažnyčių (WCRC Europe) vadovų suvažiavimą (apie šį suvažiavimą žr. plačiau www. ref.lt).

Gautas kvietimas dalyvauti Europos protestantiškų bažnyčių (Leuenbergo sutarties bažnyčios, angl. CPCE) sinodiniame suvažiavime, kuris vyks 2012 rugsėjo 20-26 dienomis Florencijoje. Į suvažiavimą Konsistorija delegavo vice-superintendentą kun.R.Mikalauską.

Konsistorija buvo informuota ir buvo aptarti vykstantys teisiniai procesai, susiję su Lietuvos reformatų bažnyčia. Baudžiamojoje byloje dėl bažnytinio turto išvaistymo Vilniuje Sinodas buvo pripažintas nukentėjusia puse (civiliniu ieškovu). Vyksta pasiruošimas civilinėms byloms, kuriose bus siekiama teisinėmis priemonėmis nustatyti valstybės ir bažnyčios kompetentingos vadovybės santykius. Šiuo tikslu Konsistorija pritarė bažnyčios teisininkų pasiūlytai iniciatyvai atlikti apklausą anketavimo būdu ir išsiaiškinti bažnyčios narių, kitų santykiais su reformatų bažnyčios vadovybę suinteresuotų asmenų nuostatas Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės vadovybės klausimu. Šie duomenys padėtų ne tik suteikti bylas tiriantiems teisėjams papildomų faktinių žinių, būtų naudingi teisiniams procesams, bet ir atnaujinti sielovadiniam darbui bažnyčioje svarbią informaciją.

Kitas Konsistorijos posėdis - 2012 m. balandžio 28 dieną Biržuose

InfoRef.lt